Kursplan för

Statistik och vetenskapsmetodik, 3 hp

Statistics and scientific methods, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT11 , HT13 , HT15 , HT18 , HT21 , HT22
Kurskod
1OP026
Kursens benämning
Statistik och vetenskapsmetodik
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Optikerprogrammet
Datum för fastställande
2009-03-18
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2012-05-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från optikerprogrammets termin 1 och 2 och 45 högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Huvudsyftet är att lägga grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt för att som optiker kunna arbeta med evidensbaserad optometri samt med forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen syftar också till att studenten redan under utbildningen ska kunna ta fram och använda relevant vetenskaplig kunskap i patientarbete. Dessutom syftar kursen till att förbereda för genomförandet av ett självständigt arbete.

Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
• tillämpa sökstrategier för att finna olika typer av vetenskapliga publikationer i medicinska databaser

• förklara olika typer av forskningsdesign

• kritiskt värdera forskningsartiklar på en grundläggande nivå

• förklara beskrivande statistik och grundläggande statistiska test samt grundläggande kvalitativa analysmetoder

• reflektera runt forskningsetiska principer och etiskt vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: allmänna statistiska begrepp, beskrivande statistik, normalfördelning, analyser av intervall- och kvotdata, sambandstudier, analyser av konfidensintervall vid normal och ordinaladata, hypotesprövning, paramtriska och icke-parametriska test, samt forskningsetiska riktlinjer.

Arbetsformer

Lärandet sker genom teoretiska självstudier, grupparbeten, diskussioner i seminarier, och via internet samt föreläsningar.

Examination

Kursen examineras med skriftlig/muntlig tentamina. Examinationen betygssätt enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare texaminationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk littteratur

Ejlertsson, G Statistik för hälsovetenskaperna
Petrie, Aviva; Sabin, Caroline Medical statistics at a glance