Kursplan för

Audiologiska systemet, 6 hp

The Auditory System, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
1AU073
Kursens benämning
Audiologiska systemet
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2020-03-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta fördjupade kunskaper om hörsel- och balanssystemets anatomi och fysiologi samt embryologi och utveckling. Dessa kunskaper ligger till grund för kurser som Audiologisk patologi samt Klinisk audiologi 1, 2 och 3. Kursen bygger vidare på kursen Nervsystemets struktur och funktion.

Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • beskriva och förklara hörsel- och balanssystemets embryologi och utveckling samt anatomi och fysiologi
  • beskriva och förklara det perifera och det centrala hörselsystemets organisation och funktion
  • förklara audiogrammets uppbyggnad och innehåll
  • utföra otoskopi under handledning.

Innehåll

Hörsel- och balanssystemets fysiologi gås igenom såväl perifert som centralt. Hörselfysiologin fokuserar på en djupare förståelse för hur hörselsystemet är uppbyggt och hur det fungerar normalt samt hur ljudet omvandlas till nervsignaler. Även hörselsystemets embryologi och utveckling gås igenom.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, och seminarier.

Seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment ansvarar studenten själv för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examinator bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Seminarier
Skriftlig tentamen

För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska delar. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Vid varje kursomgång ges ett ordinarie examinationstillfälle och två omtentamenstillfällen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Komplettering av skriftlig inlämningsuppgift räknas som ett examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärdering genomförs dels genom en skriftlig kursvärdering i slutet av kursen och dels genom muntligt kursforum minst en gång i anslutning till kursen där studenterna kan framföra sina åsikter.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Fuchs, Jennifer C. Development and Integration of the Ear Tucker, Abigail S. 115 (2015) s. 213–232

Gelfand, Stanley A. Essentials of audiology
Herdman, Susan; Clendaniel, Richard A. Vestibular rehabilitation
Metodbok i praktisk hörselmätning Almqvist, Bengt
Vetenskapliga artiklar och annat relevant material kan tillkomma.

Rekommenderad litteratur

Musiek, Frank E.; Baran, Jane A. The auditory system : anatomy, physiology, and clinical correlates
Clark, William W; Ohlemiller, Kevin K Anatomy and Physiology of Hearing for Audiologists
Pickles, James O. An introduction to the physiology of hearing
Gelfand, Stanley A. Hearing [Elektronisk resurs] : an introduction to psychological and physiological acoustics \
Musiek, Frank E. Disorders of the Auditory System [Elektronisk resurs]
The human auditory system : fundamental organization and clinical disorders Celesia, Gastone G.; Hickok, Gregory