Kursplan för

Professionell utveckling 3, 1,5 hp

Professional Development 3, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT13 , VT14 , VT15 , VT16 , VT18 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
1AU037
Kursens benämning
Professionell utveckling 3
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 4
Datum för fastställande
2011-12-21
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 45 hp från Audionomprogrammets termin 1 och 2, varav godkänt betyg i moment 1 och 2 från kursen Klinisk audiologi 1.

Mål

Hela strimman Professionell utveckling omfattar 6 hp, varav den här kursen omfattar 1,5 hp. Det övergripande målet med strimman är att ge den studerande kunskaper och verktyg för att kunna utveckla ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att utvecklas både som person och i sin yrkesroll.


Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • reflektera över begreppen lika villkor, genus, kön, mångfald och jämställdhet utifrån ett undervisande och hörselvårdande perspektiv med fokus på egna och andras normer och värderingar
  • reflektera över begreppet hållbar utveckling, utifrån perspektiv som kan inbegripa faktorer som hälsa, hållbar konsumtion och produktion, ekonomisk utveckling, social sammanhållning, miljö och klimat samt globalisering
  • reflektera över olika etiska dilemman i vården och hur dessa kan lösas med ett professionellt förhållningssätt.
  • reflektera över behovet av tolkanvändning i den kliniska kontexten.

Innehåll

Kursens material presenteras på lärplattformen för Professionell utveckling 3 där de olika läraktiviteterna presenteras. På lärplattformen samlar studenten också sina inlämningsuppgifter, reflektioner och annat material till en s.k. portfolio som följer med genom alla kurserna i strimman. De olika kurserna i strimman ges inte under någon specifik vecka under terminerna, utan olika moment är antingen integrerade i andra kurser eller sker på distans via lärplattformen parallellt med andra kurser.

Arbetsformer

Seminarier, övningar, skriftliga uppgifter och självstudier ingår i kursen. Seminarier och övningar är obligatoriska.

Kursens material presenteras på kursens lärplattform. På denna lärplattform samlar studenten också sina inlämningsuppgifter, reflektioner och annat material till en s.k. portfolio, som följer med studenten genom alla kurser som ingår i strimman. De olika kurserna i strimman ges inte under någon specifik vecka under terminerna, utan kursmomenten är antingen integrerade i andra kurser eller ges på distans via lärplattformen parallellt med andra kurser.

Examination


Examination sker genom

  • seminarier
  • skriftliga uppgifter
  • närvaro vid obligatoriska utbildningdinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.


Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns tillgängligt på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur anges i lärplattformen för kursen.