Kursplan för

Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet, 7,5 hp

Theme Professional Development - The Physiotherapist in the Profession, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , HT18 , VT19 , HT19
Kurskod
1FY042
Kursens benämning
Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2018-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För tillträde till kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet (7,5 hp) krävs att alla kurser termin 1 - termin 4 (120 hp) är godkända och även Tema hälso- och sjukvård- Fysioterapi i öppenvård i termin 5.

Mål

Syftet med kursen är att studenten får fördjupa sina kunskaper om fysioterapi som yrke ur ett globalt perspektiv och att utveckla sin förståelse för fysioterapeuten i rollen som ledare och utifrån livslångt lärande.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Identifiera och sammanfatta globala hälsoutmaningar ur ett fysioterapeutiskt perspektiv inklusive betydelsen av socioekonomisk ställning och sociala faktorer för hälsa.
 • Diskutera betydelsen av kulturella aspekter för kommunikation och relation mellan patient och terapeut samt känna till strategier för att överbrygga kulturella konflikter i patient-terapeut relationen
 • Jämföra struktur, finansiering och funktion av den svenska hälso- och sjukvården med den i annat land och reflektera implikationer förfysioterapeutens roll och för fysioterapeutisk verksamhet
 • Analysera den egna professionella kompetensen i relation till möjliga och förväntade roller och karriärvägar och i relation till dessa identifiera kunskaps- och utvecklingsbehov
 • Göra en plan för kontinuerlig professionsutveckling baserat på identifierade utvecklingsbehov
 • Urskilja ledarskapets ansvar utmaningar och möjligheter inom olika fysioterapeutiska verksamheter
 • Kommunicera ändamålsenligt på engelska inom verksamhetsområdet

Innehåll

Kursen är indelad i två moment, Ledarskap och lärande  4 hp samt Fysioterapeutiska perspektiv på global hälsa  3,5 hp.

Ledarskap och lärande, 4.0 hp

Betygsskala: GU
 • Karriärvägar och arbetsvillkor i yrkeslivet.
 • Ledarrollen från ett individ till organisationsperspektiv.
 • Entreprenörskap inklusive förbättrings- och påverkansarbete

Fysioterapeutiska perspektiv på global hälsa, 3.5 hp

Betygsskala: GU
 • Hälsoutmaningar i Sverige och andra länder
 • Rehabilitering ur ett globalt perspektiv
 • Hälso- och sjukvårdssystem i Sverige och andra länder

Arbetsformer

Undervisningen är uppbyggd utifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där uppgifterna ger möjlighet för studenterna att ta eget ansvar individuellt samt i grupp. Del av undervisningen sker på distans via lärplattform. I momentet Fysioterapeutiska perspektiv på global hälsa sker all undervisning och examination på engelska.

Obligatoriska utbildningsinslag

 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Kamratgranskning av portfolio

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

Moment 1: Ledarskap och lärande

 •  Sammanställning och skriftlig presentation av portfolio och plan för professionsutveckling

Moment 2: Fysioterapeutiska perspektiv på global hälsa

 •  En skriftlig rappport och en muntlig redovisning

För sent inlämnad examinationsuppgift beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering och kursanalys sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Att lära och utvecklas i sin profession Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna
Marmot, Michael The health gap : the challenge of an unequal world
Aktuella vetenskapliga artiklar, delar ur vetenskapliga rapporter samt elektroniska resurser tillkommer