Kursplan för

Händelseanalys, 3 hp

Event Analysis, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , VT18
Kurskod
9S1002
Kursens benämning
Händelseanalys
Hp
3 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-08-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2017-11-03
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård om minst 180 hp (120p) eller motsvarande.

Mål

När en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde ha skadats allvarligt bör en händelseutredning genomföras. Denna kurs ger kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete samt hur en händelseanalys kan genomföras.
 
Kunskap och förståelse
Kursdeltagaren ska kunna redogöra för
Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
Vårdgivarens ansvar för att utreda händelser som har lett till vårdskada
Ansvarsfördelning och olika roller i ett analysteam
Betydelsen av de olika delarna i en händelseanalys
 
Färdigheter

Kursdeltagaren ska självständigt kunna

initiera och planera arbetet för en händelseanalys
inhämta och sammanställa relevant information kring en vårdhändelse
identifiera händelsekedjan som lett till en vårdsskada
tillsammans med ett analysteam analysera bakomliggande orsaker till en händelse
motivera och föreslå förbättringsförslag och hur dessa ska förankras och följas upp i verksamheten
 

Innehåll

Kursen behandlar en metod, händelseanalys.

Dessutom belyses vilket ansvar vårdgivaren har för att utreda händelser vid vårdskador och vilka olika roller som finns i ett analysteam.

 

Kursen inleds med endags seminarium på kursorten varvid teori bakom händelseanalys och dess metodik (föreläsning) varvas med praktiska övningar. Till första kursdagen ska deltagarna ha valt en vårdhändelse att analysera och detta val ska vara förankrat hos kursdeltagarens närmaste chef.

Efter första kursdagen ska kursdeltagarna genomföra och dokumentera alla steg i en händelseanalys utifrån den vårdhändelsen som de valt att belysa. Under sitt arbete får deltagaren personlig handledning via telefon eller via emeil av kursledningen.

Vid det andra seminariet presenterar deltagarna sina genomförda händelseanalyser inför andra kursdeltagare. Deltagarna diskuterar och reflekterar över de genomförda analyserna under ledning av kursledningen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är interaktiva föreläsningar, seminarier samt självstudier under handledning. Kursens seminarier genomförs på kursorten och självstudierna på distans.

Examination

Examinationen sker genom inlämningsuppgift som ska inlämnas till kursledningen innan den andra seminariedagen. Muntlig presentation av denna inlämningsuppgift är obligatoriskt för godkänt kurs.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ericsson, Carin; Hessel, Åsa Handbok riskanalys och händelseanalys : analysmetoder för att öka patientsäkerheten

Rekommenderad litteratur

Hollnagel, Professor Erik Safety-i and safety-ii - the past and future of safety management
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Patientsäkerhet : teori och praktik Ödegård, Synnöve