Utbildningsplan för

Psykologprogrammet, 300 hp

Study Programme in Psychology, 300 credits

Basdata

Programkod
2PS13
Programmets namn
Psykologprogrammet
Omfattning
300.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2012-11-26
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2015-06-16
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-1814/2015
Behörighetskrav
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).
Huvudområde
Psykologi
Examen

Psykologexamen
Degree of Master of Science in Psychology

Om studenten termin 6 väljer att genomföra examensarbetet om 15 högskolepoäng berätti­gar utbildningen, efter fullgjorda kursfordringar för respektive examen, även till: Medicine kan­didatexamen med huvudområdet psykologi (Degree of Bachelor of Medical Science with a Major in Psychology), samt Medicine Master med huvudområdet psykologi (Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a Major in Psychology)

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som ele­verna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas:

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kun­skaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom områ­det.
Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för psykologexamen enligt högskoleförordningen
För psykologexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.

Kunskap och förståelse
För psykologexamen skall studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeför­hållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För psykologexamen skall studenten:

 • visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling
 • visa för­måga att under handledning bedriva psykoterapi,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhets­området,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författ­ningar dokumentera dessa, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen skall studenten:

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk för­måga,
 • visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämp­liga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant informa­tion i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera informa­tion, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formu­lera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genom­föra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som
 • ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verk­samhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Karolinska institutet skall genom utbildning, forskning och information bidra till att förbättra människors hälsa. Målet för psykologutbildningen vid Karo­linska Institutet är att utbilda psykologer med bred kompetens i det psyko­logiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.

Kunskap och förståelse
Studenten skall:

 • visa kunskap om sambandet mellan beteende, kognition, emotion och hälsa

Färdighet och förmåga
Studenten skall:

 • visa förmåga att bedriva psykologiskt utrednings- och behandlings­arbete inom ramen för hälso- och sjukvård,
 • visa förmåga att utveckla och tillämpa utvecklings- och förändrings­arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet,
 • visa förmåga att utveckla och utvärdera psykologiskt utrednings- och behandlingsarbete med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap, och
 • visa förmåga att kommunicera och samverka med andra professioner vid hälso- och sjukvårdsrelaterad arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall:

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap avseende evidensbaserade vårdinsatser i linje med Karolinska Institutets över­gripande mål.

Innehåll och upplägg

Huvudsakligt innehåll och upplägg
Psykologutbildningen omfattar totalt 300 högskolepoäng (fem år), företrä­desvis inom huvudområdet psykologi. Övriga ämnesområden, som i all­mänhet presenteras integrerade i kurserna i psykologi, är statistik, pedago­gik, sociologi och olika områden av biomedicin. Jämställdhets- och mång­faldsfrågor behandlas återkommande där det aktualiseras på utbildningen.

År 1 till 3 avser att ge grundläggande kunskaper inom några av psy­kologins centrala ämnesområden relevanta för yrket, samt kunskaper i statistik och vetenskaplig metod. Successivt breddas undervisningen så att sociala och utvecklingsmässiga aspekter av psyko­login berörs. Termin 4 introducerar ämnena hälsopsykologi och klinisk psykologi, och termin 5 inleds med integration och repetition av alla tidigare kurser.

Under tredje året ges förberedelse för psykologarbete bland barn och ungdom samt den teoretiska och praktiska grunden för att planera, leda, genomföra och utvärdera utvecklings- och förändringsarbete som gäller grupper, organisationer och miljöer inom arbetsliv och organisation. Året avslutas med valbara kurser omfattande 22,5 högskolepoäng. Det finns under denna period möjlighet att göra ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Studenter som genomfört detta examensarbete har rätt att ansöka om en medicine kandidatexamen. De studenter som gjort detta val kan även ansöka om en medicine masterexamen efter avslutad psykologutbildning. Alternativt kan studenten välja valbara kurser för att profilera sin utbildning för yrkesverksamhet som psykolog eller forskare i framtiden.

År 4 till 5 fokuseras utbildningen mot de kliniska tillämpningarna av psykologi och angränsande ämnen. Psykologpraktiken förläggs i första hand till verksamheter inom Stock­holms Läns Landsting i samarbete med övriga utbildningar vid Karolinska Institutet med inriktning mot vården, men kan även förläggas till andra psykologarbetsplatser.

År 5 ägnas dels åt psykoterapi, dels åt examens­arbetet, vilka bägge löper parallellt under de två terminerna.
Genom hela utbildningen finns moment av statistik och metod som återfinns satta i sitt sammanhang under terminerna. Dessutom finns två renodlade statistik- och metodkurser (termin 5 respektive 8). Genom hela utbildningen finns även moment med samtalsmetodik, testmetodik och psykologpraktik.

Undervisnings- och arbetsformer
Studenten förutsätts ta ett stort personligt ansvar för sitt lärande under utbildningens gång. Stor vikt läggs därför från början av utbildningen vid att studenten aktivt deltar i laborationer och demonstrationer som redovisas muntligt eller skriftligt i form av vetenskapliga rapporter i syfte att träna förmågan till självständig analys och kritiskt tänkande. Detta förutsätter att studenterna tidigt introduceras i psykologiska forskningsmetoder och forskningsetiska frågeställningar. Övriga förekommande undervisnings­former är föreläsningar, seminarier, gruppövningar och case-metodik. Såväl undervisningen som examinationsformer skall utmärkas av variation och flexibilitet för att på bästa sätt svara mot de enskilda kursernas mål.

Utbildningsformerna kommer också att utnyttja de möjligheter som nya tekniker erbjuder. Det kan handla om att underlätta kommunikation mellan såväl studenter som lärare eller mellan studenter med hjälp av diskus­sions­forum via Internetplattformar (kurs och programwebbar; Pingpong), eller förmedling av undervisningsmaterial genom filmer, bildpresentationer, föreläsningsmanus eller dokument.

En obligatorisk introduktion i litteratursökning och informationskunskap ges på Karolinska Institutets bibliotek (KIB) i utbildningens början.

Övergångsbestämmelser

--

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd, Väl godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara, programöverskridande samt vissa andra kurser inom programmet. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Utbildningens fokusering på forskningsanknytning och aktuella kunskaper medför att större delen av kurslitteraturen är på engelska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns även dessa behörighets­krav beskrivna i kursplanerna samt på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbry­tas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 Introduktion till psykologi 7,5 Grund G1
1 Grundläggande biologi 7,5 Grund  
1 Experimentell psykologi 15 Grund G1
2 Kognitiva processer 15 Grund G2
2 Socialpsykologi 15 Grund G2
3 Differentiell psykologi 15 Grund G2
3 Utvecklingspsykologi 15 Grund G2
4 Hälsopsykologi 7,5 Grund G2
4 Klinisk psykologi 1 22,5 Grund G2
5 Preklinisk integration 4,5 Grund G2
5 Samhälle och hälsa 4,5 Grund  
5 Vetenskapsteori 3 Grund G2
5 Psykologarbete bland barn och ungdom 6 Grund G2
5 Arbets- och organisationspsykologi 1 12 Grund G2
6 Arbets- och organisationspsykologi 2 7,5 Grund G2
6 Valbara kurser
 
varav en kurs kan vara
Examensarbete i psykologi, 15 hp (Grund; G2)
22,5 Grund/Avanc  
7 Självkännedom och kliniska färdigheter 4,5 Avanc Av
7 Klinisk psykologi 2 25,5 Avanc Av
8 Statistik och metod 4,5 Avanc Av
8 Psykologpraktik 19,5 Avanc Av
8 Klinisk metod inom psykologiområdet 6 Avanc Av
9 och 10 Psykologiska behandlings­metoder inklusive psykoterapi 30 Avanc Av
9 och 10 Examensarbete i psykologi 30 Avanc Av


I en kandidatexamen ingår samtliga kurser till och med termin 6, inklusive examensarbete i psykologi 15 högskolepoäng (G2).
 
I en masterexamen ingår samtliga kurser på termin 7 till och med 10.