För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU Under den friska människan 2

PUs Delmoment under den friska människan 2

Föreläsningar/ seminarium och workshop inom ramen för nationella lärandemål om mänskliga rättigheter, professionellt förhållningssätt och team/ledarskap.

Delmoment:

Mentorledd workshop; temadel och individuellt samtal med mentor-

Heldag tillsammans med sin mentor med temat "Samarbete mellan läkaren och patienten" samt ett självskattningssamtal .

Genusmedicin-

Hur kön och genus kan påverka sjukdomsförlopp och behandling

Varför läkare behöver genusmedicinsk kunskap

HBTQ i vården-

Varför läkare och läkarstudenter behöver kunskap om heteronormativitet 

Relevanta begrepp relaterade till sexuell läggning, könsidentitet och normkritik 

Reflektion kring vilka utmaningar som ickenormföljande patienter och läkarekan ställas för i vården 

Riskfaktorer för sjuklighet kopplade till HBTQ .

Samarbete - en central kompetens-

Exempel på hur/vad läkaren kan göra för att gynna samarbetet med patienten

Identifiera förutsättningar och interventioner för ökad patientdelaktighet (och därmed adherence) i behandling

Jämlikhet, konflikt & verktyg-

Att våga ge svar på tal 

Vad kan vi göra när vi inte gav svar på tal 

Att vara den som utsätter (medvetet eller omedvetet)  

Att vara utsatt 

Att vara tredje person i rummet 

Föreläsningar Medicinsk psykologi-

Huvuddragen för, samt de vanligaste invändningarna emot, de vanligaste personlighetsteorierna (psykoanalytisk, humanistisk, social-kognitiv och faktorteori).

Perspektiv på intelligens, 

Personlighetspsykologi,

Kognitiv bias 

 

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18