Kursplan för

Professionell utveckling 2, 1,5 hp

Professional development 2, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18 , HT19 , HT20 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU031
Kursens benämning
Professionell utveckling 2
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2011-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från audionomprogrammets termin 1-2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.

Mål

Hela strimman Professionell utveckling omfattar 6 hp varav den här kursen omfattar 1,5 hp. Det övergripande målet med strimman är att genom olika läraktiviteter utvecklar studenten ett etiskt och professionellt förhållningssätt både som person och i sin framtida yrkesroll.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska  studenten kunna: 

 • reflektera över och ge förslag på professionellt bemötande, tydlig kommunikation samt hur mätresultat kommuniceras och tas emot av patienter och deras anhöriga
 • reflektera över sin framtida yrkesidentitet och utveckling för att stärka sin professionella roll i yrket och i samspelet med kollegor
 • reflektera över etiska dilemman inom forskning och vård
 • utföra vuxen-HLR enligt aktuella riktlinjer från Svenska HLR-rådet.

Innehåll

Kursens innehåll speglar i huvudsak generiska kompetenser så som etik och professionellt förhållningssätt samt en genomgång om
hjärt-lungräddning (HLR-vuxen).

 

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

 • seminarier
 • föreläsningar
 • övningar. 

Kursens material presenteras på kursens lärplattform.  På denna lärplattform samlar studenten också sina inlämningsuppgifter, reflektioner och annat material till en s.k. portfolio, som följer med studenten genom alla kurser som ingår i strimman. De olika kurserna i strimman ges inte under någon specifik vecka under terminerna, utan kursmomenten är antigen integrerade i andra kurser eller ges på distans via lärplattformen parallellt med andra kurser.

Examination

Examination sker genom

 • skriftlig inlämningsuppgift
 • övning
 • seminarier
 • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag.

.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Kurslitteratur anges i lärplattformen för kursen.