Utbildningsplan för

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Study Programme in Psychotherapy, 90 credits

Basdata

Programkod
2PT11
Programmets namn
Psykoterapeutprogrammet
Inriktningar

Programmet har 2 inriktningar:

 • kognitiv beteendeterapi
 • psykodynamisk terapi
Omfattning
90.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT11.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2010-12-16
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-12-13
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-3003/2013
Behörighetskrav
- Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller - läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller - socionomexamen, eller - annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med annan motsvarande examen om 180 hp eller socionomexamen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Psykoterapi
Examen

Psykoterapeutexamen
Postgraduate Diploma in Psychotherapy

För psykoterapeutexamen skall studenten under utbildningen ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska uppgifter.

Medicine magisterexamen med huvudområdet psykoterapi
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Psychotherapy

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen

Utbildningen på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller på grundnivå

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för psykoterapeutexamen enligt högskoleförordningen
För psykoterapeutexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som psykoterapeut.

Kunskap och förståelse
För psykoterapeutexamen ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika psykoterapiformer, olika psykiska sjukdomstillstånd samt psykiatrisk diagnostik, och
 • visa kunskap och förståelse för relevanta samhälls- och familjeförhål­landen som påverkar individer och grupper

Färdighet och förmåga
För psykoterapeutexamen ska studenten

 • visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och kli­nisk tillämpning,
 • visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapeutiska behandlingsprogram inom ett av områdena individual-, grupp- eller familjeterapi,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten, och
 • visa förmåga att med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat samt i enlighet med relevanta författ­ningar dokumentera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykoterapeutexamen ska studenten

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk för­måga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kli­enter och deras närstående,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe­gripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utveck­lingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och han­tera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utveck­lingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm­ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för de juridiska och organisatoriska förutsättningar som styr psykoterapeutisk verksamhet inom offentligt finansierad vård, specifikt psykiatri,
 • visa fördjupad kunskap om etiska frågeställningar, teorier och forskning av vikt för psykoterapeutisk verksamhet,
 • visa kunskap om neurobiologiska och neuropsykologiska aspekter relevanta för psykisk funktion,
 • visa kunskap om neurobiologiska och neuropsykologiska aspekter relevanta för psykiatriska syndrom och funktionsnedsättning,
 • visa kunskap om psykofarmakologi och eventuella interaktionseffekter med psykoterapi.

Färdigheter och förmågor
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att vid bedömnings- och behandlingsarbete samarbeta med andra yrkeskategorier inom psykiatrisk vård,
 • visa fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera behandling för de vanligaste diagnoserna inom psykiatrisk vård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att värna sin egen professionella autonomi utan att kränka patienten eller andra.

Beskrivning av huvudområdet

Huvudområdet psykoterapi vilar på psykologisk vetenskaplig grund. Psyko­terapi är ett samlingsbegrepp för psykologiska behandlingsmetoder och baseras på psykoterapeutiska teorier och väldokumenterade meto­der/tekniker.

Genom studier inom psykoterapi utvecklar studenten kunskap om männi­skans tankar, känslor och beteenden i samspel med andra individer och med sin miljö.  Vidare ut­vecklas kunskaper om hur uppkomst och vidmakt­hållande av problem kan förstås, förebyggas, lindras, påverkas och be­handlas utifrån psykologisk vetenskap och bio-psyko-sociala teorier samt utveckling av olika åtgärder för att befrämja hälsa och livskvalitet.

Kunskaper inom huvudområdet används för bedömning, målformulering, behandlingsplanering, genomförande, utvärdering och dokumentation av psykoterapi och kan implementeras såväl i den kliniska vardagen (kvalitets­säkring) som i forskningssammanhang där individer, grupper av individer (såsom familj, organisation) och samhälle avses. Syftet är att skapa förut­sättningar och ge verktyg för klienters medverkan till utveckling och föränd­ring.

Innehåll och upplägg

Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer. Teoretisk undervisning omfattar utöver psykoterapeutiska teorier, modeller och metoder även psykiatrisk diagnostik, neurovetenskapliga förklaringar av psykologiskt fungerande och psykiatriska problem, etik, juridik och journalföring. Evidensläget vad gäller psykoterapeutiska behandlings­metoder för specifika tillstånd samt metoder för bedömning och utvärdering ingår i samtliga kurser. Mångfaldsperspektiv samt frågor om hållbar utveckling präglar hela utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med klinisk placering en dag per utbildningsvecka sker med start under första terminen och fortlöpande under resterande utbildningstid. Studenterna genomför sammanlagt tre kliniska placeringar under utbildningen och dessa väljs så att studenterna får en så bred erfarenhet av psykiatrisk vård som möjligt.

VFU innebär dels att studenterna ska bedriva psykoterapi, dels att de arbetar med psykiatrisk diagnostik och psykoterapibedömning.
Handledning på psykoterapier sker i grupp om fyra studenter. Handledning på bedömnings­arbete sker i form av kliniskt team där så väl psykiatrisk och organisatorisk, som psykoterapeutisk kompetens finns representerad hos handledarna.

Vetenskapsteori och metod, samt examensarbetet genomförs integrerat och som en strimma under hela utbildningen. Examensarbetet avslutas med att studenterna redovisar och försvarar sitt arbete på ett examinerande seminarium.

Kursen Egenterapi fokuserar på att öka självkännedom och ökad kompetens vad gäller psykoterapeutiskt förhållningssätt och agerande i enlighet med forskningsresultat gällande prediktorer för önskvärt behandlings­resultat.

I utbildningen tillämpas studentaktiva undervisningsmetoder, såsom problembaserat lärande och case-metodik. Syftet är att skapa förut­sättningar för självständigt kunskapssökande och djupinlärning, samt för integration av teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter. För att ytterligare stödja det senare är utbildningen upplagd så att de teoretiska kurserna och den verksamhetsförlagda utbildningen speglar varandra.

Övergångsbestämmelser

Student antagen till programmet HT11 men som tagit studieuppehåll, följer efter återupptag studieplan med ingående kurser för studenter antagna från och med HT12.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Godkänd eller Underkänd. Betygsskalan framgår av kursplan.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

För att få fortsätta till nästkommande termin krävs godkänt på de kliniska momenten psykoterapi under handledning och psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning.

För att få fortsätta till nästkommande läsår krävs godkänt på föregående års kurser.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Uppdragsutbildning
Programmet ges även som uppdragsutbildning med programkoden 9PT11.

Studieplan med ingående kurser

Ingående kurser för student som påbörjat studier från och med HT 12

Inriktning kognitiv beteendeterapi

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 12 Avanc Av
1 Psykoterapi under handledning 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 3,5 Avanc Av
1 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1,5 Avanc Av
1 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 * 1 Avanc Av
1 och 2 Egen psykoterapi/ utbildningsterapi 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1 Avanc Av
2 Psykoterapi under handledning 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi 3,5 Avanc Av
2 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1,5 Avanc Av
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 * 5 Avanc Av
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 15 Avanc Av
3 Psykoterapi under handledning 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
3 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
3 och 4 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 (M) * 2 Avanc Av
3 och 4 Egen psykoterapi/ utbildningsterapi 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1 Avanc Av
4 Psykoterapi under handledning 4 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
4 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 4 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi  (M) 7 Avanc Av
5 Psykoterapi under handledning 5 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
5 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 5 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Egen psykoterapi/ utbildningsterapi 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1 Avanc Av
6 Psykoterapi under handledning 6 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
6 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 6 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
1, 3-6 Examensarbete (M)* 15 Avanc Av

Inriktning psykodynamisk terapi
 

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 12 Avanc Av
1 Psykoterapi under handledning 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 3,5 Avanc Av
1 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1,5 Avanc Av
1 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 * 1 Avanc Av
1 och 2 Egen psykoterapi/ utbildningsterapi 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1 Avanc Av
2 Psykoterapi under handledning 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 3,5 Avanc Av
2 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1,5 Avanc Av
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 * 5 Avanc Av
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi  (M) 15 Avanc Av
3 Psykoterapi under handledning 3 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
3 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 3 (M) 1,5 Avanc Av
3 och 4 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 (M) * 2 Avanc Av
3 och 4 Egen psykoterapi/ utbildningsterapi 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1 Avanc Av
4 Psykoterapi under handledning 4 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
4 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 4 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3 – inriktning psykodynamisk psykoterapi  (M) 7 Avanc Av
5 Psykoterapi under handledning 5 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
5 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 5 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Egen psykoterapi/ utbildningsterapi 3 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1 Avanc Av
6 Psykoterapi under handledning 6 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
6 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 6 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1,5 Avanc Av
1, 3-6 Examensarbete (M)* 15 Avanc Av

Ingående kurser för student som påbörjat studier HT 11
Inriktning kognitiv beteendeterapi 

 

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 12 Avanc Av
1 Psykoterapi under handledning 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 3,5 Avanc Av
1 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1,5 Avanc Av
1 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 * 1 Avanc Av
1 och 2 Egenterapi 1 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1 Avanc Av
2 Psykoterapi under handledning 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi 3,5 Avanc Av
2 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1,5 Avanc Av
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 * 5 Avanc Av
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 15 Avanc Av
3 Psykoterapi under handledning 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
3 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
3 och 4 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 (M) * 2 Avanc Av
3 och 4 Egenterapi 2 – inriktning kognitiv beteendeterapi 1 Avanc Av
4 Psykoterapi under handledning 4 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
4 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 4 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi  (M) 7 Avanc Av
5 Psykoterapi under handledning 5 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
5 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 5 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Egenterapi 3 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1 Avanc Av
6 Psykoterapi under handledning 6 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 3,5 Avanc Av
6 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 6 – inriktning kognitiv beteendeterapi (M) 1,5 Avanc Av
1, 3-6 Examensarbete (M)* 15 Avanc Av

Inriktning psykodynamisk terapi

Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 och 2 Psykoterapeutiska teorier och metoder 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 12 Avanc Av
1 Psykoterapi under handledning 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 3,5 Avanc Av
1 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1,5 Avanc Av
1 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 * 1 Avanc Av
1 och 2 Egenterapi 1 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1 Avanc Av
2 Psykoterapi under handledning 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 3,5 Avanc Av
2 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1,5 Avanc Av
2 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 2 * 5 Avanc Av
3 och 4 Psykoterapeutiska teorier och metoder 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi  (M) 15 Avanc Av
3 Psykoterapi under handledning 3 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
3 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 3 (M) 1,5 Avanc Av
3 och 4 Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 3 (M) * 2 Avanc Av
3 och 4 Egenterapi 2 – inriktning psykodynamisk psykoterapi 1 Avanc Av
4 Psykoterapi under handledning 4 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
4 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 4 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Psykoterapeutiska teorier och metoder 3 – inriktning psykodynamisk psykoterapi  (M) 7 Avanc Av
5 Psykoterapi under handledning 5 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
5 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 5 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1,5 Avanc Av
5 och 6 Egenterapi 3 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1 Avanc Av
6 Psykoterapi under handledning 6 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 3,5 Avanc Av
6 Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 6 – inriktning psykodynamisk psykoterapi (M) 1,5 Avanc Av
1,3-6 Examensarbete (M)* 15 Avanc Av


Kurser märkta med * är gemensamma för båda inriktningarna. Kurser märkta med (M) ingår i magisterexamen