Kursplan för

Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård, 15 hp

Evidence-based nursing care and quality development in pediatric care, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT22 , HT22
Kurskod
9S1009
Kursens benämning
Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden SÖS
Datum för fastställande
2022-03-31
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2022-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen samt specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad vid vård av sjuka barn och ungdomar, från neonatalperioden till ungdomsåren, samt kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. Identifiera symptom på vanliga pediatriska sjukdomar.
2. Utifrån evidensbaserad behandling och omvårdnad analysera och motivera vård och behandling vid akuta och kroniska pediatriska sjukdomstillstånd.
3. Visa kunskap och förståelse för hur patientsäkerhetsresultat och kvalitetsindikatorer kan bidra till kvalitetsutveckling. 
 
Färdighet och förmåga
4. Utifrån evidens kunna värdera undersökningsresultat, ordinationer, behandlingsformer och omvårdnadsinterventioner.
5. Undervisa och handleda, både inom och utanför det interprofessionella teamet. 
6. Utveckla metoder för att stödja och undervisa patienter och närstående i vård och behandling.
7. Identifiera förbättringsområden samt bedriva kvalitetsutveckling inom vårdkedjan.
8. Utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt identifiera och tolka adekvata forskningsresultat samt planera för implementering av dessa i vården. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
9. Analysera och reflektera kring FNs barnkonvention, etiska principer och ett person och familjecentrerat förhållningssätt. 
10. Analysera och reflektera kring hur evidens, kvalitetsresultat, samverkan i team samt patient- och närståendedelaktighet kan utgöra verktyg till förbättringar inom vården.

Innehåll

Kursen bygger på de kunskaper studenterna tidigare förvärvat i studier inom pediatrisk vård och av klinisk erfarenhet inom sin subspecialitet. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Ett genomgående tema är att värdera och analysera vetenskaplig litteratur. Ett kvalitetsutvecklingsarbete inom den egna verksamheten kommer att genomföras. Utöver litteraturlistan använda aktuella nationella och internationella riktlinjer och vetenskapliga artiklar inom området

Kursen är indelad i två moment:

Moment 1 Evidensbaserad pediatrisk vård och omvårdnad, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Behandlar pediatriska akuta och kroniska sjukdomstillstånd från neonatalperioden till ungdomsåren. Förmåga att undervisa och handleda, både inom och utanför det interprofessionella teamet tränas. Områden som kommer att belysas är bland annat nutrition och vätskebalans,  läkemedelshantering, smärtfysiologi, smärtbedömning och smärtlindring, förbättringskunskap samt teknik för litteratursökning.

Moment 2 Vårdpedagogik och kvalitetsutveckling, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Behandlar pedagogik, stöd till egenvård, samtal och bemötande av barn, ungdom och familj, samt handledning. Betydelsen av interprofessionell samverkan i team belyses. Implementering av evidensbaserad vård och omvårdnad belyses och ett kvalitetsutvecklingsprojekt genomförs. Kvalitetsutvecklingsprojektetet ska utgå från ett förbättringsbehov inom det egna specialistområdet, det påbörjas under hösten och löper över hela kursen.

Arbetsformer

Kursen går på kvartsfart under två terminer. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar, litteraturgranskningar, seminarier , studiebesök, (enskilt och i grupp ). Riktade aktiviteter som fältstudier kan genomföras. För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer den webbaserad läroplattformen Canvas att användas.
 
Aktivt deltagande vid seminarier erfodras. Närvaro vid samtliga schemalagda träffar är obligatoriskt.
Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag ska tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Momenten har delexaminationer bestående av individuella examinationer och grupparbeten utgående från fördjupning inom det egna specialistområdet och kvalitetsutveclingsprojekt.

Moment 1 (6 hp)
Litteraturöversikt över vård och omvårdnad för pediatriskt tillstånd som förekommer inom det egna specialistområdet. Skriftlig inlämningsuppgift. Individuell examination.

Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation för hela gruppen om ett pediatriskt tillstånd som förekommer på studentens enhet eller team. Vad gör vi och varför? Individuell examination.
 
Moment 2  (9 hp)
Grupparbete om pedagogik och helhetssyn i mötet med patienter och närstående, utgående från FNs barnkonvention, etiska principer och ett personcentrerat förhållningssätt. Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation.

Kvalitetsutvecklingsprojektet redovisas som en enskild skriftlig inlämningsuppgift såväl som muntligt på ett seminarium för hela kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Implementering av sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret
Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar Hommel, Ami; Andersson, Åsa