Kursplan för

Examensarbete i audiologi, 15 hp

Degree project in audiology, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT17 , VT18 , VT19 , VT20
Kurskod
1AU021
Kursens benämning
Examensarbete i audiologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2010-05-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat samtliga kurser på termin 1 - 4 samt Vetenskap 3 och 4.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ett område av audiologi, samt praktisk och teoretisk förståelse för forskningsprocessen. Studenten ska vidare kunna relatera till vetenskapligt arbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
  • beskriva ett vetenskapligt projekts upplägg
  • söka, kritiskt granska, jämföra, analysera och skriftligt sammanfatta vetenskaplig litteratur inom audiologi eller närliggande områden av relevans för audiologi
  • genomföra en självständig vetenskaplig undersökning i form av forskningsprojekt under handledning, inklusive val av experimentell design och datainsamlingsmetoder
  • analysera insamlade data med passande grundläggande kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • författa och försvara en egen vetenskaplig rapport
  • uppvisa kritiskt och självkritiskt förhållningsätt i förhållande till egna och andras vetenskapliga texter
  • uppvisa självkritiskt förhållningsätt genom att förstå och sakligt bemöta andras granskning av en egen vetenskaplig text
  • integrera fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i forskning och utveckling inom kunskapsområdet audiologi

Innehåll

Kursen är en fortsättning på Vetenskap 4 i vilken studenten skrivit en projektplan för ett examensarbete. Kursen inleds med en slutdiskussion om projektplanen och en introduktion i att skriva examensarbete. Huvuddelen av kursen består i ett självständigt projektarbete under handledning. Slutet av kursen ägnas åt kritisk granskning, revidering av arbetet och förberedelser inför examinationen, som avslutar kursen. I kursen ingår också att på ett förståeligt och sakligt sätt kunna opponera på någon annans examensarbete samt att själv kunna ta emot, förstå och sakligt bemöta opponering på det egna examensarbetet.

Arbetsformer

Huvuddelen av kursen ägnas åt själva genomförandet av examensarbetet. I detta ingår handledningstillfällen med utsedd handledare. Kursen innehåller också föreläsningar om att skriva examensarbete och kollegial granskning. Vidare innehåller kursen seminarier med tillfällen till diskussion om framsteg, motgångar, uppföljning av skrivprocessen, statistiska metoder, handledarrollen med mera. Även möjligheter till individuella diskussioner med kursansvarig kommer att finnas. Kursen avslutas med muntligt försvar av det skriftliga arbetet vid ett examinationsseminarium.

Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker genom
Skriftlig inlämning av examensarbete.
Muntligt försvar av examensarbetet.
Opponering på annan students examensarbete.

För godkänd kurs krävs också uppfylld närvaro på obligatoriska delar.

För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie examinationstillfället erbjuds förnyad examination vid ett senare tillfälle enligt överenskommelse med handledare och examinator.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på Pingpong vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig utvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Under rekommenderad litteratur finns förslag på böcker om vetenskapliga metoder och uppsatsskrivande.

Bell, Judith; Waters, Stephen Introduktion till forskningsmetodik
Hansson, Sven Ove Vetenskap och ovetenskap : om kunskapens hantverk och fuskverk
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Holme, Idar Magne; Solvang, Bernt Krohn; Nilsson, Björn Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Brace, Nicola; Kemp, Richard; Snelgar, Rosemary SPSS for psychologists and everybody else
Gastel, Barbara How to Write and Publish a Scientific Paper
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Orlikoff, Robert F.; Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan Evaluating research in communication disorders
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Trost, Jan Att vara opponent
Information om att värdera information:
Hämtad 2016-09-28
https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information

Vetenskapliga artiklar och böcker som tillhör ämnesområdet för uppsatsen.