Uppförandekod när du representerar KI utomlands

Uppförandekoden vid internationell studentmobilitet syftar till att tydliggöra förväntningar på dig som är student på grundnivå eller avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI) när du studerar, praktiserar eller på annat sätt representerar KI utomlands. Att studera eller praktisera utomlands är frivilligt och beslutet att delta är ett aktivt beslut av dig som student vid KI.

Vid din utlandsvistelse förväntas du: 

  • informera dig om värdlandet och mottagande verksamhet inför och löpande under utlandsvistelsen. 
  • följa de anvisningar som ges av KI samt mottagande part inför utresa och under pågående utlandsvistelse samt de regler som gäller vid mottagande verksamhet.
  • följa överenskommet kursprogram och respektera den pedagogiska tradition och de undervisningsformer som gäller vid mottagande verksamhet.
  • informera dig om UD:s rekommendationer och hur du ska agera för att trygga din personliga säkerhet i värdlandet och därmed undvika att utsätta dig själv, medresenärer eller värd för risker. 
  • agera med respekt för värdlandets kultur och tradition, sociala struktur och religion. 
  • respektera värdlandets formella kläd- och uppförandekoder.
  • visa respekt för andra i enlighet med KI:s övergripande uppförandekod.  
  • vara en god representant för KI.                 

Om du känner dig osäker på om en aktivitet inte är förenlig med uppförandekoden eller på annat sätt utgöra en fara för dig eller annan, ska du före aktiviteten rådgöra med kontaktpersoner vid mottagande verksamhet eller med ansvarig personal vid KI. 

Dessa punkter är ett komplement till gällande Information om förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet.