Alla kurs- och programwebbar på KI

Är du antagen till en utbildning på KI? Här hittar du länkar till kurs- och programwebbar för sökbara kurser och program på grund- och avancerad nivå. Kurswebbar för kurser inom program hittar du istället i programöversikten på respektive programwebb. Om kursen/programmet du letar efter ges på engelska, hittar du det på den engelska sidan.

Skriv programmets namn i sökrutan för att filtrera rullmenyn.

Foto: Liza Simonsson
Tre studenter som sitter och pratar och studerar tillsammans på campus Foto: Liza Simonsson

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Fristående kurser A-F

Välj
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 2QA319 Advanced Course in Immune, Infection and Tumour Biology, 2QA222 Advanced Human Physiology Research, 4FF010 Aging and Age-Related Disorders from a Biological, Epidemiological and Clinical Perspective, 2QA343 Aktivitetsvetenskap 1, 2QA082 Aktuell omvårdnadsvetenskap, 2QA267 Amning i ett interprofessionellt perspektiv, 2QA308 Applied Artificial Intelligence (AI) in healthcare, 2QA338 Arbetsfysiologi och ergospirometri, 2QA240 Artificial Intelligence in Mental Healthcare, 1QA142 Att arbeta med beteendeförändring, 1QA126 Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 2QA299 Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården, 2QA199 Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning, 2QA269 Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter, 2QA277 Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder, 2QA241 Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 2QA317 Barns och ungdomars rätt i vården, 2QA263 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 1QA124 Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning, 2QA124 Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården, 2QA339 Bentäthetsmätning med Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) - en diagnostisk metod vid misstanke om osteoporos, 2QA329 Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 2QA275 Datortomografi, 2QA141 Den moderna röntgenavdelningen från morfologi till fysiolog och behandlande interventioner, 2QA302 Digital Health from an Entrepreneurship Perspective, 2QA326 Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon, 2QA322 Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 2QA257, 2QA248, 2QA179 Examensarbete för magisterexamen i audiologi, 2QA247 Examensarbete för magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 2QA166 Examensarbete för magisterexamen i optometri, 2QA305 Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa, 2QA293 Examensarbete för magisterexamen i radiografi, 2QA167 Examensarbete för masterexamen i logopedi, 2QA143 Examensarbete för masterexamen i odontologi, 2QA175 Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Farmakologi, 1QA047 Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap, 1QA100 Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet del 1 ,1QA121 Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet del 2, 1QA122 Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 2QA271 Fysiologi - en introduktion, 1QA049 Fysiologisk kärldiagnostik, 2QA 260 Fysioterapeutiska interventioner vid nedsatt lungfunktion, 2QA276 Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, 2QA144 Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR, 2QA332

Fristående kurser G-K

Välj
Global Health and Disaster Global health in an interprofessional setting: A caring science perspective, 2QA335 Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, 2QA316 Grundläggande näringsfysiologi, 1QA096 Grundläggande patofysiologi och sjukdomslära, 1QA136 Health care organisation and management in the digital age, 1QA116 HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv, 1QA071 Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv, 2QA085 Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv, 1qa127 Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning, 2QA311 Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik, 2QA320 Immunopsykiatri - hur immunsystemet påverkar hjärnan,1QA128 Implementing Strategies for Quality Improvement in Healthcare Settings, 2QA285 Infektioner och smittskydd, 1QA130 Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab kurspaket (eng), 2QA306, 2QA307 Instrumentella mätmetoder och tekniska applikationer inom logopedi, 2QA330 Integrativ omvårdnad, 2QA268 Interprofessionell global hälsa: Ur ett vårdande perspektiv, 2QA335 (eng) Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg, 2QA325 Introducerande kurs i diagnostik, behandling och forskning kring människans sjukdomar, 1QA135 Introduction to Brain Imaging in Neuroscience: With a Focus on MRI, PET, EEG and MEG Methods, 2QA313 Introduktion till kognitiv neurovetenskap, 1QA133 Introduktion till människans sjukdomar och diagnostiska metoder, 1QA123 Introduktion till klinisk neuropsykologi, 1QA129 Introduktion till metod - kvantitativ, kvalitativ och kombinationen mixed-methods inom medicinsk vetenskap, 1QA137 Introduktion till psykologi, 1QA132 Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik, 2QA289 Introduktion till sjukdomslära, 1QA125 Introduktion till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och hälsa, 1QA139 Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning, 2QA208 Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård, 2QA280 Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar, 2QA298 Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi, 1QA113 Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad, 1QA110 Kontaktsjuksköterskan i vården, 2QA292 Konventionell radiografi etablerade metoder med nya möjligheter, 2QA303 Kost och fysisk aktivitet som medicin, 1QA081 Kroppssammansättning och sjukdomstillstånd, 2QA243 Kvalitet och kvalitetsutveckling, 2QA235

Fristående kurser P-Ö

Välj
Palliativ vård, 2QA331 Partnerskap för hälsa hos äldre, 2QA310 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 2QA274 Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor, 2QA291 Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad, 2QA259 Projektledning och projekt som arbetsform, 2QA234 Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel, 2QA266 Public Health Response in Health Crisis and Disasters, 2QA236 Qualitative Research and Evaluation Methods in Disasters, 2QA357 Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession, 2QA324 Rehabilitering inom cancervård, 2QA318 Rehabilitering på distans - ett fysioterapeutiskt perspektiv, 2QA334 Reumatologi ur ett interprofessionellt perspektiv, 2QA342 Röst och tal hos transpersoner med könsdysfori - bedömning och intervention, 2QA301 Sexualmedicin - en introduktion, 2QA226 Sexuell hälsa och rättigheter, 2QA353 Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering, 2QA283 Social and Affective Neuroscience, 2QA346 Specifik omvårdnad inom barnkirurgi, 2QA315 Statistiska metoder med R, 1QA098 Strategier för implementering av förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård (eng), 2QA285 Stöd i samband med barnafödande, 2QA281 Tillämpad beteendemedicin i primärvården, 2QA113 Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv, 2QA328 Tinnitus - orsaker, utredning och behandling, 2QA300 Vetenskaplig teori och metod för primärvård 1, 2QA296 Vetenskaplig teori och metod för primärvård 2, 2QA297 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad, 2QA258 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 2QA294 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi, 2QA207 Vårdmodeller i samband med barnafödande - barnmorskans roll och kompetens, 2QA312 Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv, 2QA284 Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv, 2QA344

Uppdragsutbildning

Kurser inom uppdragsutbildning

Välj
ACT inom fysioterapi och arbetsterapi, 9H1064 Avancerad bedömning och omvårdnad vid adhd inom barn- och ungdomspsykiatrin, 9K8131 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 9K8100 Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning KBT, för ST-läkare, 9K8086 Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 9K8099 Bedömning och diagnostik, 9K8084 Beroendetillstånd, 9K8011 Bäckenbottenhälsa, 9H1063 Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 9K8116 Cannabis - förekomst, skador och behandling, 9K8062 Compassionfokuserad terapi, 9K8073 Diagnostisk optometri, 9K8133 Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 9K8067 Emotionsregleringsbehandling i grupp - tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 9K8104 Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård, 9S1009 Examensarbete för masterexamen i odontologi - inriktning ortodonti, 9OF012 Fysiologi och sjukdomslära för psykologer, 9K8109 Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 9K8120 Handledning i klinisk psykologi, 9K8119 Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 9K8114 Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi, 9K8082 KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 9K8058 Klinisk kurs i ortodonti - Barnpsykologi/psykiatri och interceptiv ortodonti, 9OF004 Klinisk kurs i ortodonti – kraniofacial växt och utveckling, 9OF005 Klinisk kurs i ortodonti – ortodontisk diagnostik och behandlingsplanering, 15 hp, 9OF008 Klinisk kurs i ortodonti - ortodontisk biomekanik och behandlingsteknik,15 hp, 9OF007 Klinisk kurs i ortodonti – ortodontins roll vid oral rehabilitering, 9OF006 Klinisk sårbehandling i praktiken, 9S1008 Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 9K8095 Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp, 9K8060 Medicinsk diagnostik 9D1010 Motiverande ledarskap, 9K8113 Neuropsykofarmakologi för psykologer, 9K8069 Omvårdnad av suicidnära personer, 9K8115 Omvårdnad inom intermediärvård, 9QA333 Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 9K6029 Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till praktiskt tillämpning, 9H1062 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 2, 9OF010 Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 1, 9OF009 Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 9H1061 Återfallsprevention, 9K8005
Studentkommuni…
2023-08-25