Urval

Ifall det finns fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser måste ett urval göras. Det är viktigt att du läser beskrivningen av hur urvalet sker till de utbildningar du söker, så att du kan skicka in rätt och tillräcklig dokumentation. Detta för att du ska rangordnas korrekt i förhållande till dina meriter.

All högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (forskarnivån ingår inte här). Urvalsreglerna skiljer sig delvis åt för utbildningar på grundnivå respektive avancerad nivå. Vilka urvalsregler som gäller för respektive utbildning anges under rubriken Urval vid presentationen av utbildningen. Här hittar du aktuellt utbildningsutbud.

Urval till utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare

För utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare vid högskolan görs urvalet genom gymnasiebetyg och högskoleprov. Hur platsfördelningen sker mellan betygsurval och högskoleprovsurval anges vid respektive utbildning. Parallellt kan någon ytterligare urvalsgrund användas.

Betygsurval - urvalsgrupper

Sökande i betygsurvalet delas in i följande tre urvalsgrupper.

Betygsgrupp I - utan kompletteringar

Här placeras sökande med icke-kompletterade betyg från gymnasieskolan samt sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning, om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.

Betygsgrupp II - med kompletteringar

Här placeras sökande med betyg från gymnasieskolan och som har kompletterat med gymnasial vuxenutbildning för att få behörighet eller högre betyg. Till kompletteringsgruppen hör även de som har behörighetskompletterat på folkhögskola och de som har gått ett basår (basår = behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet).

Folkhögskolegruppen

Här placeras sökande med studieomdöme från folkhögskola.

Gå in på antagning.se för att läsa mer om urvalsgrupper.

Så här fördelas platserna

Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i en betygsgrupp som indelas i grupperna I och II respektive en folkhögskolegrupp. Betygsgrupp I och II utgör en mängd och folkhögskolegruppen utgör en mängd. Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i varje mängd och där en sökande endast räknas en gång per mängd. Sedan platserna fördelats i respektive grupp ska platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i grupp I respektive II. Därefter reduceras antalet platser i betygsgrupp II med en tredjedel. Denna tredjedel går till betygsgrupp I. Vilken grupp du prövas i beror på vilken utbildning du gått, men också om du kompletterat. Läs mer på antagning.se.

Meritpoäng och meritkurser

Man kan få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att man har godkänt betyg (A – E) i kursen. Kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng. Man kan tillgodoräkna sig maximalt 2,5 meritpoäng. 

Läs mer om meritpoäng på antagning.se.

Högskoleprovsurval

För att kunna delta i högskoleprovsurvalet måste du ha ett giltigt högskoleprovsresultat. Högskoleprovsresultatet är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller 8 år efter provtillfället. I gruppen HP konkurrerar du med ditt bästa giltiga högskoleprovsresultat, max 2,0 poäng. Du kan läsa mer om högskoleprovet på studera.nu/hogskoleprovet.

Högskolepoängsurval för fristående kurser på grundnivå (HPGR)

Till vissa kurser på grundnivå görs urvalet genom antalet avklarade högskolepoäng (även från andra högskolor än KI) som är avklarade fram till och med sista anmälningsdag. Meritvärderingen sker i intervallet 1-165 hp.

Alternativt urval

Karolinska Institutet använder alternativt urval till läkar- och tandläkarprogrammet. Universitet och högskolor får själva besluta om hur man ska tillsätta upp till en tredjedel av platserna på utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare. För att tillsätta fler platser genom de av högskolan beslutade urvalsgrunderna krävs tillstånd från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Urval till utbildningar som inte vänder sig till nybörjare samt utbildningar på avancerad nivå

Utbildningar vid KI som bygger på tidigare högskoleutbildning kan ha urval genom någon av nedanstående urvalsgrunder. Under rubriken Urval vid respektive utbildning anges på vilket sätt de behöriga sökande rangordnas.

Tidigare utbildning - högskolepoäng (HPAV)

Till vissa utbildningar görs urval genom antal högskolepoäng (även från andra högskolor än KI) som är avklarade fram till och med sista anmälningsdag. Meritvärdering sker i intervallet 30-285 hp.

Antal verksamma år inom yrket

Till vissa utbildningar tillsätts platserna baserat på antal verksamma år inom yrket. Yrkeslivserfarenheten ska då vara inom den profession som den särskilda behörigheten anger.

Du kan styrka din yrkeslivserfarenhet med tjänstgöringsintyg. Läs mer hur du intygar din yrkeslivserfarenhet på antagning.se.

Antal verksamma år inom yrket meritvärderas utifrån antal yrkesverksamma år. Vanligtvis heter urvalsgruppen SB:

  • Ingen styrkt yrkeslivserfarenhet (urvalsgrupp ÖS - övrig behörig sökande)
  • 1 dag – 1 år meritvärde 1
  • 1 – 2 år meritvärde 2
  • 2 – 3 år meritvärde 3
  • o.s.v. upp till 99

Alla sökande inom ett intervall tilldelas samma meritvärde. När det finns behov att särskilja sökande inom ett intervall sker lottning automatiskt. Platserna på en utbildning fördelas först till sökande med högst meritvärde. Finns det platser kvar går dessa till nästa intervall och så vidare. När platserna till en utbildning är fyllda reservplaceras de kvarvarande behöriga sökande på samma sätt.

Samlad bedömning

Vissa utbildningar vid KI har en samlad bedömning som urvalsmetod. En kvalitativ bedömning görs av den sökandes samlade meriter som exempelvis den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bedömningarna görs av ansvarigt program eller ansvarig institution. För mer information om urval genom samlad bedömning, se respektive utbildning.

Utbildningsspecifik förtur

Till vissa utbildningar ges förtur till sökande som genomgått en utbildning som den sökta utbildningen bygger vidare på.

Särskiljande vid lika meritvärde

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp I, II och folkhögskolegruppen) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning.

I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Individuell urvalsplacering

KI får i enstaka fall göra avsteg från de urvalsgrunder som är föreskrivna för utbildningarna. Detta får endast ske om den sökandes meriter inte kan bedömas på ett lämpligt sätt enligt de övriga urvalsgrunder som finns, och om den sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet, har särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen. Bifall för ansökan om prövning av individuell urvalsplacering sker endast i undantagsfall.

Ansökan om prövning för individuell urvalsplacering

Om du vill ansöka om prövning för individuell urvalsplacering ska du göra det tillsammans med din anmälan till utbildningen. De grunder du vill föra fram för din ansökan anger du i ett personligt brev och du styrker dem med relevanta intyg. När KI prövar en sådan ansökan, görs en helhetsbedömning av den sökandes meriter och de andra omständigheter som åberopas.

Det personliga brevet, samt alla handlingar som du åberopar ska ha inkommit senast sista anmälningsdag. Ladda upp handlingarna på antagning.se eller skicka till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Kontakt

Antagningsservice (antagning.se)

0771-550720

För generella frågor om anmälan och antagning, ring Antagningsservice eller hitta information på antagning.se.

Antagningen vid KI

08-524 86250

Antagningen svarar på frågor om din anmälan, behörighetskrav och urval till KI:s utbildningar.

Telefontid tisdagar kl. 09.30-11.00.

Vänligen ange ditt namn och födelsedatum då du kontaktar oss.

KI Antagningen
2024-06-20