För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Programmets organisation påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Institutionen för odontologi (Dentmed) har program- och kursansvaret för KIs påbyggnadsutbildning i oral hälsa. Här hittar du information om hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka.

Programmet är under nedläggning och gavs en sista gång höstterminen 2022. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

Studentinflytande

Ett aktivt och engagerat deltagande från studenternas sida är centralt för högskolans utvecklingsarbete och för kvaliteten i den högre utbildningen. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter.

Studentrepresentanter utses av Odontologiska Föreningen, anmäl dig till utbildningsutskottet!

Om du som student har frågor du vill ska tas upp i något forum, vänd dig till någon av studentrepresentanterna eller till programhandläggaren/studievägledaren.

Kvalitetsarbete

Grundläggande principer för utbildningsutvärdering bygger på kontinuerlig uppföljning och granskning av utbildningarna för att säkerställa att studenterna uppnår uppsatta mål och att utbildningarna motsvarar studenternas och samhällets behov.

För att upprätthålla och utveckla kvaliteten sker utvärderingar av utbildningen. Studenternas delaktighet och synpunkter är viktiga för att vi inom programmet ska kunna stärka, utveckla och kvalitetssäkra utbildningen.

Kursvärdering och kursanalys

Efter varje avslutad kurs får studenterna fylla i en kursvärdering i form av en digital enkät. Kursansvarig lärare gör sedan en kursanalys med reflektioner kring kursens genomförande och studenternas synpunkter. Resultaten publiceras på kurswebben.

Curriculum council

Vid Curriculum council träffas programledning, lärare och studenter för att diskutera de kurser som avslutats föregående termin eller år, för att förbättra kursinnehåll, schema, upplägg osv och leder fram till en handlingsplan för förändringar.  

Kvalitetsplan

Utvärderingarna leder fram till en kvalitetsplan där förbättringsområden och resultat för kvalitetsutvecklingen definieras tillsammans med aktiviteter för att nå resultatet, samt ansvariga personer.

Examensenkät

Efter programmets slut genomförs en examensenkät/exit poll där de före detta studenterna bl.a. bedömer om utbildningen har bidragit till deras kunskapsutveckling i relation till examensmålen och den framtida yrkesutvecklingen samt om de bedömer att utbildningen håller hög kvalitet, är forskningsanknuten och forskningsförberedande.

Utbildningsnämnden Dentmed 

 

Utbildningsnämnden (UN) Dentmed har ansvar för all utbildning som genomförs vid Institutionen för odontologi. Utöver tandläkarprogrammet omfattas tandhygienistprogrammet,  påbyggnadsutbildning i oral hälsa och kompletterande utbildning för tandläkare med examen från tredje land.

UN ansvarar för kvalitetssäkring av programmens ingående kurser samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. I det ingår bl.a. kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Programdirektor (PD)

Programdirektor (PD) Annsofi Johannsen leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Programråd för tandhygienistprogrammet/påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Programrådet leds av programdirektor (PD) och

  • hanterar löpande förbättringsförslag
  • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
  • följer upp kursutvärderingar i förhållande till utbildningsplanens mål
  • bistår med beredning av programspecifika frågor och kursplaner inför beslut i UN
  • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

SSK - Studiesociala kommittén

Den studiesociala kommittén arbetar med frågor avseende studiesocial miljö, rutiner för hantering av likabehandling av studenter, riktlinjer för behörighet till kurser inom programmen och prioriteringsordning vid återupptag av studier. SSK är ett rådgivande organ som bereder frågor inför beslut i Utbildningsnämnden. Genom kommitténs sammansättning - studievägledare, lärare och studenter - tas hänsyn till både utbildningens och studentens intressen. 

Ordförande

Margareta Hultin (tandläkarprogrammet)

Lärarrepresentanter

Patricia de Palma (tandläkarprogrammet)
Carl-Gustav Svensson (tandläkarprogrammet)

Studentrepresentanter

Petra Waters

Övriga

Studievägledaren

SAMINK - Internationella kommittén

SAMINK arbetar med programmet internationalisering, internationellt lärar- och studentutbyte och kvalitetssäkring av det internationella lärar- och studentutbytet. SAMINK bereder frågor rörande internationalisering inför beslut i Utbildningsnämnden. Ledamöter är lärare och studenter som med hjälp av studievägledare och handläggare arbetar för att skapa studieplatser utomlands. 

Se sammansättning i kommittén här

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-12