Kursplan för

Statistik och vetenskapsmetodik, 3 hp

Statistics and scientific methods, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT11 , HT13 , HT15 , HT18 , HT21 , HT22
Kurskod
1OP026
Kursens benämning
Statistik och vetenskapsmetodik
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Optikerprogrammet
Datum för fastställande
2009-03-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-04-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Godkänt resultat på minst 55 högskolepoäng från optikerprogrammets termin 1 och 2 samt 45
högskolepoäng från termin 3 och 4.

Mål

Huvudsyftet är att lägga grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt för att som optiker kunna arbeta med evidensbaserad optometri samt med forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen syftar också till att studenten redan under utbildningen ska kunna ta fram och använda relevant vetenskaplig kunskap i patientarbete. Dessutom syftar kursen till att förbereda för genomförandet av ett självständigt arbete.
 
Lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs
  • förklara, utföra och korrekt tolka beskrivande statistik samt grundläggande statistiska analyser
  • förklara olika typer av forskningsdesign
  • reflektera runt forskningsetiska principer samt kritiskt värdera forskningsartiklar utifrån ett etiskt förhållningssätt
  • på ett vetenskapligt korrekt sätt besvara frågeställningar i kursuppgiften samt presentera arbete inför grupp

Innehåll


Kursen innehåller följande delar: allmänna statistiska begrepp, datanivåer, beskrivande statistik, normalfördelning och principerna för parametriska samt icke parametriska statistiska analyser, konfidensintervall, hypotesprövning, estimering, samt forskningsetiska riktlinjer.

Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman kommer studenterna på ett nivå- och ämnesanpassat sätt att fortsätta att fördjupa sig inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De kommer även att utveckla sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.

 

Arbetsformer

Lärandet sker genom teoretiska självstudier, praktiska hemuppgifter, grupparbeten, diskussioner i seminarier, laborationer, presentaioner samt föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning av praktiskt kursmoment, aktivt deltagande i grupparbete, samt genom skriftlig redovisning av kursuppgift. Examinationen betygssätt enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För väl godkänd krävs att inlämning sker i tid samt en god förmåga att resonera vetenskapligt i kursuppgiften.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till
vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

 

Övergångsbestämmelser

I det fall kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk littteratur

Ejlertsson, G Statistik för hälsovetenskaperna
Petrie, Aviva; Sabin, Caroline Medical statistics at a glance