Minor Field Studies (MFS) 

MFS är ett Sida-finansierat stipendieprogram för studenter på grundnivå och avancerad nivå som vill genomföra fältstudier i låg- och medelinkomstländer för att samla in material till sina examensarbeten.

I maj 2024 sker en utlysning och sista ansökningsdag är 10 juni 2024.

Ansökan

Ditt projekt ska anknyta till någon/några av regeringens sju prioriteringar för utvecklingsarbete i reformagendan för bistånd: Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt samt något/några av de globala målen för hållbar utveckling,  se FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (Sidas webbplats). 

Alla fältstudier måste genomföras mellan 1 september 2024 och 31 januari 2025. Då det är kort om tid i denna ansökningsomgång riktar sig denna utlysning främst till dig som redan planerat att genomföra ditt examensarbete i ett giltigt värdland under höstterminen 2024. 

En intern bedömargrupp vid KI kommer att rangordna inkomna ansökningar. 

Att tänka på inför ansökan: 

  • Examensarbetet ska skrivas på engelska.
  • Det är viktigt att du har vissa kunskaper i svenska eftersom Sidas regelverk och regeringens reformagenda för biståndet enbart finns på svenska.
  • Fältstudien ska vara minst åtta sammanhängande veckor (56 dagar) och högst 20 veckor lång. 
  • Fältstudien kan endast genomföras i ett giltigt värdland

Det är vanligt att två studenter vill resa tillsammans. Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om ni är två studenter som skriver uppsats tillsammans måste ni ansöka individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna. 

​​Behörighet att söka

MFS-stipendier är endast tillgängliga för studenter som är svenska medborgare, har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, eller är medborgare i andra nordiska länder och har varit folkbokförda i Sverige i minst ett år.

Stipendium 

Ett MFS-stipendium är på 30 000 kronor som du kan använda till bland annat resor, boende, vaccinationer och visum. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Ansökningsförfarande

Skicka följande uppgifter i ett mejl till Kristina Jesinkey:

  • Namn:
  • Adress:
  • Telefonnummer:
  • Utbildningsprogram vid KI:
  • Namn på handledare vid KI:

Bifoga följande dokument 

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningen är den viktigaste delen av din ansökan. Den kan baseras på en redan framtagen projektplan. Det är den som främst ligger till grund för bedömningen. Projektbeskrivningen får omfatta högst 2 A4-sidor och ska vara skriven på engelska. Beskriv hur ditt projekt anknyter till någon/några av regeringens sju prioriteringar för utvecklingsarbete i reformagendan för bistånd: Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt samt något/några av de globala målen. Ange också en tidplan för ditt projekt samt etiska övervägningar. Om ni är två studenter som skriver uppsats tillsammans måste det framgå i projektbeskrivningen.

Budgetplan

Budgetplan inklusive resekostnader och eventuella kostnader för vaccinationer och dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet.

Personligt brev

Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (högst en A4-sida). 

CV (högst en A4-sida)

Bekräftelse från handledaren vid KI

Bekräftelse från handledaren på KI som intygar fältstudiens lämplighet och att personen kommer att vara din handledare. 

Bekräftelse från kontaktpersonen i fält 

Bekräftelse från kontaktpersonen i fält som styrker att det finns en kontaktperson i det land där fältstudien ska utföras, och som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang och ge dig stöd under fältarbetet.

LADOK-utdrag

Passkopia eller personbevis 

Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt intyg om permanent uppehållstillstånd (PUT-dokument) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land, ska du bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Kontakt

Kristina Jesinkey

Internationell Koordinator
KJ
Innehållsgranskare:
Kristina Jesinkey
2024-05-13