Kursplan för

Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy, 7,5 hp

Introduction to Acceptance and Commitment Therapy, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Kurskod
9K8122
Kursens benämning
Grundutbildning i Acceptance and commitment therapy
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2022-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Grundläggande psykoterapiutbildning.

Mål

Syftet med kursen är att lära sig grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ACT.  
 

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  Kunskap och förståelse

  • redogöra översiktligt för den teoretiska grunden i ACT och dess förankring i inlärningsteori  
  • beskriva ACT-modellens olika processer och centrala interventioner   

Färdighet och förmåga

  • upprätta en fallformulering inklusive behandlingsplan enligt ACT-modellen  
  • tillämpa grundläggande ACT-interventioner  
  • tillämpa principer för att utvärdera klientarbete utifrån ACT   

Värderingar och förhållningssätt  

  • utgå från grundläggande ACT-principer i sitt bemötande och förhållningssätt till klienten  
  • reflektera över när ACT är tillämpligt och inte i kliniskt arbete.

Innehåll

Kursen omfattar underliggande teori och begrepp för problemanalys och behandling med ACT. Undervisningen omfattar praktisk övning i att genomföra ACT-interventioner och även hur ACT-principer tillämpas i relation till klienten. En introduktion ges till hur mätning kan utformas för att systematiskt kunna utvärdera den terapeutiska insatsen. Undervisningen behandlar även forskningsläget för terapimetoden.  
 
Kursen pågår under en termin med löpande kursträffar som innehåller både teoretiska och praktiska moment. Mellan kursträffarna läser kursdeltagarna kurslitteratur, genomför webbaserade kunskapstest och självapplicerade ACT-övningar. Kunskapstest och självapplicerade ACT-övningar kommer finnas tillgängliga digitalt via kursens webbplattform.  
 
I kursen ingår även att kursdeltagaren spelar in ett rollspel tillsammans med en annan kursdeltagare. Kursdeltagare får sedan feedback av lärare samt att rollspelet diskuteras i mindre grupper.  
 
Under kursens gång arbetar kursdeltagaren med att upprätta en ACT-konceptualisering och behandlingsplan utifrån en fallvinjett. Uppgiften lämnas in vid kursslut och utgör underlag för examination.

Arbetsformer

  • Kursträffar
  • Självstudier med kurslitteratur och självapplicerade ACT-övningar  
  • Rollspel

Examination

Kursen examineras i form av en skriftlig inlämningsuppgift, deltagande vid kursträffar, samt inlämning av ett videoinspelat rollspel. Närvaro vid kursträffar är obligatorisk. Bedömning av kursdeltagarnas färdigheter i att tillämpa ACT sker via inspelade rollspel samt deltagande i ett reflektionsseminarium. För att examinerande delar ska vara aktuella för bedömning måste de ha inkommit före deadline, vilket anges i schema i samband med kursstart. Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystem innan rättning påbörjas.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.


Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas enligt separat avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Luoma, Jason B.; Hayes, Steven C.; Walser, Robyn D. Learning ACT : an acceptance and commitment therapy skills training manual for therapists

Rekommenderad litteratur

Törneke, Niklas Relationsinramningsteori - RFT : teori och klinisk tillämpning