Kursplan för

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp

Ophthalmology for nurses, 60 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT13 , HT14 , HT17
Kurskod
9QA000
Kursens benämning
Oftalmologi för sjuksköterskor
Hp
60 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-06-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten – kunna och förstå oftalmologi och oftalmologisk omvårdnad, oftalmologisk undersökningsmetodik, farmakologi och behandlingsmetoder – ha förvärvat de kunskaper och färdigheter inom oftalmologi som behövs för att självständigt och kritiskt kunna utöva sin profession inom oftalmologisk vård. - visa förmåga att genom tillämpning av forskningsresultat, kvalitetsutveckling, undervisning och handledning ha beredskap att utveckla den professionella omvårdnaden inom oftalmologin.

Innehåll

Kursen är indelad i 7 moment, där moment 6 har två valbara alternativ och moment 7 har fyra fasta valbara alternativ.

Ögats anatomi, synfysiologi och optik, 15 hp Moment 1. • Hjärnan, nervsystemet och synsystemets mikro- samt makroanatomi och fysiologi • Fysikalisk och geometrisk optik • Oftalmologisk refraktions- och korrektionslära och synprövning • Introduktion till övriga visuella perceptionstester Oftalmologi och oftalmologiska undersökningsmetoder, teori, 7.5 hp Moment 2, som är den teoretiska delen till moment 3. • Symtom, diagnostik, behandling och vård vid a) sjukdomar och skador i ögats främre delar b) glaukom c) sjukdomar och skador i ögats bakre delar d) ögonsymtom förorsakade av allmänsjukdomar och syndrom • Introduktion till a) neurooftalmologi b) ortoptik barnoftalmologi • Lagar, författningar, prevention etc Oftalmologi och oftalmologiska undersökningsmetoder, praktik, 7.5 hp Moment 3, som är den kliniska utbildningen till moment 2. • Symtom, diagnostik, behandling och vård vid a) sjukdomar och skador i ögats främre delar b) glaukom c) sjukdomar och skador i ögats bakre delar d) ögonsymtom förorsakade av allmänsjukdomar och syndrom • Introduktion till a) neurooftalmologi b) ortoptik barnoftalmologi • Lagar, författningar, prevention etc Kirurgisk oftalmologi och perioperativ vård, teori, 7.5 hp Moment 4, som är den teoretiska delen till moment 5. • Diagnostik och behandling och perioperativ vård av kirurgiska ögonsjukdomar; a) katarakt b) näthinnesjukdomar c) glaskroppssjukdomar d) makuladegeneration e) missbildningar och skador f) strabism • Medicinsk teknik och medicinsk säkerhet, lagar och författningar. Kirurgisk oftalmologi och perioperativ vård, praktik, 7.5 hp Moment 5, som är den kliniska utbildningen till moment 4. • Diagnostik och behandling och perioperativ vård av kirurgiska ögonsjukdomar; a) katarakt b) näthinnesjukdomar c) glaskroppssjukdomar d) makuladegeneration e) missbildningar och skador f) strabism • Medicinsk teknik och medicinsk säkerhet, lagar och författningar. Oftalmologisk vård vid ögonmottagning, 7.5 hp Moment 6, där antingen detta moment läses eller Oftalmologisk vård på operation. Fördjupning av diagnostik, vård och behandling av medicinska eller kirurgiska ögonsjukdomar. Oftalmologisk vård på operation, 7.5 hp Moment 6, där antingen detta moment läses eller Oftalmologisk vård på ögonmottagning. Fördjupning av diagnostik, vård och behandling av medicinska eller kirurgiska ögonsjukdomar. Glaukom, diagnostik och behandling, 7.5 hp Moment 7, där studenten antingen läser detta moment eller • Neurooftalmologi • Diabetesögonsjukvård • Vetenskaplig metod Neurooftalmologi, 7.5 hp Moment 7, där studenten antingen läser detta moment eller • Glaukom, diagnostik och behandling • Diabetesögonsjukvård • Vetenskaplig metod Diabetesögonsjukvård, 7.5 hp Moment 7, där studenten läser antingen detta moment eller • Glaukom, diagnostik och behandling • Neurooftalmologi • Vetenskaplig metod Vetenskaplig metod, 7.5 hp Moment 7, där studenten läser antingen detta moment eller • Glaukom, diagnostik och behandling • Neurooftalmologi • Diabetesögonsjukvård

Arbetsformer

Kursen har sin utgångspunkt i både det medicinska och hälsovetenskapliga perspektivet, där konkreta vårdsituationer knyts an till den teoretiska kunskapen. Genom föreläsningar, litteraturgenomgångar, seminarier, grupparbeten och klinisk praktik skall studenten ges möjlighet att tillgodogöra sig kursens många aspekter. De teoretiska delarna förmedlas till stora delar via Internet med hjälp av föreläsningar, litteraturhänvisningar, självevalueringsfrågor, projektarbeten och insändningsuppgifter. Kursträffar med föreläsningar, metodövningar och seminarier planeras till ca 2 gånger per termin.

Examination

Kursens moment examineras enligt följande: Moment 1: Godkända genomförda självevalueringsuppgifter, godkända inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp, skriftlig individuell tentamen Moment 2 och 3: Godkända genomförda självevalueringsuppgifter, godkända inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp, individuell hemtentamen, seminarium. Godkänd klinisk utbildning. Moment 4 och 5: Godkända genomförda självevalueringsuppgifter, godkända inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp, seminarium. Godkänd klinisk utbildning. Moment 6 : Godkända genomförda självevalueringsuppgifter, godkända inlämningsuppgifter, individuellt och i grupp, seminarium. Godkänd klinisk utbildning Moment 7: Godkända inlämningsuppgifter, självtester och godkänd presentation examensuppgift (fallpresentationer resp. forskningsplan) I kursen är deltagande i alla seminarier, laborationer, grupparbeten och klinisk praktik obligatoriska. För godkänd kurs krävs också genomförda självevalueringsuppgifter, godkända insändningsuppgifter, godkända muntliga och skriftliga tentamina och projektarbeten. Vid frånvaro från obligatoriska moment får studenten genomföra kompletterande uppgifter i samråd med ansvarig lärare. Den kliniska praktiken bedöms i samråd med handledare på klinikplatsen utifrån de uppställda målen för den aktuella praktikplaceringen. Vid frånvaro från klinisk praktik kommer möjlighet att ges till komplettering, i samråd med handledaren på praktikplatsen.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är helt överlappande med: 2QA112, Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp

Litteratur och övriga läromedel

Bynke, Hans G. Neuro-oftalmologi
Elkington, A.R.; Frank, H.J.; Greaney, M.J. Clinical Optics
Kahle, Werner; Frotscher, Michael Color atlas and textbook of human anatomy.n Vol. 3p Nervous system and sensory organs
Kugelberg, Maria; Ygge, Jan; Robertsson, Jakob Ögonboken
Riktlinjer för Glaukomsjukvården Heijl, Anders; Alm, Albert; Bengtsson, Boel; Bergström, Anders; Calissendorff, Berit; Lindblom, Bertil; Lindén, Christina
Martin, Lene Att mäta syn
Marsden, Janet Ophthalmic Care
- Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård.- Stockholm: Almqvist & Wiksell, senaste upplagan. - 574 s (valda delar)
- Hahnenberger, R., Ögonundersökning. - www.eye.se.
- Oftalmologi Nordisk laerebok og atlas / red Hövding G., Fagerholm P., Tengroth B. 14 utg. - Bergen: Studia 2004. (valda delar)

Litteratur tillkommer i det elektiva momentet.