Kursplan för

Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård, 15 hp

Theme Healthcare - Inpatient Physiotherapy, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , VT17 , HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , HT20 , HT21 , VT22 , VT23
Kurskod
1FY027
Kursens benämning
Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2016-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För att få börja kursen Tema hälso och sjukvård - Fysioterapi i slutenvård i termin 3, ska alla kurser från termin 1 och 2 vid fysioterapeutprogrammet vara godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen ska stimulera till fortsatt utveckling av yrkesidentitet och professionellt förhållningssätt genom att studenten integrerar grundläggande och nyförvärvade fysioterapeutiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och utvecklar dessa i en klinisk kontext. 

Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • tillämpa  International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) för att beskriva och analysera funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa i en slutenvårdskontext
 • genomföra fysioterapiprocessen samt under handledning anpassa den efter patientens  situation och under handledning dokumentera fysioterapiprocessen i journal 
 • reflektera över hälsofrämjande arbete för patienter inom slutenvården
 • resonera och reflektera utifrån egen erfarenhet kring sitt eget etiska och kulturella förhållningssätt i relation till gällande lagar, förordningar
 • uppvisa professionellt förhållningssätt  i kommunikation med andra relevanta parter inom slutenvården
 • ta ansvar för eget lärande genom att aktivt söka kunskap och reflektera över evidensbaserad praktik
 • använda återkoppling som pedagogiskt verktyg för egen utveckling i reflekterande praktik

Innehåll

Kursen innehåller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) avseende fysioterapi på grundnivå samt fördjupning genom uppgifter kopplat till VFU.

Verksamhetsintegrerat lärande i slutenvård, 9.0 hp

Betygsskala: GU
 • Tillämpade kunskaper i anamnesupptagning.
 • Teoretiska och tillämpade kunskaper i journalskrivning.
 • Tillämpade kunskaper i förflyttningsmetodik.
 • Teoretiska och praktiska kunskaper om undersökning och träning/behandling av patienter med sjukdomar och skador i andnings-och cirkulationsorganen, rörelsesystemet eller nervsystemet och/eller i det pre-och postoperativa förloppet vid olika akuta sjukdomar och skador.
 • Teoretiska kunskaper i de grundläggande etiska principerna och arbete utifrån patientfall.
 • Utföra hjärt- och lungräddning på basnivå.

Fördjupning i fysioterapi, 6.0 hp

Betygsskala: GU
 • Identifiering av ett etiskt dilemma och resonemang utifrån vårdens etiska plattform.
 • Kulturkompetens.
 • Sökning i databaser efter vetenskaplig litteratur.  
 • Uppföljning av författningskunskap.
 • Identifiering av styrkor/svagheter och utvecklingsbehov i relation till utveckling av den egna fysioterapeutiska yrkesrollen.
 • Patientfallsseminarie.
 • Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
 • Professionellt skrivande.

Arbetsformer

Moment 1 består av verksamhetsintegrerat lärande förlagt till Kliniskt Tränings Centrum (KTC) och klinisk verksamhet med stöd av handledare och kliniska lärare. Patientdemonstrationer, metodikträning med och utan patienter, peer-learning, grupparbete, enskilt arbete samt kliniskt/teoretiskt resonemang förekommer.  Studenten ges också utrymme att bedriva egna studier efter den kliniska arbetsdagen. 

Moment 2 är campusförlagt och där förekommer eget arbete, grupparbete, reflektionsuppgifter, critical-friend granskning och återkoppling, seminarier samt undervisning på biblioteket. Obligatoriska moment som inte examineras förekommer.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
 
Moment 1 - Verksamhetsintegrerat lärande i slutenvård, 9 hp

 • praktisk klinisk examination där kunskaper, färdigheter och förhållningssätt examineras
 • löpande bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i det kliniska arbetet med patienter genomförs. 

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • närvaro vid den verksamhetsförlagda utbildningen
 • närvaro vid den kliniskt relaterade undervisningen på KTC
 • genomförande av hjärt- och lungräddningsutbildning

Moment 2 - Fördjupning i fysioterapi, 6 hp

För att uppnå G på hela kursen krävs G på samtliga moment.

 • skriftlig och muntlig examination utifrån patientfallsbeskrivningar.

Obligatoriska utbildningsinslag är:

 • deltagande i seminarier, ett aktivt deltagande förutsätts
 • inlämning av skriftliga uppgifter
 • sökning efter litteratur i vetenskapliga databaser

Om målen för den verksamhetsförlagda utbildningen inte uppnås kompenseras detta vid nästkommande termins ordinarie kliniska kurs. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på en ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antal kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfälle ska ingen handlingsplan upprättas. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline, bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för försening. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter eventuell nedläggning av kursen alternativt ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering och analys genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling Dohrn, Ing-Mari; Jansson, Eva; Börjesson, Mats; Hagströmer, Maria
Lynöe, Niels Medicinska etikens ABZ Juth, Niklas
Lennon, Sheila.; Stokes, Maria. Pocketbook of neurological physiotherapy
Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion Olséni, Lone; Wollmer, Per
Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna Karlsson, Magnus; Karlsson, Jón; Roos, Harald
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ? Stöd för styrning och ledning
Vetenskapliga artiklar, delar ur vetenskapliga rapporter och manualer tillkommer.