Skip to main content
Utbildningsplan för

Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik, 60 hp

Study Programme in Odontological Prophylaxis, 60 credits

Basdata

Programkod
1OD11
Programmets namn
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik
Omfattning
60 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT11.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2010-12-16
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-13
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-3714/2013
Behörighetskrav
Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Odontologisk profylaktik
Examen
Medicine kandidatexamen med huvudområdet odontologisk profylaktik
Bachelor of Medical Science with a Major in Odontological Prophylaxis

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen
Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som ele­verna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kun­skaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom områ­det.
Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, in­begripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om vetenskapliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av områ­det samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant informa­tion i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera informa­tion, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet
Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för den orala miljön och den orala hälsan, med särskild inriktning mot pedodonti och gerodonti,
 • visa kunskap och förståelse för samverkan inom hälso- och sjuk­vården, samhällsodontologi och sociologi, och
 • visa kunskap och förståelse för vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning ska studenten
 • visa färdighet och förmåga att på den åldrande patienten genomföra förebyggande vård såväl som behandling,
 • visa färdighet och förmåga att inom barn och ungdoms­tandvården ut­föra såväl förebyggande vård såväl som behandling, och
 • visa färdighet och förmåga att bedriva tobakspreventivt arbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten
 • visa förmåga och förhållningssätt att självständigt och kritiskt utföra arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde.
 • Vidare ska kunskapen tillämpas utifrån ett professionellt förhållnings­sätt och i enlighet med yrkets etiska kod.

Beskrivning av huvudområdet

Den vetenskapliga grunden för huvudområdet odontologisk profylaktik är tvär- och mångvetenskaplig och innefattar kunskap inom odontologi, medicin, bete­endevetenskap och pedagogik. Med odontologisk profylaktik avses förebyg­gande av sjukdomar i munnens vävnader och tänder.

Genom studier inom odontologisk profylaktik utvecklar studenten kunskap om:
 • den orala miljön, den orala hälsan samt om rubbningar i den orala miljön utifrån ett förebyggande perspektiv,
 • hur delaktighet och engagemang i den förebyggande vården möjliggör hälsa och välbefinnande
 • de konsekvenser (skada/sjukdom) som utebliven daglig individuellt ansvarstagande kan medföra
 • insatser/interventioner baserade på odontologisk profylaktik som främjar förebyggande vård och behandling.
Kunskaper inom huvudområdet tillämpas inom evidensbaserad odontolo­gisk profylaktik som syftar till att möjliggöra individens ökade förutsättningar för en god munhälsa och en god livskvalité.

Kunskapen används för bedömning, målformulering, genomförande, utvär­dering och dokumentation av odontologisk profylaktik som kan implemente­ras på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Innehåll och upplägg

Huvudsakligt innehåll och upplägg
Syftet med påbyggnadsutbildningen är att förmedla ytterligare kunskaper för ett självständigt och kritiskt arbete som tandhygienist, att ytterligare utveckla den professionella yrkesrollen, som innefattar ett vetenskapligt förhållnings­sätt, samt att förbereda för högre studier, utvecklings- och forskningsarbete. Utbildningen byggs upp kring huvudområdet odontologisk profylaktik, som studeras med utgångspunkt från begreppet oral hälsa.

Påbyggnadsutbildningen omfattar 60 högskolepoäng och delas in i tre ämnesblock, huvudområdet odontologisk profylaktik, medicinska och odon­tologiska stödämnen och samhälls- och beteendevetenskap.

Påbyggnadsutbildningen ger möjlighet till utvidgade kliniska studier med behandling av komplicerade patientfall. Under den kliniska utbildningen erhålls fördjupade kunskaper som ger möjligheter att förklara sjukdoms­samband och att analysera behandlingsresultat. Därutöver erhålls vidare­utvecklade färdigheter för att tillämpa och reflektera över riskbedömning och behandlingsprognos inom professionens kompetensområde. Förmågan att analysera och reflektera är viktigt för utvecklandet av den professionella yrkesrollen.

Utbildningen ger dessutom tillfällen till interprofessionell samverkan och lärande (IPL) med andra professioner under utbildning vid Karolinska Institutet, en viktig del av tandhygienistens framtida roll inom folkhälsoarbetet.

Kunskaper om tobakens skadeverkningar både ur ett odontologiskt och all­mänmedicinskt perspektiv förmedlas samt kunskaper och träning i att bedriva tobakspreventivt arbete och tobaksavvänjning samt värdera etiska frågeställningar i det hälsofrämjande arbetet. Inom utbildningen ges möjlighet att ansöka om diplomering i tobaksavvänjning.

Utbildningen ger också fördjupade kunskaper när det gäller omhänder­tagande och behandling av barn.

Omhändertagande och behandling av den äldre patienten är viktiga arbets­uppgifter för den framtida tandhygienisten. Gerodonti och uppsökande verk­samhet på sjukhus och institutioner ingår som en betydelsefull del i utbild­ningen, här ingår utbildningsavsnitt förlagda till sjukhus och institutio­ner.

Att tillämpa olika behandlingsmetoder och att reflektera över insatta behandlingsmoment ingår som en betydande del av undervisningen inom gerodonti och pedodonti.

Utbildningen ger också kunskaper i organisationsförståelse och ledarskapets betydelse i förändrings och omvärlds perspektiv inom tandvård och hälsovård. Dessutom diskuteras socialpsykologiska processer utifrån ett grupperspektiv och dess betydelse för ledarskapet och organisationen. Kursen syftar till att komplettera tandhygienistens kompetens inom tandvårdsteamet.

Utbildningen förmedlar kunskap om vetenskapsteori, forskningsmetodik och forskningsdesign. Här ingår även att kritiskt granska vetenskaplig text och tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Den studerande skall genomföra ett examensarbete omfattande 15 hög­skolepoäng. Examensarbetet syftar till att den studerande:
 • stimuleras till ytterligare fördjupning inom odontologisk och medicinsk vetenskaplig litteratur,
 • erhåller kunskap, insikt i och förståelse för forskning och vetenskaplig metodik/design,
 • utvecklar förmåga att analysera och reflektera över forskningsresultat,
 • utvecklar förmåga att ställa upp hypoteser och att göra generella bedöm­ningar,
 • utvecklar förmåga till självständigt, kritiskt och kreativt tänkande, och
 • förbereds för fortsatt utvecklings- och forskningsarbete med inriktning mot forskning inom odontologisk profylaktik.
Arbetsformer
Studierna bedrivs individuellt eller i grupp och består av auskultationer, före­läsningar, kliniskt arbete, praktiska övningar, projektarbeten och seminarier.

Hållbar utveckling
Programmet arbetar med hållbar utvecklings perspektivet inom huvudområdet som innefattar odontologi, medicin, beteendevetenskap och pedagogik där studenten reflekterar hälsobeteenden i patient­undervisningen utifrån kulturella, ekonomiska och geografiska aspekter på oral ohälsa. Kunskaper om tobakens skadeverkningar både ur odontologiskt och allmänmedicinskt perspektiv är en viktig del av utbildningen. Hälsoupplysning diskuteras och hur det påverkar livs­situationen utifrån olika ekonomiska, sociala och geografiska aspekter. Programmet eftersträvar ett stabilt och dynamiskt klimat inom utbildningen där studenters behov tas hänsyn till genom en öppen dialog med utrymme för kritiskt tänkande.

Institutionen för Odontologi har miljöcertifierats enligt ISO 14001 under 2009.

Likabehandling
Programmet arbetar med att motverka diskriminering av alla slag och främja lika rättigheter för alla med syftet att alla studenter ska känna trygghet och trivas under sin studietid. Dessutom beaktas det mångkulturella perspektivet i gruppseminarier och i patientundervisningen.

Pedagogisk profil
Utbildningen utgår från en humanistisk grundsyn och ser varje människa som unik och värdefull och med förmåga till inlärning och utveckling. Kunskapssynen inom utbildningen bygger på en integrering av teoretiska kunskaper, praktiska kliniska färdigheter, god pedagogisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt. Studentens lärande ska ske i ett socialt och kulturellt sammanhang.

Uppläggningen av kurserna är utformat så att det ska finnas ett tydligt samband mellan lärandemål, lärande aktiviteter, och examination. Den pedagogiska referensramen innebär att studenten uppnår meningsfullhet i lärandet och konstruerar sin kunskap genom aktiv bearbetning av aktuell kunskap. Målsättningen är att utbildningen resulterar i yrkeskunskap och en yrkesidentitet med en handlingsberedskap i arbetet som tandhygienist.

Undervisnings- och examinationsformerna inom programmet präglas av mångfald så att varje student, oavsett lärstil, ska få bästa förutsättningar till utveckling. Den kliniska utbildningen sker i huvudsak inom institutionen för odontologi på studentkliniken där den ska verka för att studenternas yrkeskunskap och yrkesidentitet utvecklas och stärks och där både studenter, lärare och patienter är resurser i lärandet. Lärare i programmet ska organisera och stödja studenternas praktiska lärande och deras intellektuella förmåga, leda studenten till självständighet, samt verka för ett vetenskapliga förhållningsätt.

Internationalisering
Tandhygienistens yrkesroll diskuteras under utbildningen ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Möjlighet till internationellt utbyte för studenter och lärare kan ges inom ramen för programmets avtal med flera lärosäten inom och utom Europa.

Internationalisering på hemmaplan ges genom seminarieverksamhet där studenter får en insikt och förståelse och ett vidgat internationellt perspektiv för tandhygienistyrket.

Övergångsbestämmelser

Student antagen till programmet HT11 men som tagit studieuppehåll, följer efter återupptag studieplan med ingående kurser enligt punkt 7.1.

Övriga riktlinjer

Betygsskala
Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk
Kurs- och tentamensspråk är svenska, kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program
Inom programmet finns kursspecifika förkunskapskrav, se respektive kurs­plan.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs
En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Ingående kurser för studenter antagna HT12 och senare
 
Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 Odontologisk profylaktik – på­byggnad 1 7,5 Grund G2
1 Vetenskapsteori 7,5 Grund G1
1 Medicinska och odontologiska stödämnen – påbyggnad 12 Grund  
1-2 Odontologisk profylaktik – tobaksprevention och tobaksavvänjning 4,5 Grund G2
2 Odontologisk profylaktik – påbyggnad 2 6 Grund G2
2 Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård 7,5 Grund G2
2 Examensarbete i odontologisk profylaktik 15 Grund G2

Ingående kurser för studenter antagna HT11
 
Termin Kursbenämning Högskole­poäng Nivå Progression i huvud­området
1 Odontologisk profylaktik – på­byggnad 1 7,5 Grund G2
1 Vetenskapsteori 7,5 Grund G1
1 Medicinska och odontologiska stödämnen – påbyggnad 12 Grund  
1-2 Odontologisk profylaktik – tobaksprevention och tobaksavvänjning 4,5 Grund G2
2 Odontologisk profylaktik – påbyggnad 2 6 Grund G2
2 Valbar kurs 7,5 Grund  
2 Examensarbete i odontologisk profylaktik 15 Grund G2