Utbildningsplan för

Psykologprogrammet, 300 hp

Study Programme in Psychology, 300 credits

Basdata

Programkod
2PS18
Programmets namn
Psykologprogrammet
Omfattning
300.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT18.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2018-03-14
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2021-11-10
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-4798/2021
Behörighetskrav
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Huvudområde
Psykologi
Examen

Psykologexamen
(Degree of Master of Science in Psychology)

Om studenten termin 6 väljer att genomföra examensarbetet om 15 högskolepoäng berätti­gar utbildningen, efter fullgjorda kursfordringar för respektive examen, även till: Medicine kan­didatexamen med huvudområdet psykologi (Degree of Bachelor of Medical Science with a Major in Psychology), samt Medicine Master med huvudområdet psykologi (Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a Major in Psychology)

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som ele­verna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kun­skaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom områ­det.
Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för psykologexamen enligt högskoleförordningen
För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog.

Kunskap och förståelse
För psykologexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeför­hållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män, 
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För psykologexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling
 • visa för­måga att under handledning bedriva psykoterapi,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhets­området,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författ­ningar dokumentera dessa, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen ska studenten

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk för­måga,
 • visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämp­liga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant informa­tion i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera informa­tion, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formu­lera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genom­föra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verk­samhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Karolinska institutet ska genom utbildning, forskning och information bidra till att förbättra människors hälsa. Målet för psykologutbildningen vid Karo­linska Institutet är att utbilda psykologer med bred kompetens i det psyko­logiska arbetsfältet och en speciell beredskap för att medverka i och bidra till att utveckla samhällets hälso- och sjukvårdsarbete.

Kunskap och förståelse
Studenten ska

 • visa kunskap om sambanden mellan beteende, kognition, emotion och hälsa

Färdighet och förmåga
Studenten ska

 • visa förmåga att bedriva psykologiskt utrednings- och behandlings­arbete inom ramen för hälso- och sjukvård,
 • visa förmåga att utveckla och tillämpa utvecklings- och förändrings­arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet,
 • visa förmåga att utveckla och utvärdera psykologiskt utrednings- och behandlingsarbete med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap, och
 • visa förmåga att kommunicera och samverka med andra professioner vid hälso- och sjukvårdsrelaterad arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap avseende evidensbaserade vårdinsatser i linje med Karolinska Institutets över­gripande mål.

Innehåll och upplägg

Psykologutbildningen omfattar totalt 300 högskolepoäng (fem år), företrä­desvis inom huvudområdet psykologi. Övriga ämnesområden, som i all­mänhet presenteras integrerade i kurserna i psykologi, är statistik, pedago­gik, sociologi, biologi, neurovetenskap och farmakologi. Likabehandlings- och mång­faldsfrågor behandlas återkommande där de aktualiseras på utbildningen. Genom hela utbildningen finns även moment med samtalsmetodik, testmetodik och verksamhetsförlagd utbildning.

År 1 till 3 avser att ge grundläggande kunskaper inom några av psy­kologins centrala ämnesområden relevanta för yrket, samt kunskaper i statistik och vetenskaplig metod. Successivt breddas undervisningen så att sociala och utvecklingsmässiga aspekter av psyko­login berörs. Termin 4 introducerar ämnena hälsopsykologi och klinisk psykologi, och termin 5 inleds med integration och repetition av alla tidigare kurser.

Under tredje året ges förberedelse för psykologarbete bland barn och ungdom samt den teoretiska och praktiska grunden för att planera, leda, genomföra och utvärdera utvecklings- och förändringsarbete som gäller grupper, organisationer och miljöer inom arbetsliv och organisation. Året avslutas med en valbar period omfattande 22,5 högskolepoäng. Här kan studenten välja bland ett antal kurser för att profilera sin utbildning för yrkesverksamhet som psykolog och/eller forskare i framtiden Det finns under denna period möjlighet att göra ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Studenter som genomfört detta examensarbete har rätt att ansöka om en medicine kandidatexamen. De studenter som gjort detta val kan även ansöka om en medicine masterexamen efter avslutad psykologutbildning.

År 4 till 5 fokuseras utbildningen mot de kliniska tillämpningarna av psykologi och angränsande ämnen. Psykologpraktiken förläggs i första hand till verksamheter inom Stock­holms Läns Landsting i samarbete med övriga utbildningar vid Karolinska Institutet med inriktning mot vården, men kan även förläggas till andra psykologarbetsplatser.

År 5 ägnas dels åt en kurs i psykoterapi/psykologisk behandling dels åt kursen Examensarbete i psykologi. Dessa två kurser om 30 högskolepoäng vardera löper parallellt under sista året med varierande studietakt under respektive termin.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Studenterna tränas att ta del av forskningsartiklar, genomföra praktiska experiment och skriva vetenskapliga rapporter redan från starten av programmet. Genom hela utbildningen återfinns moment av statistik och metod satta i sina sammanhang. Dessutom finns två renodlade statistik- och metodkurser (termin 5 respektive 8). I programmet ingår även juridiska och etiska aspekter på forskning som inbegriper människor, samt etik och juridik för psykologer. Programmet betonar vikten av internationell forskning och utveckling av evidensbaserade insatser samt förmågan att självständigt kunna söka information för att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Studenten genomför under det femåriga programmet olika former av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som varierar i omfattning från en halv dag till längre perioder (t ex. auskultationer, studiebesök, längre praktikplacering). Psykologisk behandling via internet tränas på termin 7 innan den kurs i psykologiska behandlingsmetoder (inklusive psykoterapi) som erbjuds termin 9 och 10. Huvuddelen av praktiken ges i samarbete med hälso- och sjukvården.

Internationalisering

Som ett led i internationaliseringen förbereds studenten för att vara verksam i en mångkulturell och internationell miljö. Under utbildningen belyses psykologisk ohälsa ur ett nationellt och internationellt perspektiv. En del av utbildningen kan på den valbara perioden på termin 6 förläggas utomlands inom ramen för programmets internationella utbyte. Engelskspråkiga kurser erbjuds programmets studenter och inresande internationella studenter på del av programmet. Betoningen av internationell forskning innebär att större delen av programmets kurslitteratur är engelskspråkig.

Valbara kurser

På termin 6 ingår en valbar period om 22,5 högskolepoäng där studenten utifrån intresseinriktning och kursutbud fördjupar eller breddar kunskaper inom olika områden förenliga med målen för Psykologexamen. Programrådet fastställer årligen ett bestämt kursutbud med ett antal programspecifika och programöverskridande valbara kurser på svenska eller engelska som studenten ansöker till i särskild ordning i början på termin 5. Vissa kurser kan vara platsbegränsade. Studenten har även möjlighet att söka tillgodoräknande för andra kurser enligt de bestämmelser som gäller för del av program, till exempel vid utbytesstudier.

Övergångsbestämmelser

För antagna HT21 eller tidigare skrevs behörigheten på följande sätt: 
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd, Väl godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara, programöverskridande samt vissa andra kurser inom programmet. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Utbildningens fokusering på forskningsanknytning och aktuella kunskaper medför att större delen av kurslitteraturen är på engelska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns även dessa behörighets­krav beskrivna i kursplanerna samt på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbry­tas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvudområde Nivå och 
progression 

(om klassad inom huvudområde)
1 Introduktion till psykologi 7,5 Psykologi Grund (G1)
1 Grundläggande biologi 7,5 -- Grund
1 Experimentell psykologi 15 Psykologi Grund (G1)
2 Kognitiva processer 15 Psykologi Grund (G2)
2 Socialpsykologi 15 Psykologi Grund (G2)
3 Differentiell psykologi 15 Psykologi Grund (G2)
3 Utvecklingspsykologi 15 Psykologi Grund (G2)
4 Hälsopsykologi 7,5 Psykologi Grund (G2)
4 Klinisk psykologi 1 22,5 Psykologi Grund (G2)
5 Preklinisk integration 4,5 Psykologi Grund (G2)
5 Psykologarbete bland barn och ungdom 6 Psykologi Grund (G2)
5 Vetenskapsteori 3 Psykologi Grund (G2)
5 Samhälle och hälsa 4,5 -- Grund
5 Arbets- och organisationspsykologi 1 12 Psykologi Grund (G2)
6 Arbets- och organisationspsykologi 2 7,5 Psykologi Grund (G2)
6 Valbara kurser

varav en kurs kan vara
Examensarbete i psykologi, 15 hp (Grund; G2)
22,5 -- Grund/
Avancerad
7 Självkännedom och kliniska färdigheter 4,5 Psykologi Avancerad
7 Klinisk psykologi 2 25,5 Psykologi Avancerad
8 Statistik och metod 4,5 Psykologi Avancerad
8 Psykologpraktik 19,5 Psykologi Avancerad
8 Klinisk metod inom psykologiområdet 6 Psykologi Avancerad
9 och 10 Psykologiska behandlings­metoder inklusive psykoterapi 30 Psykologi Avancerad
9 och 10 Examensarbete i psykologi 30 Psykologi Avancerad