Kursplan för

Barnaudiologi, 7,5 hp

Pediatric Audiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1AU061
Kursens benämning
Barnaudiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att studenten klarat minst 105 hp från audionomprogrammets termin 1-4. Dessutom krävs godkänt i kurserna Klinisk audiologi 1-3.

Mål

Kursens övergripande mål är att den studerande skall vara förtrogen med barns utveckling, barnaudiologiska mätmetoder samt hörselhabiliterande insatser. Vidare skall studenten förvärva kunskaper om de riskfaktorer som leder till hörselutredning samt de felkällor och etiska ställningstaganden som rör hörseldiagnostik och habilitering på barn. Kursen utgör grund för kommande kurs i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs skall  studenten kunna

  • identifiera och beskriva riskfaktorer som kan leda till hörselnedsättning hos barn
  • översiktligt beskriva normalhörande och hörselskadade barns språk- och talutveckling
  • känna till några vanliga syndrom där hörselnedsättning är ett av symptomen
  • beskriva hur barns utveckling kan påverkas av ett hörselrelaterat syndrom
  • föreslå testbatteri av barnaudiometriska mätningar vid diagnostiska åtgärder samt ge förslag på habiliterande åtgärder och utvärdering av intervention.

Innehåll

Denna kurs bygger vidare på redan erhållna kunskaper inom klinisk audiologi och fokuserar på diagnostik och habilitering i relation till barns utveckling. Det ger en introduktion till de riskfaktorer såsom syndrom, prematuritet och hereditet, som leder till hörselutredning. Undervisningen innefattar diagnostiska metoder på barn, inkluderande hörselscreening; dessutom innefattas felkällor och mätnoggrannhet i samband med mätsituationen. Undervisningen omfattar även hörselhabilitering i team och vikten av familjeintervention betonas. Etiska frågeställningar kring att samtala med barn och föräldrar om hörselskador hos barn diskuteras.

Arbetsformer

Arbetsformer som förekommer är

  • föreläsningar
  • seminarier.

Studiebesök och praktiska moment kan förekomma.

Examination

Examination sker genom

  • inlämningsuppgifter
  • seminarier
  • närvaro vid obligatoriskt utbildningsinslag

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten har anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan genomföra andra delar av kursen, en avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom skriftlig kursvärdering i slutet av kursen, dels genom muntlig kursutvärdering minst en gång i anslutning till kursen.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Northern, Jerry L.; Downs, Marion P.; Hayes, Deborah Hearing in children
Dillon, Harvey Hearing aids
Gyllenram, Ann-Charlotte; Jönsson, Radi Grattis du har blivit förälder! : barn med hörselnedsättning : en handbok i modern familjeintervention
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.