Kursplan för

Barnaudiologi, 7,5 hp

Pediatric Audiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU061
Kursens benämning
Barnaudiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från Audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt i kurserna Klinisk audiologi 1-3.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande skall vara förtrogen med barns utveckling, barnaudiologiska mätmetoder samt hörselhabiliterande insatser. Vidare skall studenten förvärva kunskaper om de riskfaktorer som leder till hörselutredning samt de felkällor och etiska ställningstaganden som rör hörseldiagnostik och habilitering på barn. Kursen utgör grund för kommande kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • identifiera och beskriva riskfaktorer som kan leda till hörselnedsättning hos barn
  • föreslå testbatteri av barnaudiometriska mätningar vid diagnostiska åtgärder samt ge förslag på habiliterande åtgärder
  • översiktligt beskriva normalhörande och hörselskadade barns språk- och talutveckling
  • känna till några vanliga syndrom där hörselnedsättning är ett av symptomen
  • beskriva hur barns utveckling kan påverkas av ett hörselrelaterat syndrom
  • beskriva och reflektera kring hörseldiagnostiserande samt habiliterande åtgärder på barn.

Innehåll

Denna kurs bygger vidare på redan erhållna kunskaper inom klinisk audiologi  och fokuserar på diagnostik och habilitering i relation till barns utveckling. Det ger en introduktion till de riskfaktorer såsom syndrom, prematuritet och hereditet, som leder till hörselutredning. Undervisningen innefattar diagnostiska metoder på barn, inkluderande hörselscreening; dessutom innefattas felkällor och mätnoggrannhet i samband med mätsituationen. Undervisningen omfattar även hörselhabilitering i team och vikten av familjeintervention betonas. Etiska frågeställningar kring att samtala med barn och föräldrar om hörselskador hos barn diskuteras.

Arbetsformer

Föreläsningaroch seminarier. Studiebesök och praktiska moment kan förekomma.

Seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Barndiagnostik och habilitering, 7,5 hp
Individuell hemtentamen
Muntligt seminarium

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Northern, Jerry L.; Downs, Marion P.; Hayes, Deborah Hearing in children
Dillon, Harvey Hearing aids
Gyllenram, Ann-Charlotte; Jönsson, Radi Grattis du har blivit förälder! : barn med hörselnedsättning : en handbok i modern familjeintervention
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.