Kursplan för

Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp

Supervision in clinical psychology and psychotherapy, within the context of higher education, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
9K8114
Kursens benämning
Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2021-04-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Socialstyrelsens legitimation som psykolog eller läkare. Dessutom krävs socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut och därefter minst två års dokumenterade arbetsuppgifter med psykologisk behandling och/eller psykoterapi.
 
eller:
Socialstyrelsens legitimation som sjuksköterska med specialistinriktning i psykiatri. Dessutom krävs socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut och minst två års dokumenterade arbetsuppgifter med psykologisk behandling och/eller psykoterapi.   
 
eller:
Socionomexamen alternativt annan motsvarande examen om minst 180 hp (kandidatexamen/yrkesexamen) med inriktning mot psykologi samt socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. Dessutom krävs minst två års yrkesverksamhet efter erhållen legitimation som psykoterapeut med dokumenterade arbetsuppgifter inom psykologisk behandling och/eller psykoterapi.
 
För att vara behörig krävs även genomgången kurs: 9K8119; Handledarutbildning i klinisk psykologi, 15 hp, eller motsvarande (t.ex. 9K8105).
 
Kursen är en påbyggnadskurs och ger fördjupade kunskaper och färdigheter i klinisk handledning och högskolepedagogik i samband med utbildning i psykologisk behandling och psykoterapi.

Mål

Deltagaren ska efter genomgången kurs uppvisa kunskaper och färdigheter i att bedriva handledning i samband med utbildning i evidensbaserad psykoterapi och psykologisk behandling inom högskola, universitet och vuxenutbildning.
 
Efter kursen förväntas den studerande kunna:  

Kunskaper och förståelse

 • redogöra för och reflektera över såväl generiska som olika inriktningsspecifika teorier om psykoterapihandledning
 • redogöra för och reflektera kring hur olika pedagogiska metoder kan stimulera och stödja studenters lärande i både teoretisk undervisning och klinisk handledning
 • redovisa kunskaper om aktuell forskning avseende olika typer av handledning inom psykologisk behandling och psykoterapi

Färdigheter och förmågor

 • genomföra klinisk handledning i utbildningssammanhang och inom verksamhetsförlagd utbildning
 • verka för att de handledda på olika utbildningsnivåer ska integrera teoretiska kunskaper och färdigheter i psykoterapi och psykologisk behandling med sina befintliga kliniska erfarenheter
 • verka för gott samarbete och aktivt kunskapssökande i handledningsgrupper
 • understödja handleddas lärandeprocess och reflektion kring det psykoterapeutiska arbetet
 • planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser gällande psykologisk behandling och/eller psykoterapi
 • identifiera, analysera och tillämpa metoder och vetenskapliga rön om lärande
 • utifrån evidens utvärdera, bedöma och examinera blivande psykoterapeuters kompetens 

Värderingar och förhållningssätt

 • reflektera över sin egen och andras roll som handledare och lärare samt över värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet, jämställdhet och likabehandling
 • beskriva och reflektera kring egen kunskap och kunskapsbrister samt formulera eget behov av handledning och/eller fortbildning
 • uppvisa förståelse för etiska konsekvenser och dilemman i samband med klinisk utbildningshandledning
 • uppvisa en professionell handledar- och läraridentitet.

Innehåll

Kursen är indelad i fem moment. Huvudsakligt innehåll beskrivs under respektive moment.

Klinisk utbildningshandledning inom högskola, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Deltagarna ska genom praktisk tillämpning av klinisk utbildningshandledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utveckla kunskaper och färdigheter som fördjupas och förankras i handledning på handledning.

Inriktningsspecifik klinisk handledning, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Metoder och färdigheter i att förmedla och utvärdera terapeutfärdigheter i den psykoterapiinriktning deltagaren är skolad i behandlas.

Vuxen- och högskolepedagogik, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Bedömning och examination i samband med högskole- och psykoterapiutbildning. Färdighetsträning i att ge och ta emot återkoppling i handledning. Modeller för vuxenpedagogik och klinisk handledning i psykoterapi behandlas. Mångfaldsaspekter kopplat till utbildning berörs.

Etik och juridik i utbildningshandledning, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Juridiska aspekter samt etiska dilemman i samband med klinisk utbildningshandledning belyses.

Vetenskap och evidens i klinisk utbildningshandledning, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Orientering i handledingsforskning och evidens kopplat kompetensbedömning inom utbildning i psykologisk behandling och psykoterapi.

Arbetsformer

I moment 1 och 2 har deltagarna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av auskultation och utbildningshandledning i respektive psykoterapeutisk inriktning. Handledningsuppdragen avser psykologisk behandling och/eller psykoterapeutiskt arbete och väljs i samråd med handledaren och utgör underlag för lärandet i handledning på handledning, som sker i grupper om två till fyra deltagare. Handledningssessionerna dokumenteras genom inspelning vilket utgör underlag för återkoppling på färdigheter och kunskaper i utbildningshandledning. Handledningsuppdragen påbörjas i anslutning till kursen och innefattar kontraktsfas.
 
Momenten 2-5 består av undervisningsformer baserade på deltagarnas aktivitet vid seminarier, deltagarledda föreläsningar, verkstäder samt självstudier av kurslitteratur.

Examination

Momenten 1 och 2 examineras genom att deltagarna arbetar aktivt med material i egna handledningsuppdrag. Examination sker genom kontinuerlig bedömning av kompetens via handledningen. Om inte annat överenskommes lämnas skriftliga sessionsrapporter och/eller inspelat material till handledaren innan handledningen. När arbetet med auskultation och handledningsuppdrag avslutas ska dessa sammanfattas skriftligen. Inlämnat material är underlag för handledarens bedömning.
 
Moment 3, 4 och 5 examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter och med fokus på deltagaraktivitet där kunskaper, färdigheter och förmåga till reflektion uppvisas.

För betyget godkänt på kursen krävs godkänt på samtliga moment.
 
Obligatorisk undervisning
Seminarier, verkstäder, handledning på handledning och deltagarledda föreläsningar är obligatoriska.

Inlämning av examinationsuppgift inom tidsgränsen
För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges inför examinationen. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas deltagaren till omexaminationstillfälle.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Vid frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag bedömer examinator om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarig/examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Avbryta verksamhetsförlagd utbildning
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en deltagares verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om deltagare visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att deltagaren underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan deltagaren ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Deltagare som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, mm. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningsätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Huvudsakligen  svenska, viss undervisning kan ske på engelska.
 
Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bates, Sandra Handledning ur ett KBT-perspektiv
Falender, Carol A.; Shafranske, Edward P. Supervision essentials for the practice of competency-based supervision
Pettersen, Roar C. Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik Torhell, Sven-Erik
Biggs, John B.; Tang, Catherine So-Kum Teaching for quality learning at university : what the student does
Ytterligare litteratur i form av anvisade artiklar och bokkapitel tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Milne, Derek L. Evidence-Based CBT Supervision
Milne, Derek L.; Reiser, Robert P. A Manual for Evidence-Based CBT Supervision
Watkins, C. Edward; Watkins; Milne, Derek L. The Wiley International Handbook of Clinical Supervision