Behörighet till utbildning på forskarnivå

En förutsättning för att du ska kunna bli antagen till forskarutbildning vid KI är att du uppfyller de två behörighetskraven till forskarnivå. Det grundläggande behörighetskravet avser studiernas nivå och omfattning. Det särskilda behörighetskravet avser språkkunskaper i engelska.

I bedömningen av behörighetskraven tillämpar vi Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) och Universitets- och högskolerådets (UHR) riktlinjer.

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
 2. 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng från avancerad nivå, eller 
 3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §

Dina universitetsstudier måste vara lästa vid ett internationellt erkänt, så kallat ackrediterat, lärosäte.  

Grundläggande behörighet genom motsvarande kunskaper - för dig som vet att du inte uppfyller kravet om examen eller pågående studier på avancerad nivå

Om du vet att du inte uppfyller det grundläggande behörighetskravet genom punkt 1 eller punkt 2 enligt ovan, men du har ytterligare meriter som du anser motsvarar kravet i punkt 1 eller 2, kan du ansöka om en motsvarandebedömning. En grundförutsättning för det är att du har avlagt en kandidatexamen om minst motsvarande 180 högskolepoäng. I så fall ska du bifoga följande dokument till din ansökan: 

Särskild behörighet - språkkunskaper i engelska

Alla presumtiva doktorander behöver intyga att de har språkkunskaper i engelska minst motsvarande gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B med godkänt betyg. 

Information för dig med akademiska meriter från ett nordiskt lärosäte 

Kandidater som uppfyller grundläggande behörighet (enligt kap. 7, 39 § punkt 1 eller 2, se ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska. Detta innebär att presumtiva doktorander som uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte behöver endast ladda upp dokument som stryker grundläggande behörighet.

Information för dig med akademiska meriter utanför Norden

Du som har utländska akademiska meriter, utländska gymnasiala meriter eller ett erkänt språktest i engelska behöver formellt intyga dina språkkunskaper i engelska.

Dokumentationskrav för dig med svenska akademiska meriter 

För att vi ska kunna bedöma om du uppfyller grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå behöver du skicka in examensbevis och kursförteckning eller Diploma Supplement. Det räcker inte att du skickar in ett brev från ditt lärosäte för att styrka dina akademiska meriter. Vänligen notera att vi inte kommer att begära in kompletteringar vid ofullständiga ansökningar, utan du kommer då att bedömas som obehörig.

Dokumentationskrav för dig med en avklarad examen på avancerad nivå 

 • Examensbevis 
 • Kursförteckning inom examen
 • Diploma Supplement kan ersätta kursförteckning inom examen om alla kurser och betyg framgår tydligt, alla sidor skickas in och ditt namn och/eller personnummer framgår på varje sida. 

Dokumentationskrav för dig med pågående studier på avancerad nivå 

 • Kursförteckning som visar de kurser du har avlagt på avancerad nivå 
 • Examensbevis för din kandidatexamen 
 • Kursförteckning eller Diploma Supplement för din kandidatexamen 

Dokumentationskrav för dig med utländska akademiska meriter 

För att vi ska kunna bedöma om du uppfyller grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå behöver du skicka in examensbevis och kursförteckning eller Diploma Supplement. Det räcker inte att du skickar in ett brev från ditt lärosäte för att styrka dina akademiska meriter. Vänligen notera att vi inte kommer att begära in kompletteringar vid ofullständiga ansökningar, utan du kommer då att bedömas som obehörig.

Dokumentationskrav för dig med en avklarad examen på avancerad nivå 

 • Examensbevis för kandidat- och masterexamen på originalspråk 
 • Kursförteckning för kandidat- och masterexamen på originalspråk 
 • Diploma Supplement på originalspråk (om du har en) 
 • Dokumentation som styrker dina språkkunskaper i engelska

Dokumentationskrav för dig med pågående studier på avancerad nivå 

 • Examensbevis för kandidatexamen på originalspråk 
 • Kursförteckning för kandidatexamen på originalspråk 
 • Kursförteckning för dina studier på avancerad nivå på originalspråk 
 • Dokumentation som styrker dina språkkunskaper i engelska

Om du har pågående studier på avancerad nivå utanför European Higher Education Area (EHEA) ska du utöver ovanstående även bifoga en utbildningsplan (syllabus) för ditt magister- eller masterprogram.

Information om översättningskrav finner du under rubriken Formalia om dokumentation nedan.

Formalia om dokumentationen

Bifoga inskannade dokument till din ansökan

Du måste bifoga inskannade originalhandlingar. Skannade kopior kommer inte att godtas. Ifall dokumenten är utfärdade i färg så måste du skanna i färg. Se till att skanna alla sidor, inklusive fram- och baksidor. Se till att alla detaljer är synliga och tydliga. 

Officiellt utfärdade studiedokument

Dina examenshandlingar och resultatintyg måste vara officiellt utfärdade vilket vanligtvis betyder att de har utfärdats av registrator eller examensenheten vid ditt lärosäte. Se till att eventuella stämplar, signaturer, reliefer med mera syns tydligt. Observera att KI kan komma att begära in officiella Transcript of Records direkt från lärosätet vid behov. I sådana fall meddelar Antagningen vid KI dig om det.

Översättning av utländska dokument

En översättning krävs om originaldokumenten är utfärdade på något annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättningen behöver vara gjord av en auktoriserad översättare till något av dessa språk. Det kan förekomma landspecifika avvikelser från detta krav. Karolinska Institutet använder sig av samma dokumentationskrav som University Admissions. Mer information om landspecifika dokumentationskrav hittar du på deras hemsida.

Vanliga frågor och svar

Antagningen bedömer dina inskickade dokument med avseende på behörighet till utbildning på forskarnivå vid KI. Urvalet av doktorand till varje doktorandplats görs av institutionen. Urvalet till doktorandplatsen sker bland behöriga kandidater.

Hur gör jag en ansökan till en av KI:s doktorandplats?

Var registrerar jag min ansökan till en doktorandplats som intresserar mig?

Du finner lediga doktorandplatser vid KI här

Kan examensbevis och resultatintyg laddas upp som en enda fil?

Ja, det spelar ingen roll om du laddar upp dina filer separat eller som en kombinerad fil. Antagningen har tillgång till samtliga dokument som du bifogar din ansökan i Varbi oavsett var eller hur du laddar upp dem i Varbi.

Kommer referenser, yrkeslegitimation, CV, personligt brev, tjänstgöringsintyg, kursbetyg, med mera att påverka mina chanser till antagning som doktorand vid KI?

Vi hänvisar alla frågor om urvalet till kontaktpersonen i annonsen.

Kommer mina svar på urvalsfrågorna i Varbi att påverka mina chanser att antas som doktorand?

Vi hänvisar alla frågor om urvalet till kontaktpersonen i annonsen.

När kommer KI att kontakta mig eller mina referenter?

Vi hänvisar alla frågor om urvalet till kontaktpersonen i annonsen.

Kan jag skicka in nya dokument eller uppdatera min ansökan i Varbi efter deadline?

Du som har sökt en utlyst annons kan inte bifoga handlingar till ditt ärende efter deadline. Det går däremot bra att skicka in din komplettering till e-postadressen doctoraleligibility@ki.se efter deadline.

Hur bedömer KI mina inskickade dokument?

Kan KI göra en förhandsbedömning av mina inskickade dokument?

Nej, KI gör inte några förhandsbedömningar. Du måste registrera en ansökan i Varbi för att vi ska göra en bedömning av din ansökan.

Behöver jag bara ladda upp mina dokument så bedöms de automatiskt?

Antagningen granskar och bedömer dina bifogade dokument för att avgöra om du är behörig till utbildning på forskarnivå vid KI. Därefter fattas beslut av prefekt vid institutionen om vilken kandidat som blir antagen till doktorandplatsen.

Jag har ingen examen på avancerad nivå, men jag har många vetenskapliga publikationer och forskningserfarenheter. Hur ansöker jag om en motsvarande bedömning?

Du ansöker om motsvarande bedömning av grundläggande behörighet till forskarnivå på en särskild blankett avsett för detta.

Observera att den endast gäller grundläggande behörighet och inte den särskilda behörigheten (kunskaper i engelska) som måste styrkas formellt.

Jag har en masterexamen inom ett annat huvudområde än medicinsk vetenskap, kan jag vara behörig till forskarnivå vid KI ändå?

Ja, vid behörighetsbedömning granskar vi inte inom vilket huvudområde din examen är läst. Vi bedömer din utbildning enbart till nivå och omfattning. KI erbjuder dock endast forskarutbildning inom huvudområdet Medicinsk Vetenskap.

Vilka dokument behöver jag skicka in?

Kräver KI originalhandlingar, stämplade dokument, officiella dokument och så vidare?

Se rubriken Formaliakrav om dokumentationen.

Måste översättningar göras av en auktoriserad translator?

En översättning krävs om originaldokumenten är utfärdade på något annat språk än svenska, danska, engelska eller norska. Översättningen behöver vara gjord av en auktoriserad översättare till något av dessa språk. Det kan förekomma landspecifika avvikelser från detta krav.

Karolinska Institutet använder sig av samma dokumentationskrav som centrala Antagningen

Jag läser för närvarande en integrerad utbildning (bachelor inklusive master). Utbildningen ger ingen kandidatexamen som etappexamen. Vilka dokument ska jag skicka in?

Skicka in senast utfärdat Transcript of Records. Bifoga formell dokumentation utfärdad av ditt lärosäte där antal timmar/credits/poäng/ECTS framgår. Information framgår ofta av Syllabus eller utbildningsplan/programplan.

Jag har en magisterexamen. Vid ansökan om en doktorandplats har jag, utifrån information från er webbplats, förstått  att den sökande endast behöver ladda upp sitt examensbevis från magisterutbildningen och inte från kandidatutbildningen. Stämmer detta?

Ja, om du har en examen på avancerad nivå så räcker det att du skickar in magister- eller masterexamen. Har du en utländsk examen där nivåerna skiljer sig åt från nivåerna fastställda inom Bolognasamarbetet så bör du även skicka in din kandidatexamen.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga, vem kan jag kontakta?

Finns det några stipendier?

Se KI:s information om stipendier och finansiering. Vid frågor ska du vända dig till lokala HR på institutionen.

Jag har redan en doktorsexamen och behöver vägledning för min vidare karriär, ska jag kontakta er?

Nej, det är bättre om du kontaktar KI Karriärservice för postdocs och forskare.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om behörighet till forskarnivå på KI; vem kan jag kontakta?

Har du frågor om det grundläggande eller det särskilda behörighetskravet till KI så hänvisar vi till följande mejladress: doctoraleligibility@ki.se

 

VR
Innehållsgranskare:
Sabina Sandén
2024-05-20