Utbildningsplan för

Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp

Complementary programme for midwives with a degree from outside the EU/EES and Switzerland, 60 credits

Basdata

Programkod
7KB18
Programmets namn
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med VT18.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2017-05-11
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2021-10-07
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-4088/2021
Behörighetskrav
Avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år. Alternativt en avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Mål

Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Efter slutförd utbildning ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska i Sverige.

Kunskap och förståelse
Efter slutförd utbildning ska studenten kunna:

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
Efter slutförd utbildning ska studenten kunna:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patien­ten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och före­byggande arbete,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handle­dande, arbetsledande och konsultativa uppgifter,
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättrings­arbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet,
 • tillämpa evidensbaserad kunskap inom barnmorskans profession i ett globalt, transkulturellt och psykosocialt perspektiv samt bidra till utveckling och forskning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa,
 • tillämpa sina kunskaper utifrån ett professionellt förhållningssätt och i enlighet med yrkets etiska kod,
 • verka för hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård,
 • verka för och vara delaktig i interprofessionella team,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna infor­mera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgär­der och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter slutförd utbildning ska studenten kunna:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedöm­ningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspek­ter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort­löpande utveckla sin kompetens,
 • visa medvetenhet om hur värderingar och attityder som rör sexualitet och reproduktion kan påverka bemötande i vårdsituationen,
 • ha förståelse för betydelsen av kulturell bakgrund vid preventivmedelsrådgivning och gynekologisk hälsokontroll i mötet med den gravida, den födande och hens familj och kunna ge en adekvat vård ur ett globalt, transkulturellt och psykosocialt perspektiv.

Innehåll och upplägg

Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar totalt 60 högskolepoäng fördelade över ett läsår. Programmet består av teoretiska kurser och kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad. Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier via en lär-plattform. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs inom både öppna och slutna vårdformer. De teoretiska kurserna syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kunskaper inom barnmorskans område och identifiera de särskilda individuella kompletteringsbehov som föreligger för att kunna arbeta som legitimerad barnmorska inom svensk hälso- och sjukvård. Barnmorskans huvudområde är sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och närliggande ämnen är medicinsk vetenskap, beteendevetenskap och folkhälsovetenskap.  

Programmet är kompetensbaserat, vilket innebär att studenten fortsätter att utveckla kompetenser i ett svensk hälso- och sjukvårdskontext med fokus på vårdkedjan kring den blivande och nyblivna familjen, sexuell och reproduktiv hälsa/ohälsa, fertilitetsreglering, hälso-befrämjande och hälsoupplysande arbete samt psykologiska och sociala aspekter rele­vanta i sammanhanget. Studenten skall vidare kunna integrera och fördjupa sina teoretiska och kliniska kunskaper i föräldrablivandet, mänsklig reproduktion, födandet, det nyfödda barnets, okomplicerade och komplicerade obstetriska situationer. Utöver de ämnesspecifika kompetenserna utvecklar studenten kompetenser inom etik, professionalism och vetenskapligt förhållningssätt. Studenten ska också utveckla god förmåga till ledarskap samt kommunikation med såväl kollegor, patienter och befattningshavare som med samhället i övrigt. Den pedagogiska målsättningen för programmet är att studenterna ska stärka sin förmåga att ansvara för sitt eget lärande och kompetensutveckling.

Vetenskapliga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

I alla kurser ingår att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet och beakta forskningsetiska aspekter genom att kritiskt granska och värdera information och kunskapskällor samt eget handlande.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den verksamhetsintegrerade utbildningen omfattar cirka hälften av utbildningen och genomförs inom mödrahälsovård och fertilitetsreglering, gynekologisk omvårdnad (kvinnors hälsa) samt förlossnings-, puerperal- och neonatalvård. I den verksamhetsförlagda utbildningen får studenten möjlighet att under handledning av yrkesverksam barnmorska utveckla sin professionella kompetens och sitt professionella förhållningssätt. Färdighetsträning sker på kliniska träningscentra och är lärarledd. Stor vikt läggs vid färdighetsträning i syfte att utveckla handlingsberedskap för olika vårdsituationer. Progressionen tydliggörs genom att kraven på kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt inom barnmorskans ansvars- och kompetensområde successivt höjs.

Internationalisering

Studenterna förbereds för att vara verksamma i en mångkulturell och global miljö. Under utbildningen belyses bland annat sexuell och reproduktiv hälsa samt barnmorskans yrkesroll ur ett globalt perspektiv.

Övergångsbestämmelser

För student gäller att en individuell studieplan görs vid återupptag av studier efter frånvaro.

För studenter antagna VT22 eller senare: Förskrivningsrätten ingick tidigare i kursen om Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning, men är nu borttaget därifrån och ingår nu endast i Förlossning 1 och mödrahälsovård samt Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Som betyg används något av uttrycken Underkänd eller Godkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk är svenska. All kurslitteratur är på svenska.

Särskilda behörighetskrav till kurs inom program

Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns dessa behörighetskrav beskrivna på programwebben. Det kan även finnas särskilda behörighetskrav inom en termin om en kurs kräver vissa förkunskaper.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart av­brytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Studieplan för antagna VT22 eller senare

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception 10,5 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Farmakologi och läkemedelsberäkning 4,5 -- Avanc
2 Förlossning 1 och mödrahälsovård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc


Studieplan för antagna VT19 - HT21

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception 10,5 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning 4,5 -- Avanc
2 Förlossning 1 och mödrahälsovård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
2 Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc


Studieplan för antagna VT18

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå
1 Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception 9 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc
1 Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning 6 -- Avanc
2 Förlossning 1 och mödrahälsovård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Avanc
2 Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård 15 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Avanc