Kursplan för

Vetenskap 4 - projektplan, 1,5 hp

Scientific Methods 4 - Project Plan, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT23 , VT24
Kurskod
1AU067
Kursens benämning
Vetenskap 4 - projektplan
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från alla kurser på Audionomprogrammets termin 1-4 samt kursen Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign.

Mål

Kursen ingår i en vetenskaplig strimma, som omfattar totalt 15 hp och löper genom hela Audionomprogrammet. Det övergripande målet med den vetenskapliga strimman är att ge den studerande kunskaper i forskningsmetodik och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt. Målet med denna kurs, Vetenskap 4 - projektplan, är att formulera och presentera en projektplan för ett examensarbete.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • identifiera och formulera frågeställningar och förankra dem i ett vetenskapligt sammanhang relevant för audiologi 
  • utforma en projektplan för ett examensarbete på grundnivå inom huvudområdet audiologi eller något närliggande område relevant för audiologi.

Innehåll

Studenten ska skapa en projektplan för ett examensarbete på grundnivå i audiologi.

Arbetsformer

Seminarier..

Examination

Examination sker genom

  • muntlig redovisning
  • närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov/inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Vid frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och hur en student kan ta igen missat obligatoriskt utbildningsinslag. Frånvaro från obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan genomföra andra delar av kursen, avslutande examination eller ta igen utbildningsinslaget förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Bedömningskriterier för examination, specifika instruktioner för vissa arbetsuppgifter samt schema med specificering av obligatoriska moment och lista över ansvariga lärare finns på aktuell lärplattform vid kursstart.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig utvärdering i slutet av kursen, dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Studenten kan behöva, i större eller mindre utsträckning, det mesta av den kurslitteratur studenten haft under Audionomprogrammet. Nedanstående rekommenderad litteratur kan bytas mot andra liknande resurser. Litteratur ska anpassas till vald forskningsmetod.

Backman, Jarl Rapporter och uppsatser
Bell, Judith; Waters, Stephen Introduktion till forskningsmetodik
Bland, Martin An introduction to medical statistics
CODEX
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Helgesson, Gert Forskningsetik för medicinare och naturvetare
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Nordenström, Jörgen; Edgren, Gustaf Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Orlikoff, Robert F.; Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan Evaluating research in communication disorders
Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i Socialtjänsten. En handbok.