Kursplan för

HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv, 7,5 hp

HIV - an individual focus from a global perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT17 , HT18 , VT21 , VT22 , VT23
Kurskod
1QA071
Kursens benämning
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2022-09-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • känna till hiv-epidemin ursprung och historia
  • förstå skillnaden mellan hiv-incidens och -prevalens samt att kunna tillämpa begreppen korrekt
  • känna till hur hiv-epidemin ser ut i olika delar av världen och att kunna jämföra detta med hiv-epidemin i Sverige
  • förstå och kunna kontextualisera sambandet mellan sexualitet och hiv, olika typer av riskbeteenden och hiv samt alternativ för hiv prevention
  • förklara betydelsen av beroendeproblematik och migration för hiv-epidemin
  • kunna tolka hiv-epidemin ur ett globalt folkhälso- och fattigdomsperspektiv
  • känna till principerna och komplexiteten bakom forskningen kring hiv-vaccin
  • känna till principerna och komplexiteten för antiretroviral behandling av hiv/aids
  • kunna diskutera kring moralfilosofiska begrepp, mänskliga rättigheter och skyldigheter som berör hiv
  • beskriva hur vardagen kan se ut för personer som lever med hiv

Innehåll

Kursen ska ge ett brett, genomtänkt och informerat förhållningssätt till hiv både på ett personligt och på ett professionellt plan. Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för global folkhälsa (Global Hälsa/IHCAR) på Karolinska Institutet och hiv-organisationen Noaks Ark.

Vi analyserar olika teman relaterade till hiv genom föreläsningar kombinerade med  diskussionsseminarier. Teman: historik kring hiv, medicinska basfakta av betydelse för smittspridningen, den globala epidemin, sexualitet, sexuell identitet och genderaspekter på hiv, riskbeteenden, mänskliga rättigheter och skyldigheter ur ett både lagligt och etiskt perspektiv, hiv-prevention och behandling i Sverige och i låginkomstländer inklusive "treatment as prevention", Pre-expositionsprofylax, forskning kring vaccin och bot, livskvalitet och personliga reflektioner kring att leva med hiv.

Arbetsformer

Föreläsningar och diskussionsseminarier.

Examination

Examinationen sker i form av en individuell skriftlig examination.  Kravet på fysisk närvaro kan komma att anpassas till rådande smittskyddsrekommendationer.

Alla föreläsningar med efterföljande diskussionsseminarier är obligatoriska. Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisningsspråk är svenska, men vid behov kan valda delar av undervisningen översättas till engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Baseras på aktuell information vid respektive undervisningstillfälle. Kursens täcker områden som är svårtillgängliga i vanlig kurslitteratur eftersom området utvecklas mycket snabbt. Kursen ska ge en översikt och stimulera till eget sökande efter kunskap inom respektive intresseområde. Således finns ingen fast kurslitteratur. Vi rekommenderar UNAIDS rapporter på unaids.org bland annat de senaste årsrapporterna som kan laddas ner kostnadsfritt, liksom svensk statistisk på folkhalsomyndigheten.se/