Utbildningsplan för

Logopedprogrammet, 240 hp

Study Programme in Speech and Language Pathology, 240 credits

Basdata

Programkod
2LG16
Programmets namn
Logopedprogrammet
Omfattning
240.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT16.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2015-12-15
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2021-11-11
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3–4808/2021
Behörighetskrav
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Huvudområde
Logopedi
Examen

Logopedexamen
(Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology)

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som ele­verna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kun­skaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom områ­det.
Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för logopedexamen enligt högskoleförordningen
För logopedexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som logoped.

Kunskap och förståelse
För logopedexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad klinisk, pedagogisk och terapeutisk kun­skap om habilitering och rehabilitering av röst-, tal-, språk- och svälj­störningar,
 • visa förståelse för att kommunikationsförmågan är en integrerad del av individens personlighet och sociala situation, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För logopedexamen skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patien­ten undersöka, bedöma och behandla de vanligast förekommande störningarna inom det logopediska verksamhetsområdet,
 • visa förmåga att initiera och medverka i förebyggande hälsovård inom det logopediska arbetsområdet,
 • visa fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera behand­lingsprogram,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genom­föra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgär­der och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda rele­vant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och fråge­ställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För logopedexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Utöver de nationella målen gäller följande mål för logopedprogrammet på Karolinska Institutet:

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • visa förståelse för hur hälsa och ohälsa påverkas av sociala och ekono­miska förhållanden,
 • visa förståelse för yrkesutövning i internationell och mångkulturell miljö,
 • visa kunskap om och förståelse för lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • visa kunskap om och förståelse för prioriteringsgrunder för olika patient­grupper, och
 • visa kunskap om organisation och ledarskap inom hälso- och sjukvård, samt privat verksamhet.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • visa förmåga att bedöma behov av remittering för vidare utredning och att remittera till annan specialitet.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är flervetenskaplig och bygger på humanistisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk kunskapstradition. Ämnesområdena psykologi och lingvistik, liksom allmän och speciell medicin, samordnas med och integreras i kurser i logopedi genom hela utbildningen.

Överförbara (generiska) kunskaper och professionell utveckling inhämtas i olika kurser och återkommande moment under hela utbildningen. Fortlöpande teman inom logopedens professionella utveckling samlas under termin 1 till 6.

Studenterna kommer tidigt i kontakt med klinisk verksamhet - under termin 1 och 2 i form av auskultationer och under termin 3-7 i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Under termin 1 introduceras huvudområdet logopedi, genom en bred presentation av logopediska verksamhetsområden, såväl ur teoretiskt som praktiskt perspektiv. Parallellt med detta läses kurser i psykologi och lingvistik, samt anatomi och fysiologi, och kopplingar mellan dessa områden belyses. Under denna termin genomför studenterna även introducerande moment i forskningsmetodik och professionell utveckling, vilka fortsätter att löpa som strimmor genom hela utbildningen.

Termin 2 till 6 följer ett ålderskronologiskt upplägg, med fokus från spädbarnsåren (T2), via förskoleålder (T3) och skolålder (T4), till vuxenår och åldrande (T5 och T6). Lingvistiska, fonetiska, psykologiska, medicinska och logopediska aspekter integreras och samordnas även under dessa terminer.

Termin 5 omfattar de åldersövergripande logopediska områdena röst- och talflytstörningar. De teoretiska logopediska kurserna denna termin återknyter till och fördjupar studenternas tidigare förvärvade kunskaper i lingvistik och psykologi. På termin 6 behandlas sväljsvårigheter och förvärvade kommunikationsstörningar hos vuxna.
 
Under terminerna 4-7 kompletteras teoretiska grundkurser med verksamhetsintegrerat lärande. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör grundstommen i professionsförankringen och undervisningen utgörs till stor del av eget patientarbete under handledning omfattande auskultation, utredning, bedömning, diagnostik och behandling. Detta samordnas med läraktiviteter inom kurserna professionell utveckling 1-6.

Barnobservationer är en aktivitet som löper genom utbildningen och ger studenterna möjlighet att förankra sina teoretiska kunskaper om bl a kommunikativ, motorisk och psykosocial utveckling, men också att utveckla kunskaper och färdigheter relaterade till datainsamling och analys, liksom färdighetsträning relaterat till bemötande och egen kommunikation i interaktion med familjer och anhöriga.

Termin 7 och 8 innebär studier på avancerad nivå med teoretiska och praktiska fördjupningskurser i logopedi och ytterligare verksamhetsförlagd utbildning. En valbar kurs ger studenten möjlighet att bredda eller fördjupa befintliga kunskaper. Lärandet om professionell utveckling avslutas under termin 7 med aktiviteter avsedda att förbereda studenten för arbetet som självständig yrkesverksam logoped.

Den vetenskapliga utbildningen fördjupas under termin 7 och avslutas termin 8 med ett examensarbete i logopedi. Examensarbetet innebär en fördjupning i vetenskaplig metodik och omfattar en självständig vetenskaplig undersökning som ett forskningsprojekt under handledning. Detta förbereder studenten väl för delaktighet i utvecklingsarbete och forskning samt för studier på forskarnivå.

Övergångsbestämmelser

Kurserna på termin 5 och 6 är ändrade vad gäller namn, omfattning och placering från och med HT22. För student som återupptar studier efter studieuppehåll görs en individuell studieplanering efter återupptag.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betygsskalan framgår av kursplan. Annan betygs­skala kan förekomma. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav även beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

För studenter antagna hösttermin 2020 eller senare:
 

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Huvudområde Nivå och progression (för kurs inom huvudområdet)
1 Psykologi ut ett livsloppsperspektiv 4,5   Grund
1 Socialpsykologi 4,5   Grund
1 Kommunikation och språklig struktur 7,5   Grund
1 Medicin 1: anatomi och fysiologi 6   Grund
1 Statistik 3   Grund
1 Professionell utveckling 1  4,5 Logopedi Grund (G1)
2 Talkommunikation 18   Grund
2 Observation och dokumentation 3   Grund
2 Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi 4,5   Grund
2 Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation 3 Logopedi Grund (G1)
2 Professionell utveckling 2 1,5 Logopedi Grund (G1)
3 Typisk tal-, språk- och läsutveckling 6   Grund
3 Kognitions- och neuropsykologi 1 3   Grund
3 Analys- och testmetodik 3   Grund
3 Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri 4,5   Grund
3 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1 12 Logopedi Grund (G2)
3 Professionell utveckling 3  1,5 Logopedi Grund (G2)
4 Statistik 2 4,5   Grund
4 Projektarbete och skriftlig framställning 9   Grund
4 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 2 4,5 Logopedi Grund (G2)
4 Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande 10,5 Logopedi Grund (G2)
4 Professionell utveckling 4 1,5 Logopedi Grund (G2)
5 Medicin 4: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri 4,5   Grund
5 Röst- och talflytstörningar 10,5 Logopedi Grund (G2)
5 Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande 6 Logopedi Grund (G2)
5 Medicin 5: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin 4,5   Grund
5 Kognitions- och neuropsykologi 2 3    
5 Professionell utveckling 5 1,5 Logopedi Grund (G2)
6 Dysfagi 7,5 Logopedi Grund (G2)
6 Tal- och språkstörningar hos vuxna 9 Logopedi Grund (G2)
6 Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar - verksamhetsintegrerat lärande 12 Logopedi Grund (G2)
6 Professionell utveckling 6 1,5 Logopedi Grund (G2)
7 Forskningsmetodik 3   Avancerad
7 Övergång till professionell autonomi 6 Logopedi Avancerad
7 Fördjupning i logopedisk praktik 7,5 Logopedi Avancerad
7 Fördjupningsseminarier och kritisk granskning 6 Logopedi Avancerad
7 Valbar kurs 7,5   Grund/ Avancerad
8 Examensarbete i logopedi 30 Logopedi Avancerad

För studenter antagna från hösttermin 2016
 

Termin Kursbenämning Högskole­-
poäng
Nivå Progression i
huvudområdet
1 Psykologi ur ett livsloppsperspektiv 4,5 Grund -
1 Socialpsykologi 4,5 Grund -
1 Kommunikation och
språklig struktur
7,5 Grund -
1 Medicin 1: anatomi och fysiologi 4,5 Grund -
1 Statistik 1 3 Grund -
1 Introduktion till logopedi 6 Grund G1
2 Talkommunikation 18 Grund -
2 Observation och dokumentation 3 Grund -
2 Medicin 2: patologi,
tal- och röstfysiologi
och audiologi
4,5 Grund -
2 Tidiga avvikelser
relaterade till
kommunikation och
sväljning
4,5 Grund G1
3 Typisk tal-, språk- och läsutveckling 6 Grund -
3 Kognitions- och neuropsykologi 1 3 Grund -
3 Analys- och testmetodik 3 Grund -
3 Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri 4,5 Grund -
3 Tal- och
språkstörningar
hos barn
13,5 Grund G2
4 Statistik 2 4,5 Grund -
4 Projektarbete och
skriftlig
framställning
9 Grund -
4 Tal- och
språkstörningar
hos barn
i skolåldern
4,5 Grund G2
4 Tal- och
språkstörningar
hos barn och
ungdom -
verksamhets-
­integrerat lärande
12 Grund G1
5 Kognitions- och neuropsykologi 2 3 Grund -
5 Medicin 4: geriatrik,
neurologi och
rehabiliterings-
medicin
4,5 Grund -
5 Tal- och
språkstörningar
hos vuxna
10,5 Grund G2
5 Tal- och språkstörningar
hos vuxna -
verksamhets-
­integrerat lärande
12 Grund G2
6 Medicin 5: öron-,
näs- och halssjukdomar
och psykiatri
4,5 Grund -
6 Röststörningar 6 Grund G2
6 Talflytstörningar 3 Grund G2
6 Dysfagi 4,5 Grund G2
6 Röst- och
talflytstörningar-
verksamhets-
integrerat lärande
6 Grund G2
6 Dysfagi -
verksamhets-
­integrerat lärande
6 Grund G2
7 Forskningsmetodik
 
3 Avancerad AV
7 Övergång till
professionell
autonomi
6 Avancerad AV
7 Fördjupning i
logopedisk praktik
7,5 Avancerad AV
7 Valbar kurs 7,5 Grund/
Avancerad
-
7 Fördjupnings-
seminarier och
kritisk granskning
6 Avancerad AV
8 Examensarbete i
logopedi
30 Avancerad AV