Kursplan för

Avancerad bedömning och omvårdnad vid ADHD inom barn- och ungdomspsykiatrin, 7,5 hp

Advanced assessment and nursing for ADHD in child and adolescent psychiatry, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
9K8131
Kursens benämning
Avancerad bedömning och omvårdnad vid ADHD inom barn- och ungdomspsykiatrin
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2023-05-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Behörig att antas är den som har avlagt sjuksköterskeexamen samt arbetar med individer med ADHD-diagnos.

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse
1. förklara begreppet ADHD och beskriva olika aspekter av ohälsa och problem som är förenade med funktionsnedsättningen,
2. utifrån fördjupade kunskaper analysera och bedöma omvårdnadsbehov vid ADHD,
3. utifrån fördjupade kunskaper i psykofarmakologi analysera och bedöma farmakologisk behandling vid ADHD,

Färdigheter och förmåga
4. genomföra och följa upp läkemedelsordinationer,
5. identifiera faktorer samt genomföra åtgärder som främjar egenvård och hälsa,
6. tillämpa psykopedagogiska interventioner gentemot patient och närstående,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. reflektera över sina attityder och sitt egna förhållningssätt i förhållande till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Innehåll

  • Olika förklaringsmodeller och förekomst av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Problem förknippade med ADHD och motivation till förändring
  • Bemötande och etiska aspekter
  • Avancerade bedömningar vid ADHD
  • Psykofarmakologi och övrig behandling
  • Omvårdnadsåtgärder vid ADHD
  • Psykopedagogik som verktyg

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av lärandeaktiviteter som innefattar föreläsningar, interaktivt lärande, litteraturstudier, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Examination

Deltagit vid samtliga obligatoriska seminarier samt reflektionsuppgifter kopplade till VIL. Inlämning av två individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Inlämningsuppgift 1 examinerar lärandemål 1-3. Betyg: underkänd, godkänd.
Inlämningsuppgift 2 examinerar lärandemål 4-7. Betyg: underkänd, godkänd.
För betyget godkänd på kursen krävs deltagande i obligatoriska aktiviteter och betyget godkänd på inlämningsuppgift 1 och 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Barkley, Russell A Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - A Handbook for Diagnosis and Treatment
Karniski, Walt ADHD Medication - Does It Work and Is It Safe?
Honos-Webb, Lara Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD : en praktisk handbok om hur du kan omvandla ditt barns svårigheter till styrkor

Rekommenderad litteratur

Carlsson Kendall, Gunilla Förstå och arbeta med ADHD
Ortiz, Liria; Sjölund, Anna Motiverande samtal vid autism och adhd
Ytterligare författningar, vetenskapliga artiklar, nationella riktlinjer, vård- och insatsprogram, regionala vårdprogram samt andra styrdokument kan komma att användas och ges ut på en webbaserad lärplattform som används i kursen, utöver det som nämns här.

Grundläggande kunskaper i engelska krävs då delar av kursmaterialet är på engelska.