Regelverk som styr utbildningen - studenträtt

På denna sida hittar du Information om dina rättigheter och skyldigheter som student bland annat vad som gäller vid registrering, examination och studieuppehåll.

Högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå regleras bland annat i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Utöver dessa bestämmelser finns det också interna regler och anvisningar som gäller vid KI.

Examination och tillgodoräknande

Examination

Vilka bestämmelser gäller vid examination?

Tillgodoräknande

Du kan få tillgodoräkna dig tidigare utbildning och erfarenhet.

Fusk

Information om fusk och vad som gäller om någon fuskar.

Undervisning

Behörighet till högre kurs/termin - ansöka om undantag

Hur gör du för att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren?

Etik

Information om bland annat student som försöksperson, djurlaborationer och vilka bestämmelser som gäller vid examensarbeten.

Gravida och ammande studenter

Lika villkor

Hur jobbar KI med lika villkorsfrågor?

Närvaro vid undervisning

Vad gäller om att delta i undervisningen, gå på föreläsningar, seminarier med mera?

Obligatorisk undervisning

Vilka utbildningsinslag är obligatoriska och hur kan missade obligatorisk undervisning tas igen?

Registrering

Vad gäller vid registrering på kurs?

Schema och gruppindelning

Vilka regler gäller för utbildnings- och kursplaner och hur ska scheman anslås?

Studieuppehåll

Vad gäller vid studieuppehåll? Hur ansöker du och hur gör du för att överklaga?

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom bland annat regionernas hälso- och sjukvård, kommunernas verksamhetsområden eller inom privat verksamhet.

Disciplinärenden, avskiljande

Disciplinärenden

Vad gäller vid vilseledande vid examination, till exempel plagiat? Hur handläggs disciplinärendena?

Avskiljande

I vilka situationer kan en student inte längre får gå kvar på utbildningen.

Påverka beslut och hantering

Studentinflytande

Vilka regler gäller för studenternas inflytande över sin utbildning. Vem kan utse representanter?

Ändring av beslut/omprövning

Vissa beslut, till exempel betygsbeslut, kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få beslutet omprövat

Överklaganden

Vilka beslut går att överklaga och hur gör man?

Andra regelverk

Alkohol och droger vid introduktion av nya studenter

Alla engagerade inom introduktion av nya studenter är med och formar attityder till alkohol- och drogkonsumtion. Introduktionen av nya studenter ska präglas av delaktighet, trygghet, respekt och glädje.

Avgiftsfri utbildning/studieavgifter

Utbildning är avgiftsfri för studenter som är medborgare i en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Försäkringar

Vilka försäkringar omfattas du som student av?

Förhållningssätt och uppförandekod

Förhållningssätt och uppförandekod

Uppförandekod när du representerar KI utomlands 

Studieadministrativa blanketter

På sidan för studieadministrativa blanketter finns ansökningsblanketter för till exempel studieuppehåll och undantag från behörighetsvillkor.

Emma Hägg
2024-03-05