Utbildningsplan för

Tandläkarprogrammet, 300 hp

Study Programme in Dentistry, 300 credits

Basdata

Programkod
2TL13
Programmets namn
Tandläkarprogrammet
Omfattning
300.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2012-11-12
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2018-03-28
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-1068/2018
Behörighetskrav
Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).
Huvudområde
Odontologi
Examen

Tandläkarexamen
(Degree of Master of Science in Dental Surgery)

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för grundnivå enligt högskolelagen

Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som ele­verna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
 
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas:

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kun­skaper och färdigheter, utveckla förmåga att:

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom områ­det.
Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen


Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kun­skaper.
 
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, fråge­ställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings­arbete.

Mål för tandläkarexamen enligt högskoleförordningen
För tandläkarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandläkare.
 
Kunskap och förståelse
För tandläkarexamen ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsk­nings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patien­tens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälso­tillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, mun­hälsa och miljö,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tand­vården, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För tandläkarexamen ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt diagnostisera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyg­gande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av pati­enter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tand­vårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga perso­nalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska om­rådet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandläkarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens.

Beskrivning av huvudområdet


 

Innehåll och upplägg

Huvudsakligt innehåll och upplägg
Tandläkarprogrammet indelas i grund- och avancerad nivå.
 
grundnivå introduceras studenten till tandläkaryrket och dess utvecklings­möjligheter. Etiska aspekter på odontologisk och medicinsk behandling, samt de moraliska dilemman som kan uppstå i vården, ingår. Särskild vikt läggs vid kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare och patientens rätt till att behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Basmedicinska kurser ger grundläggande kunskaper om relevanta anatomiska, histologiska, biokemiska, mikrobiologiska och humanfysiologiska förhållan­den. Det ges även prekliniska och kliniska kurser där studenten får teoretiska kunskaper om och tränas i undersökning, diagnostik och behandling.
 
avancerad nivå utvecklas studentens kunskaper och kliniska färdigheter, parallellt med att studenten genomför ett självständigt vetenskapligt arbete. Vikt läggs vid att studenten ska utveckla sin förmåga att ta eget ansvar för sin kunskap och skaffa sig förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

Informationssökning, kritisk granskning samt värdering av vetenskap och beprövad erfarenhet introduceras på första terminen. Studentens vetenskapliga utveckling i utbildningen sker i specifikt vetenskapligt inriktade kurser, såväl som genom inslag i övriga teoretiska och kliniska kurser. I slutet av utbildningen genomför studenten ett självständigt vetenskapligt arbete och utvecklar därigenom sitt vetenskapliga och forskningsetiska förhållningssätt.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den kliniska utbildningen genomförs till största del på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet, men viss auskultation på externa kliniker ingår även.  

grundnivå får studenten grundläggande kunskaper för genomförande av undersökning, diagnostik och behandling avseende vuxna patienter. Detta omfattar kun­skaper om metoder för att undersöka allmän och oral hälsa genom anam­nesupptagning, inspektion, palpation, röntgenteknik etc. och kunskaper om vikten av helhetssyn på patienten och de diagnostis­ka sambanden mellan orala och oralmedicinska tillstånd. Träning i att sätta patientens medicinska och sociala situation i relation till den orala behandlingen, samt att prioritera mellan olika behandlingsbehov ingår. Studenten utvecklas suc­cessivt mot målet att bli en omdömesgill kliniskt mogen vårdgivare genom kontakt med, och omhändertagande av, egna patienter. Parallellt utvecklar stu­denten sina teoretiska kunskaper och sina manuella tekniska och kliniska färdigheter. Kunskaper inhämtas om produkter och material som används i tandvården och hur dessa påverkar oral och allmän hälsa, om teamarbete och konsultations- och remissför­farande till andra vårdinstanser, liksom om rättslig reglering av tandvården. En viktig del av den kliniska utbildningen är reflektion, där studenten ställer patientbehandlingen i relation till relevant vetenskaplig litteratur, värderingar och etiska frågeställningar.

avancerad nivå fördjupas studentens teoretiska kunskaper, professionella förhållningssätt och kliniska utveckling med ökad självständighet, ökade befogenheter och ett större eget ansvar. Vidare tränas samarbete i tandvårdsteamet och med övriga yrkesgrupper inom vård och omsorg, samt i att initiera och genomföra förebyggande tandvårdsprogram. Kunskaper om system för kvalitetssäk­ring i vården inhämtas även. Det kliniska patientarbetet omfattar nu samtliga patientgrupper inklusive barn, äldre, handikappade och kroniskt sjuka. Studenten utvecklas till en kliniskt mogen ansvarskännande behandlare med ett empatiskt och relevant omhändertagande av alla patienter i enlighet med de mänskliga rättighe­terna. 

Internationalisering

Möjlighet till internationellt utbyte ges inom ramen för programmets avtal med ett flertal utländska lärosäten. Internationalisering på hemmaplan sker bland annat genom att globala perspektiv på tandvården belyses i olika kurser, och genom viss undervisning på engelska.

Valbara kurser

Under den femte terminen ingår en obligatorisk valbar kurs där studenten utifrån intresseinriktning fördjupar sig inom ett område med relevans för tandläkaryrket. Programmet erbjuder ett antal valbara kurser som studenten kan ansöka till. Studenten har även möjlighet att välja andra relevanta kurser som erbjuds på KI eller andra högskolor och universitet. 

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används uttrycken Godkänd eller Underkänd. Annan betygs­skala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav även beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighets­krav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students kliniska färdighetsträning kan omedelbart avbrytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt klinisk färdighetsträning.

Studieplan med ingående kurser

År Termin Kursbenämning Högskolepoäng Nivå Progression i huvudområdet
1 1 Odontologisk introduktion 6 Grund G1
1 1 Människokroppens kemi 7,5 Grund  
1 1 Cell och molekylärbiologi inkl embryologi 7,5 Grund  
1 1 och 2 Att utvecklas till tandläkare 1
 
7,5 Grund G1
1 1 Vetenskaplig introduktion 3 Grund  
1 2 Organsystemens struktur och funktion 27 Grund  
1 2 Oral radiologi 1 1,5 Grund G1
2 3 Mikrobiell patogenes 6 Grund  
2 3 Allmän patologi 3,5 Grund  
2 3 och 4 Oral patologi och histologi 7,5 Grund  
3 3 Allmänmedicin 6 Grund  
2 3 Farmakologi 5 Grund  
2 3 och 4 Klinisk odontologi 1 24,5 Grund G1
2 4 Oral radiologi 2 6 Grund G2
2 4 Att utvecklas till tandläkare 2 1,5 Grund G2
3 5 Klinisk odontologi 2 21 Grund G2
3 5 Att utvecklas till tandläkare - teamsamarbete 1,5 Grund G2
3 5 Valbar kurs 7,5 Grund/avanc  
3 6 Klinisk odontologi 3 24 Grund G2
3 6 Att utvecklas till tandläkare 3 3 Grund G2
3 6 till 10 Examensarbete i odontologi 30 Avanc Av
4 7 Klinisk odontologi 4 10,5 Avanc Av
4 7 Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial 1,5 Avanc  
4 7 och 8 Barn- och ungdomstandvård 22,5 Avanc Av
4 7 och 8 Att utvecklas till tandläkare  4 3 Avanc Av
4 8 Klinisk odontologi 5 10,5 Avanc Av
5 9 Klinisk odontologi 6 11,5 Avanc Av
5 10 Klinisk odontologi 7 12,5 Avanc Av
5 9 och 10 Käkkirurgi 4,5 Avanc Av
5 9 och 10 Gerodonti 4,5 Avanc Av
5 9 Oral radiologi 3 3 Avanc Av
5 9 Klinisk farmakologi 3 Avanc  
5 10 Öron/näsa/hals 1,5 Avanc  
5 10 Onkologi 1,5 Avanc  
5 10 Att utvecklas till tandläkare 5 3 Avanc Av