För dig som är student på Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen Programmets organisation - Kompletterande utbildning barnmorskor

Programmet Kompletterande utbildning för barnmorskor ges av Institutitionen för kvinnor och barns hälsa. Alla kurser tillhör samma institution, förutom kursen Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning, 4,5 hp . På den här sidan kan du läsa mer om vilka organ som finns och hur de tillsammans utvecklar programmet. Du får även läsa om hur du själv kan påverka programmet.

Utbildningsnämnden (UN)

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för programmen och ska säkerställa integration och progression i och av kurser inom resp. program. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring och utveckling av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, fastställande av kursplaner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Utbildningsnämnden leds av en ordförande. För varje program finns det en programdirektor som ansvarar för det operativa arbetet i programmet.

Programträffar

Vid programträffarna träffas lärare och administratörer på programmet, och studentansvariga handledare från kliniker och mottagningar där vi har verksamhetsförlagd undervisning. På träffarna diskuteras frågor om VIL och VFU. Lärosätet får information som berör VIL/VFU från verksamheter, samtidigt som lärosätet kan informera om förändringar inom programmet, och ge feedback från studenter. 

Påverka genom kursutvärderingar

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Kursvärderingarna ska sammanställas och studenter informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna via kurswebben.