Kursplan för

Vetenskaplig design och metod, 7,5 hp

Scientific Design and Method, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , VT23 , HT23
Kurskod
1AR037
Kursens benämning
Vetenskaplig design och metod
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-05-11
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Samtliga kurser termin 1 - termin 3 (90 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kursen Arbetsterapi 2 - Aktivitet och åtgärder i termin 4 ska vara godkända.

Mål

Lärandemål
Studenten ska vid avslutad kurs kunna

 • genomföra en begränsad datainsamling och dataanalys i enlighet med vetenskapliga metoder (Moment 1)
 • tillämpa kunskaper om forskningsprocessen i utarbetande av en arbetsplan för ett examensarbete inom huvudområdet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap med formulerande av forskningsfrågor, design och metod, genomförande av strukturerad litteratursökning samt reflektion över metodval (Moment 2)
 • följa etiska riktlinjer i enlighet med Helsingforsdeklarationen och KI:s krav i planen (Moment 2)
 • visa förmåga att självständigt redogöra för och diskutera arbetsplanens utformande (Moment 2)
 • visa förmåga att diskutera kunskapens roll i samhället (Moment 2)

Innehåll

I denna kurs ska den studerande planera och genomföra en arbetsplan inför examensarbetet i huvudområdet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap i termin 6. Den studerande följer de första stegen i en forskningsprocess genom att formulera forskningsfrågor samt att använda metoder för datainsamling och analys inom kvalitativ och kvantitativ design. Det ingår också att kritiskt reflektera över och granska forskningslitteratur gällande vetenskaplig kvalitet. Efter avslutad kurs ska den studerande ha tillägnat sig fördjupad kunskap i vetenskaplig design och metod för att självständigt kunna planera och genomföra ett forskningsinriktat examensarbete om 15 högskolepoäng i huvudområdet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap.

Kursen består av 2 moment

Metoder för datainsamling och databearbetning, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Innehåll:

 • Kvalitativ metod för datainsamling intervju, observation, litteraturstudier
 • Kvalitativ innehållsanalys, kategorisering, tematisering
 • Kvantitativ metod för datainsamling: mätmetoder
 • Parametrisk och icke-parametrisk statistik
 • Introduktion till enkätkonstruktion

Detta moment, med ovanstående metoder för datainsamling och databearbetning, är en förberedelse för att kunna genomföra ett examensarbete i termin 6.

Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete, 3.5 hp

Betygsskala: GU
 • Innehåll:Forskningsfrågor
 • Vetenskaplig design
 • Forskningsprocessen
 • Datasökning av litteratur

I detta moment ska de studerande skriva en arbetsplan som underlag för examensarbetet i termin 6. Arbetsplanen, som skrivs utifrån en bestämd struktur, ska vara riktad mot huvudområdet arbetsterapi/aktivitetsvetenskap och i tillämpliga fall vara grundad utifrån den forskning som bedrivs på Sektionen för arbetsterapi.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, färdighetsträning, arbete i studiegrupper, handledning, bearbetning av litteratur och seminarier. Se även arbetsterapeutprogrammets pedagogiska plattform på programwebben.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

Moment 1 - Metoder för datainsamling och databearbetning examineras genom:

 • Analys av kvalitativa data som presenteras i form av en skriftlig rapport (i grupp), samt muntlig presentation av gruppens arbete och aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om analysarbetet.
 • Bearbetning och analys av kvantitativa data som presenteras i form av en skriftlig rapport (i grupp), samt kamratgranskning och aktivt deltagande vid seminarium för reflektion och diskussion om analysarbetet.

Moment 2 - Arbetsplan för ett forskningsinriktat examensarbete
I moment 2 tillämpas formativ bedömning. Arbetsplanen presenteras muntligt och diskuteras vid ett seminarium. Arbetsplanen lämnas efter revideringar in för bedömning.Revidering av underkänd arbetsplan bestäms tillsammans med examinator.

Vid  seminarierna ska samtliga studenter i kursen aktivt reflektera och delta i diskussionerna.

För betyget G på hela kursen (7,5 hp) krävs att samtliga betygsgrundande seminarium har genomförts samt att betygsgraden godkänd har uppnåtts inom samtliga delmoment.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe
Kristensson, Jimmie Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica
Även senare upplagor kan användas.

Referenslitteratur

Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion
Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Även senare upplagor kan användas.