Kursplan för

Händelseanalys, 3 hp

Event Analysis, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT18
Kurskod
9S1002
Kursens benämning
Händelseanalys
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-08-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp.

Mål

Kunskap och förståelse
Kursdeltagaren ska kunna redogöra för
- vårdgivarens ansvar för att utreda händelser som kan leda till vårdskada
- ansvarsfördelning och olika roller i ett analysteam
- de olika delarna som ingår i en händelseanalys

Färdigheter
Kursdeltagaren ska självständigt kunna
- initiera och planera arbetet för en händelseanalys
- inhämta och sammanställa relevant information kring en händelse
- utarbeta en händelsekedja
- tillsammans med ett analysteam analysera bakomliggande orsaker till en händelse
- ta fram och föreslå förbättringsförslag och hur de ska förankras och följas upp i verksamheten

Innehåll

När en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde ha skadats allvarligt bör en händelseanalys genomföras.

Kursen behandlar en metod för att genomföra en händelseanalys från initiativ, planering och inhämtande av bakgrundsfakta till utarbetande av en händelsekedja, förslag till förbättringsåtgärder och slutrapport. Dessutom belyses vilket ansvar vårdgivaren har för att utreda händelser vid vårdskador och vilka olika roller som finns i ett analysteam.

Arbetsformer

Kursen inleds med ett seminarium på kursorten då teori om metodiken vid en händelseanalys varvas med praktiska övningar.

Kursdeltagarna ska genomföra och skriva ner alla steg i en händelseanalys utifrån sin egen verksamhet. Under sitt arbete får deltagaren handledning.

Vid det andra seminariet presenterar deltagarna sina genomförda händelseanalyser inför resten av kursdeltagarna. Deltagarna diskuterar och reflekterar över de genomförda analyserna under ledning av kursledningen.

Examination

Examinationen sker genom inlämningsuppgift som också ska presenteras muntligt.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Riskanalys & händelseanalys : handbok för patientsäkerhetsarbete