Kursplan för

Diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna, 15 hp

Diabetes and diabetes carein children, adlescents and young adults, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Kurskod
9S1010
Kursens benämning
Diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden SÖS
Datum för fastställande
2023-02-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Sjuksköterske- eller dietistexamen om minst 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska erhålla fördjupade kunskaper inom diabetes och diabetesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna, för att kunna ge evidensbaserad vård och stöd i egenvården.

 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för olika typer av diabetes och kunna förklara diabetessjukdomens patofysiologi symptom, diagnos, behandling och prognos.
 • Redogöra för hur barnets utvecklingsstadier och hormonella förändringar kan inverka på diabetessjukdomen.
 • Beskriva hur kost och motion kan bidra till bättre hälsa.
 • Identifiera riskbeteenden hos barn och unga med diabetes

 

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa kolhydratsräkning för att dosera insulin
 • Tillämpa evidensbaserad pedagogik för att motivera och stödja personer med diabetes och deras vårdgivare angående egenvård
 • Identifiera egenvårds- och utbildningsbehov hos personer med diabetes samt dess närstående
 • Bedöma omvårdnads och medicinska åtgärder vid akuta komplikationer av diabetes
 • Analysera patientregister och kvalitetsindikatorer för att bidra till kvalitetsutveckling

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt identifiera och tolka adekvata forskningsresultat, samt planera för implementering av dessa i vården.
 • Analysera och reflektera kring egenvården utifrån etiska principer, FNs barnkonvention och ett person och familjecentrerat förhållningssätt.
 • Analysera och reflektera kring hur evidens, kvalitetsresultat, samverkan i team samt patient- och närståendedelaktighet kan utgöra verktyg till förbättringar inom vården.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om diabetes, diabetesvård, egenvård och kost hos barn, ungdomar och unga vuxna.  Ett förbättringsarbete som gäller diabetesvård inom den egna verksamheten kommer att genomföras. Ett genomgående tema är att värdera och analysera vetenskaplig litteratur och aktuella riktlinjer.

Kursen är indelad i två moment.

Diabetes och diabetesvård, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Behandlar diabetes typ 1, diabetes typ 2, och andra typer av diabetes, diagnos, behandling och akuta komplikationer. Områden som kommer att belysas är patofysiologi, akut omhändertagande, kost vid diabetes, barnets utvecklingsstadier, hormonella förändringar vid pubertet och dess inverkan på diabetessjukdomen, modern diabetesbehandling med hjälp av teknik, stöd till egenvård, samtal och bemötande av barn, ungdom, unga vuxna och familj. Betydelsen av interprofessionell samverkan belyses.

Diabetes, egenvård och kvalitetsutveckling, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Diabetes i samband med graviditet, förlossning och amning belyses.

Undervisning om senkomplikationer av diabetes, samt om samsjuklighet med diabetes och andra autoimmuna sjukdomar.

Hur patientregister och kvalitetsindikatorer kan bidra till kvalitetsutveckling belyses i ett grupparbete.

Kvalitetsutvecklingsprojekt utgående från ett förbättringsbehov inom den egna verksamheten genomförs.

Arbetsformer

Kursen går på kvartsfart under två terminer. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar, litteraturgranskningar, seminarier, studiebesök, (enskilt och i grupp). Riktade aktiviteter som fältstudier kan genomföras. För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer den webbaserad läroplattformen Canvas att användas.

Examination

Examination sker kontinuerligt (formativt) under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp. Aktivt deltagande vid seminarier erfordras. Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag ska tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

Momenten har delexaminationer bestående av individuella examinationer och grupparbeten utgående från fördjupning inom det egna arbetsområdet och kvalitetsutveclingsprojekt.

Moment 1 (6 hp)

Skriftlig inlämningsuppgift 1: Diabetes typ 1, diabetes typ 2, och andra typer av diabetes och egenvård. Individuell examination.
Skriftlig inlämningsuppgift 2: Enskilt arbete, fallbeskrivning utifrån den egna arbetsplatsen, om egenvårdsstöd till en person med diabetes (kan vara en fiktiv person)..

 

Moment 2  (9 hp)

Grupparbete utifrån patientregistret NDR/Swediabkids, skriftlig och muntlig presentation.

Skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig presentation: Kvalitetsutvecklingsprojekt

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Diabetes Landin-Olsson, Mona
Hanås, Ragnar Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes
Utöver ovanstående böcker ingår dessa i litteraturlistan också:
Internetversion: https://www.betamed.se/typ1/2018_Typ1_diabetes.pdf
Aktuella nationella och internationella riktlinjer
Vetenskapliga artiklar inom området.