Utbildningsplan för

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Study Programme in Midwifery, 90 credits

Basdata

Programkod
2BM17
Programmets namn
Barnmorskeprogrammet
Omfattning
90.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT17.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2017-03-16
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2020-01-21
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-3810/2019
Behörighetskrav
Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Examen

Barnmorskeexamen
(Postgraduate Diploma in Midwifery)

Medicine magisterexamen med huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
(Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Sexual, Reproductive and Perinatal Health)  

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för barnmorskeexamen enligt högskoleförordningen
För barnmorskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska.

Kunskap och förståelse
För barnmorskeexamen skall studenten

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, peri­natal och sexuell hälsa,
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patien­ten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och före­byggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frå­geställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handle­dande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättrings­arbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För barnmorskeexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen för barnmorskeexamen gäller följande mål för barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet:

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:

 • analysera, värdera och visa förståelse för betydelsen av hälsoförebyggande arbete under den reproduktiva livscykelns alla faser, i ett globalt, transkulturellt och psykosocialt perspektiv.

Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna:

 • söka, analysera, kritiskt värdera och tillämpa evidensbaserad kunskap inom barnmorskans profession i ett globalt, transkulturellt och psykosocialt perspektiv samt bidra till utveckling och forskning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
 • tillämpa sina kunskaper utifrån ett professionellt förhållningssätt och i enlighet med yrkets etiska kod.
 • verka för hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård.
 • verka för och vara delaktig i interprofessionella team

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna:

 • visa medvetenhet om hur värderingar och attityder som rör sexualitet och reproduktion kan påverka bemötande i vårdsituationen.
 • ha förståelse för betydelsen av kulturell bakgrund vid preventivmedelsrådgivning och gynekologisk hälsokontroll i mötet med den gravida, den födande och hens familj och kunna ge en adekvat vård ur ett globalt, transkulturellt och psykosocialt perspektiv.

Innehåll och upplägg

Barnmorskeprogrammet omfattar totalt 90 högskolepoäng och har huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och folkhälsovetenskap samt vetenskapliga metoder relevanta för barnmorskans profession integreras i huvudområdet.

Termin ett är inriktad på att studenten börjar utveckla sitt professionella förhållningssätt och sin kompetens inom huvudområdet genom att introduceras till reproduktionens fysiologi och psykologi. Under terminen ingår även undervisning i gynekologisk och sexuell hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa ur ett globalt perspektiv samt vetenskaplig metod. Termin två fokuserar på att studenten fördjupar sitt professionella förhållningssätt och breddar sin kompetens inom huvudområdet. Här ingår även fördjupande undervisning inom antikonception som leder fram till förskrivningsrätt. I den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten stöd i att integrera sina teoretiska kunskaper. Termin tre omfattar ytterligare fördjupning inom huvudområdet. Studenten ska nu integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper för att kunna analysera och bearbeta problem samt utveckla sitt professionella förhållningssätt. I slutet av utbildningen ska studenten ha uppnått en hög grad av självständighet samt kunna bidra till utvecklingen av huvudområdet och professionen.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Studenten fördjupar och integrerar sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet sexuell, reproduktiv och sexuell hälsa samt sina kunskaper i vetenskaplig metodik genom att självständigt genomföra ett examensarbete. I alla kurser ingår att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet och beakta forskningsetiska aspekter genom att kritiskt granska och värdera information och kunskapskällor, beprövad erfarenhet samt eget handlande.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård Det verksamhetsintegrerande lärandet omfattar cirka hälften av utbildningen och genomförs inom för barnmorskan relevanta verksamhetsområden. I den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten möjlighet att under handledning av yrkesverksamma barnmorskor utveckla sin kompetens och sitt professionella förhållningssätt. Färdighetsträning sker på kliniska träningscentra där stor vikt läggs vid att utveckla handlingsberedskap inför olika vårdsituationer. Interprofessionell samverkan ingår i såväl VIL som färdighetsträning och ett studentcentrerat lärande tillämpas.

Progressionen tydliggörs genom att kraven på kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt inom barnmorskans ansvars- och kompetensområde successivt höjs.

Internationalisering

Student som fullföljt barnmorskeprogrammet vid Karolinska Institutet ska visa på kunskaper och insikter om internationella förhållanden och förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa och ohälsa i ett globalt perspektiv och vara förberedd för arbete i en mångkulturell och internationell miljö. Delar av utbildningen kan förläggas utomlands inom ramen för programmets internationella utbyten.

Övergångsbestämmelser

För student antagen till programmet VT20 eller tidigare, men som tagit studieuppehåll, görs efter återupptag en individuell studieplanering.

För studenter antagna HT18 eller tidigare gällde följande behörighetsskrivning: Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används något av uttrycken Underkänd eller Godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska förekommer. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin så finns dessa behörighetskrav beskrivna i kursplaner.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart av­brytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Studieplan för antagna HT20 eller senare

Termin Kursbenämning Högeskole-
poäng
Huvudområde Nivå
1 Reproduktionens fysiologi och psykologi 12 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Vetenskaplig metod 3 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Gynekologisk och sexuell hälsa 10,5 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 4,5 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Vård i samband med barnafödande 1 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Mödrahälsovård och antikonception 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
3 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
3 Vård i samband med barnafödande 2 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc

Studieplan för antagna VT18 eller senare

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till vårdkedjan 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Förlossningsvård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Mödrahälsovård och antikonception 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
3 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
3 Förlossnings- och eftervård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc

Studieplan för antagna HT17

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvudområde Nivå
1 Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till förlossningsvård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Förlossningsvård
15
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Mödrahälsovård och antikonception
15
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
3 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
15
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
3 Förlossnings- och eftervård
15
Sexuell, reproduktiv 
och perinatal hälsa
Avanc