Kursplan för

Tema intervention - Psykologi, 7,5 hp

Theme Intervention - Psychology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT16 , HT16 , HT17 , VT18 , HT18 , HT22 , VT23
Kurskod
1FY024
Kursens benämning
Tema intervention - Psykologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2015-11-02
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Kursens syfte är att studenterna ska inhämta grundläggande teoretiska kunskaper inom psykologi som är relevanta för och kan tillämpas utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv. Kursen syftar även till att studenterna ska tillägna sig praktiska samtalsfärdigheter.

Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom minne, perception, emotion och hälsopsykologi
 • använda beteendevetenskaplioga modeller och begrepp för att identifiera svårigheter  i samband med en fysioterapeutisk intervention
 • förklara teorier kring inlärning och beteendeförändring samt tillämpa dessa i planering och genomförande  av ett eget beteendeförändringsarbete
 • känna till vanligt förekommande psykiatriska diagnoser och redogöra för situationer när fysioterapeuten bör hänvisa  patienter för vidarebedömning
 • resonera kring anpassning av bemötande i relation till faktorer som ålder, kön, etnicitet och funktionsvariation utifrån fysioterapeutens arbete 
 • beskriva och tillämpa grundläggande tekniker/principer för samtalsmetodik genom rollspel
 • reflektera över begreppet hållbar utveckling och identifiera möjligheter och utmaningar i att nå de globala målen för hållbar utveckling i rollen och arbetet som fysioterapeut 

Innehåll

 • centrala områden och begrepp inom psykologins huvudområden som inlärning; minne; emotion; perception; neuropsykologi, hälsopsykologi och psykopatologi
 • teorier och modeller rörande beteendeförändring
 • arbete med egen beteendeförändring
 • grunderna i samtalsmetodik och professionellt bemötande

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar med interaktiva övningar, samtalsövningar/rollspel, seminarier med grupparbete, hemuppgifter, litteraturstudier samt återkoppling på andra studenters uppgifter. Del av undervisningen kommer att ske interaktivt via lärplattform.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • skriftlig rapport 
 • skriftlig tentamen

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • föreläsningar med rollspels- och samtalsövningar

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin, i samband med ordinarie- och resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. 

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
Rydén, Olof; Stenström, Ulf Hälsopsykologi : psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom
Petrovic, Predrag Känslostormar : emotionell instabilitet och hjärnan
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Övriga rekommenderade läromedel

För aktuellt material hänvisas till kurswebben.