Kursplan för

Omvårdnad inom hematologisk vård, 7,5 hp

Nursing in haematology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22
Kurskod
9SP047
Kursens benämning
Omvårdnad inom hematologisk vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-04-25
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd). Alternativt pågående studier vid Specialistsjuksköterskeprogram vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha förvärvat fördjupade kunskaper och färdigheter för att bedriva evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Förklara samband mellan omvårdnadsbehov och hematologiska sjukdomar och behandling.
 • Identifiera och motivera val av evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid hematologisk sjukdom med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation.
 • Redogöra för förväntade risker samt förebyggande åtgärder i samband med antitumoral behandling.

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Identifiera och bedöma omvårdnadsbehov, samt analysera, planera, genomföra, utvärdera och journalföra omvårdnadsåtgärder och egenvård relaterade till hematologisk sjukdom, med fokus på antitumoral behandling och stamcellstransplantation
 • Kunna tillämpa gällande lagar, förordningar, nationella vårdprogram och andra styrdokument i relation till omvårdnad vid hematologisk vård
 • Tillsammans med det interprofessionella teamet analysera och planera åtgärder inom hematologisk vård
 • Psykosocialt stödja patienten och närstående i en förändrad livssituation inom hematologisk vård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Med ett reflekterat etiskt förhållningsätt kunna värna om patientens autonomi, trygghet, integritet och mänskliga rättigheter inom den hematologiska vården
 • Tillämpa professionellt förhållningsätt gentemot patienten och närstående, samt personal.

Innehåll

 • Hematologisk fysiologi och patofysiologi dvs. hematopoesen
 • Hematologiska benigna och maligna sjukdomar – symtom, diagnostik, behandling och biverkningar av behandlingarna
 • Evidensbaserad omvårdnad vid antitumoral behandling och stamcellstransplantation
 • Riskområden och risker för patienter och vårdpersonal vid antitumoral behandling
 • Lagar, förordningar, nationella vårdprogram och andra styrdokument i relation till omvårdnad vid hematologisk vård
 • Psykosocialt omhändertagande av patienter och närstående vid kronisk respektive akut hematologisk sjukdom som kan leda till bot eller palliativ fas.
 • Patientutbildning och egenvård i hematologisk vård

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning på halvfart med hjälp av en webbaserad lärplattform.
 
Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.
 
De arbetsformer som används är litteraturstudier, studieuppgifter, virtuella gruppdiskussioner i realtid eller asykront (diskussioner pågår över en längre tid), seminarier och föreläsningar. Arbetsformerna innebär hög aktivitet av eget kunskapssökande och problemlösning, kritisk reflektion och analys för att integrera klinisk kunskap i teori och teoretisk kunskap i klinik. Vid frånvaro från obligatoriska moment utgår ersättningsuppgift.

Examination

För bedömning om studenterna nått lärandemålen används två examinationsformer:
Ett fördjupningsarbete i en omvårdnadsaspekt vid antitumoral behandling eller stamcellstransplantation som presenteras muntligt för kursdeltagarna på ett obligatoriskt seminarium. En individuell skriftlig inlämningsuppgift som utgår från patientfall.
 
För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkända resultat i samtliga examinationer samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.
 
Betygsskalan är Underkänd/Godkänd. Betyg sätts av examinator.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas till det omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt skall det ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt Styrelsen för utbildnings fastställda riktlinjer.
Kursen är en kopia av 2SP047.

Litteratur och övriga läromedel

Blodets sjukdomar : lärobok i hematologi Gahrton, Gösta; Juliusson, Gunnar
Nilbert, Mef Klinisk onkologi
Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Second Edition
Perspektiv på onkologisk vård Hellbom, Maria; Thomé, Bibbi
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin
Clinical psycho-oncology : an international perspective Grassi, Luigi; Riba, Michelle B
Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk vård
Ytterligare litteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar, nationella vårdprogram och aktuella riktlinjer.