För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Studieinformation och regler påbyggnadsutbildning i oral hälsa

Information om examination, tillgodoräknande och andra studierelaterade frågor.

Programmet är under nedläggning och gavs en sista gång höstterminen 2022. Om du har oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ber vi dig kontakta studievägledaren för mer information.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. På KI:s centrala sidor finns information om regler och rättigheter rörande studier på Karolinska Institutet. 

Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter. 

Förhållningssätt och uppförandekod

Karolinska Institutets (KI) mål är att erbjuda dig som student en god studiemiljö där du får med dig goda kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Det är därför viktigt att du redan under studietiden intar ett professionellt förhållningssätt till dina studier, dina studiekamrater, lärare och personal inom universitet samt i de sammanhang du kommer att befinna dig som student. KI ansvarar för att ge dig som student information om de regler som tillämpas vid universitetet och du har i din tur ansvar för att ta del av informationen och att följa reglerna.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Professionell kommunikation

Utbildningen är en professionell miljö. I professionell kommunikation är tonen något mer formell än vanligen i privata sammanhang, artighet är förväntat och det är viktigt att vara tydlig med sin roll/funktion.

Tänk på följande vid kontakter med lärare, administratörer, studievägledare m fl i studieärenden, t ex via epost eller lärplattformar:

 • Använd hälsningsfras i början och slutet av meddelandet (du-tilltal går utmärkt, i svenska akademiska sammanhang använder man vanligen inte titlar annat än vid högtidliga tillfällen)
 • Presentera dig med namn, kurs och program (se tips nedan)
 • Var tydlig med ditt ärende, skriv fullständiga meningar och använd ett vårdat språk
 • Du ska självklart be om hjälp eller råd när du behöver, men tänk på att du alltid har ett eget ansvar för dina studier

Kontakter med medstudenter, t ex vid grupparbeten mm, är också professionell kommunikation och samma principer gäller alltså där.

Examination

Studenters rättigheter och skyldigheter gällande examination och regler för tentor.

På påbyggnadsutbildningen behöver du inte anmäla dig till examinationen.

Hur många gånger som du har rätt att examineras på en kurs anges i kursens kursplan, för de flesta kurser gäller sex gånger. På programmet ges tre examinationstillfällen per kurstillfälle för teoretiska examinationer: en ordinarie tenta/ examination plus två om examinationstillfällen. För kurser som går på vårterminen kan det sista omexaminationstillfället ges i augusti. 

På programmet ges kurser bara en gång per år, så om du inte har klarat tentan på de tre tillfällen som erbjudits, kan du examineras först om ett år igen, nästa gång som kursen ges. Då behöver du anmäla dig till kursadministratören för att få en omregistrering på kursen, så att du kan delta i ett nytt examinationstillfälle. 

Anpassning av examination

Du som på grund av funktionsvariation kan ha behov av anpassad examination behöver snarast få ett intyg om detta av KI:s funkissamordnare. När du har fått din intyg är det viktigt att du pratar med kursens examinator om dina förutsättningar direkt vid kursstart, gärna tidigare.

Datum för examination 

Information om examinationstillfällen finns i tentaschemat och på respektive kurswebb, se länkar i programöversikten

Begäran av omprövning eller ny examinator/rättande lärare

Omprövning av betygsresultat eller ny examinator/rättande lärare kan beviljas under vissa förutsättningar. 

Ansökan lämnar du till ansvarig utbildningsadministratör Suzanne Almborg. Den finns nu i ett format som du kan fylla i och skicka per e-post. 

Plats på kurs

Studentens kursplats är kopplad till när studenten antogs till programmet och därmed tillhörande kull. Så länge studenten ligger i fas med den kull som studenten antogs till och uppfyller behörighetsvillkoren har hen platsgaranti. Vid beviljat studieuppehåll har studenten platsgaranti till det kurstillfälle som beslutet beskriver. Vid uppehåll i studierna utan ett beslut om beviljat studieuppehåll kan återupptag av studier endast göras i mån av plats.

Behörighetsvillkor

Inom programmet påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen, finns bestämmelser om behörighetsvillkor till kurser. Kraven syftar till att du som student har kunskapsmässiga förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen och att inte patientsäkerheten äventyras. Behörighetsvillkor föreslås av examinator, bereds av Programrådet (PR) och beslut fattas av Utbildningsnämnden Dentmed (UN). Behörighetsvillkoren återfinns i respektive kursplan.

Behörighetsvillkor till programmets kurser inom utbildningsplan 1OH20

Termin 2

För tillträde till kurserna Oral hälsa – påbyggnad, Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård och Examensarbete i oral hälsa krävs att minst 20 högskolepoäng från termin 1 är godkända

Tillgodoräknande

Student - dvs. den som är antagen och bedriver utbildning vid Karolinska Institutet har rätt att ansöka om att få tillgodoräkna sig tidigare utbildning, annan utbildning, yrkesverksamhet eller annan reell kompetens.

Handläggningstiden för ansökningar om tillgodoräknande är upp till åtta veckor. Så det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du behöver ha beslutet innan kursen börjar bör du alltså ansöka senast åtta veckor innan kursen börjar.

Du kan inte få något förhandsbesked om "Vilka kurser tror ni att jag kan få tillgodoräkna mig". Första steget för dig är därför att själv se över programmets kurser (kursplaner med lärandemål och innehåll) på KI och jämföra dem med din tidigare utbildning. 

Om du beviljas tillgodoräknande får du inte delta i studierna/kliniska verksamheten som tillgodoräknandet avser.

Du kan inte återkalla en ansökan efter du fått ett gynnande beslut.

Du får heller inte CSN-medel för de antal hp du tillgodoräknar dig. 

Information om hur du ansöker om tillgodoräknande

Diskriminering/trakasserier och rapportera incidenter

Om du vill påtala trakasserier/liknande kan du:

Rapportera en incident

eller kontakta:

Studievägledning

Studievägledarens uppgifter är att:

 • Svara på frågor om utbildningen från både antagna och presumtiva studenter.
 • Ge vägledning och råd i frågor om utbildningen och studierna.
 • Ge råd och vägledning angående studievanor, studieteknik, studiesociala frågor, ev studieuppehåll och återupptagande av studierna.
 • Handlägga frågor om studieuppehåll, återupptagande av studier, studiesociala frågor etc.
 • Vara handläggare i studiesociala kommittén.
 • Förbereda frågor till studiesociala kommittén, t ex uppflyttningsärenden, överflyttningsärenden, dispenser, återupptagande av studier efter uppehåll.
 • Hålla kontakt med studenter.

Blanketter för ansökan om studieuppehåll, återupptagande av studier m.m.

Om du inte är student på programmet men är intresserad av att veta mer så finns det information här, eller så kan du kontakta den allmänna studievägledaren

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-12