Kursplan för

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp

Ophthalmology for nurses, 60 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT13 , HT14 , HT17
Kurskod
9QA000
Kursens benämning
Oftalmologi för sjuksköterskor
Hp
60 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-06-20
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-08-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten
– kunna och förstå oftalmologi och oftalmologisk omvårdnad, oftalmologisk undersökningsmetodik, farmakologi och behandlingsmetoder,
– ha förvärvat de kunskaper och färdigheter inom oftalmologi som behövs för att självständigt och kritiskt kunna utöva sin profession inom oftalmologisk vård,
- visa förmåga att genom tillämpning av forskningsresultat, kvalitetsutveckling, undervisning och handledning ha beredskap att utveckla den professionella omvårdnaden inom oftalmologin.

Innehåll

Kursen är indelad i 7 moment varav det sista är valbart.

Ögats anatomi, synfysiologi och optik, 15 hp Moment 1.
• Hjärnan, nervsystemet och synsystemets mikro- samt makroanatomi och fysiologi
• Fysikalisk och geometrisk optik
• Oftalmologisk refraktions- och korrektionslära och synprövning
• Introduktion till övriga visuella perceptionstester
Oftalmologi och oftalmologiska undersökningsmetoder - teori, 7.5 hp Moment 2, som är den teoretiska delen kopplad till moment 3.
• Symtom, diagnostik, behandling och vård vid
a) sjukdomar och skador i ögats främre delar
b) glaukom
c) sjukdomar och skador i ögats bakre delar
d) ögonsymtom förorsakade av allmänsjukdomar och syndrom
• Introduktion till
a) neurooftalmologi
b) ortoptik barnoftalmologi
• Lagar, författningar, prevention etc Oftalmologi och oftalmologiska undersökningsmetoder -praktik, 7.5 hp Moment 3, som är den verksamhetsförlagda utbildningen kopplad till moment 2.
• Symtom, diagnostik, behandling och vård vid
a) sjukdomar och skador i ögats främre delar
b) glaukom
c) sjukdomar och skador i ögats bakre delar
d) ögonsymtom förorsakade av allmänsjukdomar och syndrom
• Introduktion till
a) neurooftalmologi
b) ortoptik barnoftalmologi
• Lagar, författningar, prevention etc Kirurgisk oftalmologi och perioperativ vård - teori, 7.5 hp Moment 4, som är den teoretiska delen kopplad till moment 5.
• Diagnostik och behandling och perioperativ vård av kirurgiska ögonsjukdomar;
a) katarakt
b) näthinnesjukdomar
c) glaskroppssjukdomar
d) makuladegeneration
e) missbildningar och skador
f) strabism
• Medicinsk teknik och medicinsk säkerhet, lagar och författningar. Kirurgisk oftalmologi och perioperativ vård - praktik, 7.5 hp Moment 5, som är den verksamhetsförlagda utbildningen till moment 4.
• Diagnostik och behandling och perioperativ vård av kirurgiska ögonsjukdomar;
a) katarakt
b) näthinnesjukdomar
c) glaskroppssjukdomar
d) makuladegeneration
e) missbildningar och skador
f) strabism
• Medicinsk teknik och medicinsk säkerhet, lagar och författningar. Oftalmologisk vård vid ögonmottagning, 7.5 hp Moment 6
Fördjupning av diagnostik, vård och behandling av medicinska eller kirurgiska ögonsjukdomar. Oftalmologisk vård på operation, 7.5 hp Moment 7 - Studenten läser antingen detta moment eller Vetenskaplig metod.

Fördjupning av diagnostik, vård och behandling av kirurgiska ögonsjukdomar.
Vetenskaplig metod, 7.5 hp Moment 7 -Studenten läser antingen detta moment eller Oftalmologisk vård på operation

Fördjupning av vetenskapsteori samt presentation av en forskningsplan för ett vetenskapligt arbete

Arbetsformer

Kursen har sin utgångspunkt i både det medicinska och det hälsovetenskapliga perspektivet, där konkreta vårdsituationer genomgående knyts an till teoretisk kunskap. Genom föreläsningar, litteraturgenomgångar, seminarier, grupparbeten och klinisk praktik ges studenten möjlighet att tillgodogöra sig kursens många aspekter. De teoretiska delarna förmedlas till stora delar via internet med hjälp av föreläsningar, litteraturhänvisningar och instuderingsfrågor. Kursträffar med föreläsningar, metodövningar och seminarier planeras till ca 3 gånger per termin.
Närvaro vid metodövningar och seminarier är obligatorisk.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

  • Moment 1: självevalueringsuppgifter, inlämningsuppgifter, individuell hemtentamen
  • Moment 2 och 3 : självevalueringsuppgifter, inlämningsuppgifter, grupparbetesuppgift, verksamhetsförlagd utbildning.
  • Moment 4: självevalueringsuppgifter, inlämningsuppgifter, grupparbetesuppgift, individuell hemtentamen
  • Moment 5:  självevalueringsuppgifter, inlämningsuppgifter, grupparbetesuppgift, verksamhetsförlagd utbildning.
  • Moment 6 : självevalueringsuppgifter,  inlämningsuppgifter, verksamhetsförlagd utbildning
  • Moment 7 - Oftalmologisk vård på operation:  inlämningsuppgifter, självtester, verksamhetsförlagd utbildning
    eller
  • Moment 7 - Vetenskaplig metod: presentation och försvar av forskningsplan, inlämningsuppgifter

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Följande kurs är delvis överlappande med: 2QA112, Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp

Litteratur och övriga läromedel

Bynke, Hans G. Neuro-oftalmologi
Elkington, A.R.; Frank, H.J.; Greaney, M.J. Clinical Optics
Hahnenberger, Rudolph; Eriksson, Inga-Karin Ögonundersökningar
Heijl, Anders Riktlinjer för glaukomsjukvården Alm, Albert; Bengtsson, Boel; Bergström, Anders; Calissendorf, Berit; Lindblom, Bertil; Lindén, Christina
Kahle, Werner; Frotscher, Michael Color atlas and textbook of human anatomy.n Vol. 3p Nervous system and sensory organs
Kugelberg, Maria; Ygge, Jan; Robertsson, Jakob Ögonboken
Martin, Lene Att mäta syn
Oftalmologi : nordisk laerebok og atlas Høvding, Gunnar
Ophthalmic care Marsden, Janet
- Författningshandboken för personal inom hälso- och sjukvård.- Stockholm: Almqvist & Wiksell, senaste upplagan. - 574 s (valda delar)

Litteratur tillkommer i det elektiva momentet.