Utbildningsplan för

Magisterprogrammet i arbete och hälsa, 60 hp

Master's Programme in Work and Health, 60 credits

Basdata

Programkod
3AH13
Programmets namn
Magisterprogrammet i arbete och hälsa
Inriktningar
Programmet har 3 inriktningar:
 • Beteendevetenskap (Behavioural Science)
 • Ergonomi (Ergonomics)
 • Företagssköterska (Occupational Health Nursing)
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2012-11-16
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2016-11-09
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Diarienummer
3-3207/2016
Behörighetskrav
Inriktning beteendevetenskap: Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 120 hp inom beteendevetenskapliga ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Inriktning ergonomi: Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen i arbetsterapi, fysioterapi eller sjukgymnastik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Inriktning företagssköterska: Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Huvudområde
Arbete och hälsa
Examen
Medicine magisterexamen med huvudområdet arbete och hälsa
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Work and Health.

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

Mål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Mål för magisterexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten:
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Mål för programmet vid Karolinska Institutet
Utöver de nationella målen för magisterexamen gäller följande mål för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid Karolinska Institutet:

Studenten ska vid avslutad utbildning kunna:
 • Visa kunskaper om företagshälsovården samt andra centrala arbetsmiljöaktörers roller i svenskt arbetsliv.
 • Visa kunskap om relevanta lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Visa kunskaper om samt reflektera kring företagshälsovårdens arbetssätt och generella metoder.
 • Visa färdigheter och förmågor att leda och/eller medverka, planera och utveckla samarbetet med övriga yrkeskategorier inom företagshälsovård eller liknande verksamhet.
 • Visa kunskap och förståelse för hälso- och personalekonomiska aspekter på arbetsmiljöarbete
Inriktning Beteendevetenskap
Studenten ska vid avslutad utbildning kunna:
 • Visa fördjupade kunskaper om teorier, modeller avseende organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykisk hälsa.
 • Visa fördjupade kunskaper om arbetssätt och metoder avseende arbetsorganisatoriska åtgärder för att hantera och förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
 • Visa förmåga att kartlägga och bedöma risker och friskfaktorer avseende arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
 • Visa förmåga att planera och utvärdera arbetsorganisatoriska åtgärder
 • Visa förmåga att reflektera kritiskt kring metoder och arbetssätt och beteendevetarens roll inom området arbete och hälsa.
Inriktning Ergonomi
Studenten ska vid avslutad utbildning kunna:
 • Visa fördjupade kunskaper om teorier och modeller gällande skademekanismer och riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen.
 • Visa fördjupade metodkunskaper och färdigheter att självständigt identifiera, mäta och bedöma arbetsmiljörisker på individ- och organisationsnivå för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen.
 • Visa förmåga att planera och implementera ergonomiska åtgärder på individ- och organisationsnivå.
 • Visa fördjupade kunskaper om arbetssätt och metoder avseende arbetslivsinriktad rehabilitering, inklusive bedömning av arbetsförmåga vid besvär i rörelseorganen.
 • Visa förmåga att reflektera kritiskt kring metoder och arbetssätt och ergonomens roll inom området arbete och hälsa.
Inriktning Företagssköterska
Studenten ska vid avslutad utbildning kunna:
 • Visa kunskap och förmåga att utveckla, tillämpa och utvärdera modeller och arbetssätt avseende förebyggande och hälsofrämjande arbete samt hälsopedagogik.
 • Visa fördjupade kunskaper om arbetssätt och metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering, inklusive bedömning av individens arbetsförmåga.
 • Visa kunskap om modeller och arbetssätt avseende arbetsorganisation, ledarskap, mental belastning och arbetsrelaterad hälsa.
 • Visa förmåga att identifiera, tillämpa och utvärdera företagssköterskans omvårdnadsansvar för frisk- och risk faktorer på individ- och organisationsnivå med fokus på arbetshälsa.
 • Visa förmåga att reflektera kritiskt kring metoder och arbetssätt och företagssköterskans roll inom området arbete och hälsa.

Innehåll och upplägg

I programmet ingår en allmänvetenskaplig kurs, gemensamma kurser, inriktningsspecifika kurser och ett examensarbete. Studentens valda inriktning - beteendevetenskap, ergonomi, företagssköterska - speglas i samtliga de ingående kurserna.

Gemensamma kurser
Programmet inleds med en gemensam kurs, Arbetsliv och hälsa som ger en gemensam bas inom arbete och hälsa oavsett utbildningsbakgrund och inriktning på programmet. I Vetenskaplig metod ingår vetenskaplig teori och metod samt forskningsetik. Syftet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper i såväl kvalitativ, som kvantitativ forskningsmetod och forskningsetik, samt hur dessa metoder tillämpas i forskning och utvecklingsarbete.
 
I kurserna Arbetsorganisation (7,5 hp) och Arbetslivsinriktad rehabilitering (7,5 hp) ingår både inriktningsspecifika moment och interprofessionella moment. De interprofessionella momenten syftar till att öka studenternas förståelse för andra professioners kompetens och yrkesroll inom ett ämne där arbetet ofta sker i interprofessionella team.

Examensarbete
Under den sista terminen skrivs examensarbetet, som exempelvis kan göras som en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie. Examensarbetet ska vara en fördjupning relaterat till studentens inriktning inom arbete och hälsa.

Inriktningsspecifika kurser  
Inom programmet ges två inriktningsspecifika kurser om sammanlagt 15 högskolepoäng. Studenten får genom dessa en möjlighet att utifrån sin profession fördjupa sig inom arbete och hälsa. Kurserna innehåller såväl teoretiska som praktiska/kliniska delar med inslag av verksamhetsnära utbildningsmoment.

I vissa av de inriktningsspecifika kurserna kan det förekomma samundervisning och gemensamma moment mellan två eller flera inriktningar.

Övergångsbestämmelser

Studenter antagna till programmet HT16 eller tidigare har läst enligt delvis andra studieplaner än nu gällande, för detaljer se tabeller under Studieplan. Därutöver har studenter antagna till inriktningen Beteendevetenskap HT13 läst kursen Ledarskap istället för kursen Grupp och ledarskap.

Vid återupptag av studierna efter studieuppehåll görs en individuell planering.

Övriga riktlinjer

Betygsskala
Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Annan betygsskala kan förekomma på valbara eller programöverskridande kurser. Betygsskalan framgår av kursplan.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk är svenska, men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program
Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav beskrivna på programwebben.

Studieplan med ingående kurser

Följande kurser är gemensamma för alla tre inriktningarna.
 • Arbetsliv och hälsa
 • Vetenskaplig metod
 • Arbetsorganisation
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Examensarbete i arbete och hälsa
Samundervisning kan ske under enskilda moment i olika kurser som ingår i de tre inriktningarna.

Studieplan fr HT17 eller senare för inriktning Beteendevetenskap:
Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvud-
område
Nivå och progression
i huvudområdet

(för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
1 Arbetsliv och hälsa 7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
1 Arbetsrelaterade psykiska besvär 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Utredning och intervention 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetsorganisation 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
4 Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc

Studieplan fr HT17 eller senare för inriktning Ergonomi:
Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvud-
område
Nivå och progression
i huvudområdet

(för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
1 Arbetsliv och hälsa 7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
1 Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Exponering, riskbedömning, och intervention 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetsorganisation 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
4 Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc

Studieplan fr HT17 eller senare för inriktning Företagssköterska:
Termin Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvud-
område
Nivå och progression
i huvudområdet

(för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
1 Arbetsliv och hälsa 7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
1 Yrkesmedicin 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
2 Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetsorganisation 7,5 Arbete och hälsa Avanc
3 Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
4 Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc

*********************************************************************************************
Studieplan för antagna HT16 eller tidigare för inriktning Beteendevetenskap:
Kursbenämning Högskole-poäng Huvud-område Nivå och progression i
huvudområdet

(för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Arbetsliv och hälsa 7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
Arbetsrelaterade psykiska besvär 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Arbetsorganisation 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Grupp och ledarskap 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc

Studieplan för antagna HT16 eller tidigare för inriktning Ergonomi:
Kursbenämning Högskole-poäng Huvud-område Nivå och progression i huvudområdet
(för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Arbetsliv och hälsa 7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Exponering, riskbedömning, och intervention 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Människa, teknik, organisation (MTO) 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Avanc
Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Avanc

Studieplan för antagna HT16 eller tidigare för inriktning Företagssköterska:
Kursbenämning Högskole-poäng Huvud-område Nivå och progression
i huvudområdet

(för kurs på grundnivå inom huvudområdet)
Vetenskaplig metod 7,5 Arbete och hälsa Av
Arbetsliv och hälsa 7,5 Arbete och hälsa Grund (G2)
Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 7,5 Arbete och hälsa Av
Arbetspsykologi och organisation 7,5 Arbete och hälsa Av
Yrkesmedicin 7,5 Arbete och hälsa Av
Arbetslivsinriktad rehabilitering 7,5 Arbete och hälsa Av
Examensarbete i arbete och hälsa 15 Arbete och hälsa Av