Kursplan för

Delaktighet och miljö, 7,5 hp

Participation and Environment, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT18 , HT19 , VT20 , HT21
Kurskod
1AR035
Kursens benämning
Delaktighet och miljö
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-04-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Minst 60 högskolepoäng. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska A/Engelska 5 med lägst betyget Godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap och förståelse om relationer mellan miljö och delaktighet. Särskilt fokus läggs vid miljöfaktorer kopplade till teknik och till samhällets strukturer, lagar och organisation av service, i relation till funktionsnedsättning ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Studenten ska vid avslutad kurs kunna

  • redogöra för teorier och begrepp av relevans för att förstå och analysera relationer mellan miljö och delaktighet
  • analysera och reflektera över relationen mellan miljö och delaktighet
  • tillämpa relevant kunskap om lagstiftning och organisation av service som inverkar på delaktighet för personer med funktionsnedsättningar lokalt och globalt
  • analysera och reflektera över vilka konsekvenser lagstiftning och organisation av service har på delaktighet för personer med funktionsnedsättningar
  • kommunicera effektivt och ändamålsenligt på engelska

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Miljö och delaktighet - Teorier och begrepp, 4.0 hp

Betygsskala: GU

I detta moment introduceras teorier och begrepp av relevans för att förstå relationen mellan miljö och delaktighet kopplat till funktionsnedsättning. Begrepp som ingår: tillgänglighet, användbarhet, universell design, social konstruktion av funktionshinder, självständighet, autonomi, delaktighet, empowerment. Teorier/modeller som ingår: Den sociala modellen för funktionshinder, aktivitetsvetenskapliga modeller med fokus på interaktionen människa - miljö, ICF.

Delaktighet i vardagslivet, 3.5 hp

Betygsskala: GU

I detta moment reflekterar den studerande kring hur lagstiftning och organisation av service  inverkan på delaktighet i vardagslivet för personer med funktionsnedsättningar loklt och globalt.

Internationell lagstiftning: FNs deklaration och mänskliga rättigheter, WHOs policy om global hälsa. Nationell lagstiftning och lokal organisation av service i olika delar av världen.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarium, grupparbeten och studiebesök.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 - Miljö och delaktighet - teorier och begrepp examineras med en kombinerad muntlig och skriftlig individuell examination samt deltagande vid seminarium.
Moment 2 - Delaktighet i vardagslivet examineras med muntlig presentation av ett grupparbete samt aktivt deltagande i examinationsseminarium.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Shakespeare, Tom Disability rights and wrongs revisited
Barnes, Colin; Mercer, G. Exploring disability : a sociological introduction.
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Willard & Spackman's occupational therapy Willard and Spackman's occupational therapy Schell, Barbara A. Boyt.; Gillen, Glen; Scaffa, Marjorie E. Willard, Helen S.; Spackman, Clare S.
United Nations. The universal declaration of human rights.
Hemminsson, Helena; Jonsson, Hans An Occupational Perspective on the Concept of Participation in the International Classification of Functioning, Disability and Health —Some Critical Remarks
Participation in health and welfare services : professional concepts and lived experience Eide, Arne H.; Josephsson, Staffan; Vik, Kjersti
Även senare upplagor kan användas.

Referenslitteratur

Hurst, R The international disability rights movement and the ICF
Using environments to enable occupational performance Letts, Lori; Rigby, Patty; Stewart, Debra
Gender and disability research in the Nordic countries Kristiansen, Kristjana; Rannveig Traustadóttir
Även senare upplagor kan användas.