Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå

För att gå vidare i urvalsprocessen till en doktorandplats måste den sökande uppfylla behörighetskraven. En sökande som inte uppnår grundläggande behörighet genom tidigare studier kan begära att KI bedömer om motsvarande kunskaper föreligger.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master)
  2. 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
  3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands

Detta gäller för motsvarandebedömning

De som inte tror sig uppfylla kravet enligt punkt 1 eller 2 ovan men som har förvärvat andra relevanta kunskaper (se nedan) kan ansöka om en bedömning av motsvarande kunskaper.

En för detta syfte avsedd blankett fylls i och laddas upp tillsammans med övrig dokumentation som efterfrågas vid ansökan av doktorandplats och för bedömning av behörighet.

Notera att motsvarandebedömning endast görs då det finns en blankett uppladdad. Endast de meriter och erfarenheter som finns specificerade i blanketten, och som är styrkta enligt listan nedan, kommer att beaktas.

Observera att det görs inga bedömningar eller ges några besked på annat sätt än inom ordinarie rutin. Den sökande måste själv avgöra vad som är relevanta meriter genom att ta del av informationen nedan.

Meriter som är relevanta vid bedömning av motsvarande kunskaper

Relevanta meriter är forskningsförberedande aktiviteter eller andra forskningserfarenheter. Hur mycket erfarenhet som krävs beror på hur mycket som saknas för att vara behörig. Var därför noga med att det i underlaget, där det är relevant, framgår hur länge och i vilken omfattning som de olika erfarenheterna varat.

Meriter och hur de styrks
Meriter Styrks genom
Författarskap på publicerad vetenskaplig artikel i tidskrift som finns i PubMed Länk till PubMed
Författarskap på accepterad vetenskaplig artikel i tidskrift som finns i PubMed Bekräftelse från tidskrift att artikel är accepterad (författarlista måste framgå)
Författarskap på inskickad vetenskaplig artikel till tidskrift som finns i PubMed Bekräftelse från tidskrift att artikel är inskickad (författarlista måste framgå)
Förstaförfattare på ej inskickad vetenskaplig artikel Utskrivet manuskript kompletterat med ett intyg från till exempel handledare som styrker författarlista
Presenterat forskningsresultat som förstaförfattare Publicerat konferensabstract eller annan dokumentation (t.ex. program från en konferens) där författarlista framgår
Aktivitet vid universitet/högskola som inkluderar forskningsrelaterade arbetsuppgifter, t.ex: studiedesign, analys, metodutveckling, insamlande av data, genomförande av experiment, ansökan om forskningsmedel, etikansökan, presenterande av resultat. (Obs, insamling av data är i sig aldrig tillräckligt då det även kan ingå i ordinarie arbetsuppgifter för till exempel läkare och sjuksköterska.) Underskrivet intyg av någon med rimlig insyn
Andra aktiviteter som har relevans, t.ex. deltagit i journal clubs, vetenskapliga seminarier etc. Underskrivet intyg av någon med rimlig insyn
Arbetsuppgifter utanför universitet/högskola som till sin art påminner om forskningsarbete, till exempel utredningar, enkätundersökningar. Krav att det ingår analytiska arbetsuppgifter. Intyg från arbetsgivare eller skriven rapport eller liknande där författarnamn framgår
För personer med utländsk utbildning i legitimationsyrke (t.ex. läkare) kan det vara av betydelse om det har utfärdats en svensk legitimation Bevis att Socialstyrelsen utfärdat svensk legitimation
Som komplement till andra meriter kan intyg om lämplighet från den KI-institution där doktorandplatsen är inrättad ha viss betydelse för bedömningen. Intyg som kommer att beaktas kan vara skrivna av t.ex. blivande handledare, studierektor, chef eller prefekt på aktuell institution.

Exempel på erfarenheter som inte är relevanta:

  • Arbetserfarenheter som inte är forskningsförberedande, forskningsrelaterade eller forskningslika
  • Ordinarie arbete som laboratorieassistent, läkare, sjuksköterska eller liknande
  • Erfarenheter och kunskaper som inte kan styrkas

Observera att motsvarandebedömningar endast kan göras med avseende på den grundläggande behörigheten, inte på den särskilda behörigheten (engelskkunskaper). 

KV
Innehållsgranskare:
2024-04-30