Kursplan för

Vetenskap 4 - projektplan, 1,5 hp

Scientific Methods 4 - Project Plan, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU067
Kursens benämning
Vetenskap 4 - projektplan
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från alla kurser på termin 1 - 4 samt Vetenskap 3.

Mål

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma, vilken omfattar totalt 15 hp och löper genom hela audionomprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge den studerande kunskaper i forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt. Moment som innehåller vetenskaplig metodik finns också integrerat i andra kurser inom programmet. Det specifika med denna kurs, Vetenskap 4, är att formulera och presentera en projektplan för ett examensarbete.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 

  • identifiera och formulera problem i ett forskningsprojekt och förankra dessa i det vetenskapliga sammanhang där projektet finns
  • utforma och skriva en projektplan inom huvudområdet audiologi eller närliggande områden relevanta för audiologi

Innehåll

Kursen bygger vidare på föregående kurser i audionomprogrammets vetenskapsstrimma och utgör grunden för examensarbetet

Arbetsformer

Seminarium om forskningsprocessen och hur man skriver en projektplan. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker genom skriftlig inlämning av projektplan för ett vetenskapligt arbete samt muntlig redovisning av denna.

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på Pingpong vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig utvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Nedanstående rekommenderad litteratur kan bytas mot andra liknande resurser. Litteratur ska anpassas till vald forskningsmetod.

Backman, Jarl Rapporter och uppsatser
Bell, Judith; Waters, Stephen Introduktion till forskningsmetodik
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Orlikoff, Robert F.; Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan Evaluating research in communication disorders
Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Dessutom:
Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma.
Läs om forskningsetik på http://www.codex.vr.se/