Skip to main content
Kursplan för

HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv, 7,5 hp

HIV - an individual focus from a global perspective, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT17 , HT18
Kurskod
1QA071
Kursens benämning
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för folkhälsovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden PHS
Senast reviderad
2018-02-14
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
  • känna till HIV-epidemin ursprung och historia
  • förstå skillnaden mellan HIV-incidens och HIV-prevalens samt att kunna tillämpa begreppen korrekt
  • känna till hur HIV-epidemin ser ut i olika delar av världen och att kunna jämföra detta med HIV-epidemin i Sverige
  • förstå och kunna kontextualisera sambandet mellan sexualitet och HIV, olika typer av riskbeteenden och HIV samt alternativ för HIV prevention
  • förklara betydelsen av beroendeproblematik och migration för HIV-epidemin
  • kunna tolka HIV-epidemin ur ett globalt folkhälso- och fattigdomsperspektiv
  • känna till principerna och komplexiteten bakom forskningen kring HIV-vaccin
  • känna till principerna och komplexiteten för antiretroviral behandling av HIV/AIDS
  • kunna diskutera kring moralfilosofiska begrepp, mänskliga rättigheter och skyldigheter som berör HIV
  • beskriva hur vardagen kan se ut för personer som lever med HIV

Innehåll

Kursen ska ge ett brett, genomtänkt och informerat förhållningssätt till HIV både på ett personligt och på ett professionellt plan. Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för Folkhälsovetenskap (Global Hälsa/IHCAR) på Karolinska Institutet och hiv-organisationen Noaks Ark.

Vi analyserar olika teman relaterade till HIV genom föreläsningar kombinerade med  diskussionsseminarier. Teman: historik kring hiv, medicinska basfakta av betydelse för smittspridningen, den globala epidemin, sexualitet, sexuell identitet och genderaspekter på hiv, riskbeteenden, mänskliga rättigheter och skyldigheter ur ett både lagligt och etiskt perspektiv, hiv-prevention och behandling i Sverige och i låginkomstländer inklusive "treatment as prevention", forskning kring vaccin och bot, livskvalitet och personliga reflektioner kring att leva med hiv.

Arbetsformer

Föreläsningar och diskussionsseminarier.

Examination

Examinationen sker i form av en salsskrivning.

Alla föreläsningar med efterföljande diskussionsseminarier är obligatoriska. Frånvaro från ett undervisningstillfälle kompenseras genom en kort skriftlig redogörelse efter överenskommelse med kursledaren som visar att man på egen hand tillgodogjort sig kursens tema.

Begränsning av antal provtillfällen:
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk är svenska, men vid behov kan valda delar av undervisningen översättas till engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Baseras på aktuell information vid respektive undervisningstillfälle. Kursens täcker områden som är svårtillgängliga i vanlig kurslitteratur eftersom området utvecklas mycket snabbt. Kursen ska ge en översikt och stimulera till eget sökande efter kunskap inom respektive intresseområde. Således finns ingen fast kurslitteratur. Vi rekommenderar UNAIDS rapporter på http://www.unaids.org bland annat de senaste årsrapporterna som kan laddas ner kostnadsfritt.