Utbildningsplan för

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp

Complementary programme for physiotherapists with a degree from outside the EU/EES and Switzerland, 60 credits

Basdata

Programkod
7KF18
Programmets namn
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Omfattning
60.0 hp
Gäller från
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med VT18.

Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen.
Datum för fastställande
2017-05-11
Fastställd av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2022-01-26
Reviderad av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Diarienummer
3-3692/2021
Behörighetskrav
Avslutad eftergymnasial fysioterapeututbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för fysioterapeuter. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.
Huvudområde
Fysioterapi

Mål

Mål för programmet vid Karolinska Institutet

Efter slutförd utbildning ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som fysioterapeut i Sverige.

Studenten ska kunna:

  • arbeta evidensbaserat inom det fysioterapeutiska huvudområdet samt ha ett vetenskapligt förhållningssätt för att kunna bidra till och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete i olika fysioterapeutiska verksamheter 
  • arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt med en helhetssyn på människan för att kunna göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, samt arbeta utifrån relevanta lagar och författningar 
  • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det fysioterapeutiska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män, i en mångkulturell miljö     
  • undersöka, analysera och bedöma kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet hos patienter och i samverkan med patienten behandla olika funktionsnedsättningar 
  • planera, genomföra, utvärdera och dokumentera fysioterapeutiska interventioner i samverkan med berörda parter samt identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete 
  • muntligt och skriftligt kommunicera med samt informera och undervisa patienter/klienter, andra professioner och övriga viktiga aktörer
  • kritiskt granska, bedöma och använda relevant och ny information samt kunna anpassa till olika situationer utifrån individers och gruppers behov 
  • arbeta interprofessionellt samt visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg 
  • vara självständig i lärande och bedömning av egen kompetens och vidareutveckling, samt visa självkännedom och empatisk förmåga

Innehåll och upplägg

Programmet för kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng fördelade över ett läsår. Programmet innehåller både helt teoretiska kurser samt kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är integrerad.
 
Programmet består av sex kurser. De teoretiska kurserna syftar till att bygga vidare på studentens tidigare kompetenser inom fysioterapi och identifiera de individuella kompletteringsbehov som föreligger för att kunna arbeta som legitimerad fysioterapeut inom svensk hälso- och sjukvård. Färdighetsträningen som ingår är delvis lärarledd. Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självstudier via en lärplattform.
 
Fysioterapeutens professionella kompetens grundar sig på fysioterapi och närliggande ämnen som omfattar bland annat anatomi, fysiologi, och medicinska ämnen samt pedagogik och beteendemedicin. Utbildningen syftar till att utveckla ett självständigt processorienterat arbetssätt anpassat till en svensk kontext vilket omfattar resonemang om undersökning, bedömning, målsättning, intervention och utvärdering med patienten/klientens fokus i centrum.

Programmet är kompetensbaserat, vilket innebär ett fokus på tillämpning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i en svensk hälso- och sjukvårdskontext. Som student lär man sig att arbeta hälsofrämjande, sjukdoms­förebyggande, behandlande, undervisande och rehabiliterande/ habiliterande samt vidareutvecklar förmågan att arbeta i team. Utöver de ämnesspecifika kompetenserna utvecklar studenten generiska kompetenser så som etik, professionalism och vetenskapligt förhållningssätt. Studenten ska också utveckla god förmåga till ledarskap samt kommunikation med såväl kollegor och patienter som med samhället i övrigt. Den pedagogiska målsättningen för programmet är att studenterna ska stärka sin förmåga att ansvara för sitt eget lärande och kompetensutveckling.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg eller annan relevant verksamhet.
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs inom både öppna och slutna vårdformer. Under VFU får studenten möjlighet att under handledning utveckla sin yrkesroll och sitt professionella förhållningssätt i olika kontexter.

Övergångsbestämmelser

För student som antagits HT21 eller tidigare och som har gjort ett studieuppehåll görs efter återupptag en individuell studieplan.

Övriga riktlinjer

Betygsskala

Betygsskalan är tvågradig med betygen Godkänd och Underkänd.

Undervisningsspråk

All undervisning sker på svenska. All obligatorisk kurslitteratur är på svenska.

Riktlinjer för att avbryta verksamhetsförlagd utbildning under pågående kurs

En students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan omedelbart av­brytas om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Om den verksamhetsförlagda utbildningen avbryts på detta sätt ska en individuell handlingsplan upprättas där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till fortsatt VFU.

Studieplan med ingående kurser

Studenter antagna VT22 eller senare

Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå och progression inom huvudområdet
Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård 5 Fysioterapi Grund (G1)
Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1 5 Fysioterapi Grund (G1)
Fysioterapi i slutenvård och äldrevård  20 Fysioterapi Grund (G1)
Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 2 7,5 Fysioterapi Grund (G1)
Fysioterapi vid hälsa och ohälsa 12,5 Fysioterapi Grund (G1)
Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet 10 Fysioterapi Grund (G2)


Studenter antagna HT19 tom HT21

Kursbenämning Högskole-
poäng
Huvudområde Nivå och progression
inom huvudområdet
Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård 5 Fysioterapi Grund (G1)
Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1 5 Fysioterapi Grund (G1)
Fysioterapi i slutenvård eller kommunal verksamhet 20 Fysioterapi Grund (G1)
Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 2 7,5 Fysioterapi Grund (G1)
Fysioterapi vid hälsa och ohälsa 12,5 Fysioterapi Grund (G1)
Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet 10 Fysioterapi Grund (G2)


Studenter antagna HT18

Termin Kursbenämning Högskole-poäng Huvudområde Nivå och progression
inom huvudområdet
1 Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård 7,5 Fysioterapi Grund (G1)
1 Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 10,5 Fysioterapi Grund (G1)
1 Fysioterapi vid hälsa och ohälsa 12 Fysioterapi Grund (G1)
2 Lära och leda samt interprofessionell samverkan 5 Fysioterapi Grund (G1)
2 Fysioterapi i slutenvård och kommunal verksamhet 15 Fysioterapi Grund (G2)
2 Fysioterapeuten i yrkeslivet 10 Fysioterapi Grund (G2)