Kursplan för

Tema undersökning - Fysioterapi 1, 9 hp

Theme Examination - Physiotherapy 1, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT17 , VT18 , HT18 , HT20 , HT22 , VT23
Kurskod
1FY017
Kursens benämning
Tema undersökning - Fysioterapi 1
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-05-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska inhämta teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i undersökningsmetodik och rörelseanalys ur ett fysioterapeutiskt perspektiv och stimulera till att utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Lärandemål
Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • identifiera rörelseorganens anatomi och beskriva dess funktion med adekvat terminologi
 • observera och analysera kroppshållning och rörelsemönster i relation till funktion och aktiviteter (såsom gång)
 • diskutera grundläggande vetenskapsteori kopplat till olika forskningsansatser inom fysioterapi
 • diskutera vetenskapliga artiklars innehåll utifrån IMRAD
 • tillämpa anatomiska kunskaper och genomföra undersökningar av rörelse och funktion utifrån fysioterapiprocessen
 • utföra fysioterapeutisk undersökning med ett ergonomiskt arbetssätt
 • reflektera kring egen kroppsmedvetenhet och självkännedom ur ett fysioterapeutiskt perspektiv
 • reflektera över arbetssätt för fysioterapeuter verksamma inom öppenvård
 • visa ett professionellt bemötande samt följa god hygien i undersökningssituationer i pedagogisk och klinisk kontext

Innehåll

Denna kurs i fysioterapi omfattar 9 hp med huvudsakligt fokus på undersökning av funktion och struktur gällande nerv, led och muskel. Kursen innehåller fyra avsnitt; kvalitativ rörelseanalys och gång, undersökning av ben och bål, undersökning av arm och halsrygg, samt kroppsmedvetenhet. I kursen ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL), med två fältstudiedagar inom öppenvård:

 • palpation, analys och undersökning; integrering av anatomi (tillämpad anatomi) och fysioterapi utifrån fysioterapiprocessen
 • observation och analys av människans rörelse med fokus på hållning och gång
 • grundläggande vetenskapsteori
 • övning i att läsa samt redogöra för innehåll, utifrån IMRAD, i vetenskapliga artiklar med relevans för fysioterapi 
 • färdighetsträning vid palpation och undersökningsmoment
 • reflektion av undersökningsfynd hos främst friska personer
 • träning i att ge och ta emot återkoppling i samband med undersökningsmoment
 • träning i och reflektion över egen kroppsmedvetenhet och självkännedom
 • fältstudier (VIL/VFU) inom öppenvård
 • diskussion kring vad ett professionellt förhållningssätt innebär i lärandemiljö och klinisk kontext

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är metodikundervisning (både fysiskt på campus och digitalt för självstudier), föreläsningar (både fysiskt på campus och inspelade), seminarier, kamratbedömning och feedback, grupparbeten och verksamhetsintegrerat lärande (VIL/VFU) i form av fältstudier. Utöver detta förväntas studenten tillägna sig kunskap genom att utnyttja resurs- och egna träningstillfällen samt genom teoretiska och praktiska grupp- och självstudier. Obligatoriska moment som inte examineras förekommer.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Muntlig examination där integrerade kunskaper och färdigheter i kursen examineras.

Obligatoriska utbildninginslag är:

 • närvaro vid fältstudier
 • närvaro och aktivt deltagande vid duggor och seminarier
 • skriftliga reflektionsuppgifterFör behörighet att tentera ska studenten ha deltagit aktivt och bedömts som godkänd vid kursens samtliga duggor.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Everett, Tony; Kell, Clare. Human movement : an introductory text.
Magee, David J. Orthopedic physical assessment
Lundvik Gyllensten, Amanda; Skoglund, Kent; Wulf, Inger Basal Kroppskännedom - Den levda kroppen