Kursplan för

Organisation och ledarskap, 4,5 hp

Organisation and Management, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT20 , HT21
Kurskod
1AR038
Kursens benämning
Organisation och ledarskap
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Samtliga kurser från termin 1 t.o.m. termin 4 (120 hp) ska vara godkända.

Mål

Övergripande mål
Att uppnå en breddad förståelse för yrkesrollen, och arbetsterapeutens roll som ledare samt ha grundläggande teoretisk kunskap om ledarskap, organisationsformer och verksamhetsutveckling. I kursen reflekteras också kring kunskap om den egna professionella utvecklingen, liksom om redskap för hållbar utveckling och praktiskt entreprenörskap.

Lärandemål
Moment 1 Arbetsterapi, ledarskap och kommunikation
Målet är att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • skapa och framföra en evidensbaserad presentation av arbetsterapi i undervisning

Moment 2 Organisation, ledarskap och verksamhetsutveckling
Målet är att studenten vid avslutad kurs ska ha grundläggande kunskap i att:

  • relatera ledarskapsteorier och organisationsförståelse till förbättringsbehov i olika verksamheter
  • analysera organisationers verksamhetsstruktur och identifiera fundamentala skillnader i dess grundförutsättningar
  • identifiera lagar och förordningar som styrfaktorer för ledarskap  för säkerställande av utveckling ur ett hållbarhets- och mångfaldsperspektiv
  • tillämpa organisationsförståelse, handledar-/ledarskapsteorier samt praktiskt entreprenörskap vid utarbetande av en hypotetiskt lösning på en situation i en organisation i behov av förändring

Moment 3 Professionell utveckling - reflektion utifrån tidigare studier
Målet är att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • identifiera sin egen utveckling med särskilt fokus på arbetsterapeutens ledarskap och teamsamarbetsförmåga
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom professionen och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

Kursen avser att möjliggöra en fördjupning av tidigare inhämtade kunskaper avseende pedagogik, handledning och ledarstilar samt mångfaldsfrågor i organisationer samt bidra med kunskap om organisationsformer och styrdokument avseende arbetstagare/arbetsgivare.

Kursen är indelad i 3 moment:

Arbetsterapi, ledarskap och kommunikation, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Praktiska strategier för muntliga presentationer inom det arbetsterapeutiska verksamhetsområdet.

Organisation, ledarskap och verksamhetsutveckling, 2.5 hp

Betygsskala: GU

Teorier och modeller för ledarskap med tonvikt på ledarstilar i olika organisationer i relation till arbetsterapeutens kompetens.

Lagar och förordningar som styr verksamheten, både med tanke på den enskilde arbetstagaren och på ledaren/arbetsgivaren samt avseende genusfrågor och etnicitet.

Handledningsmetodik fokuserad på handledning som pedagogiskt verktyg.

Utvecklings- och förändringsarbete inom organisationer som svarar mot krav på hållbar utveckling. 

Professionell utveckling - reflektion från tidigare studier, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Kunskap inom förändringskompetens och den egna professionella utvecklingen med fokus på studentens förmåga till att stödja personers aktörskap och självbestämmande samt som teammedlem.

 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är aktivt kunskapssökande, enskilt arbete, föreläsningar, workshops, arbete i studiegrupper samt seminarier.

Alla examinationer, seminarier och workshops är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen omfattar tre examinationer:

  • en individuell retorikuppgift
  • en gruppuppgift som redovisas både muntligt och skriftligt
  • en skriftlig uppgift där formulering av egen reflektion runt professionell utveckling, samt strukturerad återkoppling på annans reflektion utgör betygsgrund

För att bli godkänd på kursen erfordras betyget Godkänd på samtliga examinationer. ​De i kursen ingående examinationerna sker efter fastställda bedömningskriterier.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om momentet eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursrapport med analys av resultat från kursutvärderingen läggs ut på kurswebben efter genomförd kursutvärdering.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Mossboda, Britt-Mari; Peterson, Mikael; Rönnholm, Inga Att vara chef och ledare : dina verktyg för praktiskt ledarskap Ardbo, Caroline
Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Lennéer-Axelson, Barbro; Thylefors, Ingela Arbetsgruppens psykologi
Axelsson, Runo Hälso- och sjukvårdsadministration i organisationsteoretisk belysning
Dilschmann, Angelika Omtanke och struktur : om ledarskap och medarbetarnas hälsa
Även senare upplagor kan användas.

Fördjupningslitteratur

Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E. Nya perspektiv på organisation och ledarskap Holmqvist, Anna
Dahlbom-Hall, Barbro Leda kvinnor chefa män
Dahlbom-Hall, Barbro Lära män leda kvinnor - till framgång : [-eller lära män leda grabbar till jämställdhet]
FSA Den professionella arbetsterapeuten
Ledarskap i teamorganiserad verksamhet : en antologi Ellström, Per-Erik; Kock, Henrik
Tveiten, Sidsel; Amstrand, Birgitta Yrkesmässig handledning - mer än ord
Wilhelmson, Lena; Döös, Marianne Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet
Dahlbom-Hall, Barbro Lära kvinnor leda kvinnor
Hane, Monica; Wennberg, Bengt-Åke Starkare arbetsterapi - bättre primärvård : tre berättelser om relevant kunskapsutveckling och kunskapsspridning för arbetsterapeuter i dagens och framtidens primärvård
Mogensen, Ester; Thorell-Ekstrand, Ingrid; Löfmark, Anna Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning
Maltén, Arne Det pedagogiska ledarskapet
Även senare upplagor kan användas.