Kursplan för

Statistik och vetenskapsmetodik, 3 hp

Statistics and scientific methods, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , HT11 , HT13 , HT15 , HT18 , HT21 , HT22
Kurskod
1OP026
Kursens benämning
Statistik och vetenskapsmetodik
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden för Optikerprogrammet
Datum för fastställande
2009-03-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Ma D, Fy B, Ke B och Bi B.

Mål

Huvudsyftet är att lägga grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt för att som optiker kunna arbeta med evidensbaserad optometri samt med forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen syftar också till att studenten redan under utbildningen ska kunna ta fram och använda relevant vetenskaplig kunskap i patientarbete. Dessutom syftar kursen till att förbereda för genomförandet av ett självständigt arbete. Lärandemål Studenten ska efter avslutad kurs kunna • tillämpa sökstrategier för att finna olika typer av vetenskapliga publikationer i medicinska databaser • förklara olika typer av forskningsdesign • kritiskt värdera forskningsartiklar på en grundläggande nivå • förklara beskrivande statistik och grundläggande statistiska test samt grundläggande kvalitativa analysmetoder • reflektera runt forskningsetiska principer och etiskt vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen innehåller följande delar: allmänna statistiska begrepp, beskrivande statistik, normalfördelning, analyser av intervall- och kvotdata, sambandstudier, analyser av konfidensintervall vid normal och ordinaladata, hypotesprövning, paramtriska och icke-parametriska test, samt forskningsetiska riktlinjer.

Arbetsformer

Lärandet sker genom teoretiska självstudier, grupparbeten, diskussioner i seminarier, och via internet samt föreläsningar.

Examination

Kursen examineras med skriftlig/muntlig tentamina. Examinationen betygssätt enligt skalan Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. Vid underkänt resultat ges möjlighet för ny examinering. Totalt ges 6 tillfällen för en ny examination i samtliga moment.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk littteratur

Ejlertsson, G Statistik för hälsovetenskaperna
Petrie, Aviva; Sabin, Caroline Medical statistics at a glance